Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Højer

Masser af fisk i Tøndermarsken

Februar 15, 2021

Masser af fisk i Tøndermarsken

En stormfuld nat I Ny Frederikskog. Masser af fugleliv. Hvorfor bruger man ikke fabrikken? Den begyndte som tangmelsfabrik. Man fik mere held med sømos. Det handler om fiskerettigheder. Vidåen er meget speciel og op til 30 meter bred. Glasål bliver båret over vejen. Det begynder at sande til. Skibene sejlede på grund. Det var frisere, der startede det hele. Opa fangede mange ål. Der var masser af ruser og hyttefade ved Højer Sluse. Tyskerne købte masser af fisk. Mange store og små eventyr ved Højer. Fiskene forsvandt. Ikke alle var tilfredse med afvandingen. Se vores artikeloversigt over Tøndermarsken.

 

En stormfuld nat i Ny Frederikskog

Ja det handler også om Vadehavet og Vidåen. Jeg husker endnu, at jeg sad i den mørke stue. Derude blæste det ret meget. Min Opa og jeg sad og lyttede til Blåvand Radio, Lyngby Radio og Norddeich Radio. Det var på den såkaldte skibsbølge. Vi sad derude i Ny Frederikskog. Og vejen hed Anden Katastrofevej. Den gik lige op til diget.

Opa havde også en fiskekutter og en lille motorbåd. De lå ikke langt fra fabrikken ved broen. Ofte reparerede han garn nede i bryggerset. Når man var på ferie her, fik man nærmest fisk morgen, middag og aften. Vi så ofte ”Sort Sol” uden at tænke over, at det en gang blev en turistmagnet.

Dengang kaldte vi det ikke for ”Sort Sol”. Men det hedder det, når hundredtusindvis af stære efter at have søgt føde på vaderne ved solnedgang samles i store flokke over sivskovene og på en gang lander. Når de enorme stæreflokke angribes af rovfugle, danner stærenes undvigemanøvre fantastiske mønstre og formationer med solnedgangen som bagtæppe.

 

Masser af fugleliv

Her er Vadehavet stærkt påvirket af tidevandets stigende og faldende vandstand. Vadehavets bund, vaden, er levested for mange dyrearter, hvoraf nogle lever på overfladen. Andre findes i forskellige dybde i bunden. Flere arter findes i enorme mængder, hvilket er baggrunden for Vadehavets betydning som spisekammer for store mængder af yngle- og trækfugle.

Hvert år raster her 10 – 12 mio. gæs, ænder, vadefugle, måger og terner m.fl. på vej til og fra yngleområderne. Ved lavvande går vadefuglene på de blotlagte vader og æder muslinger, snegle, krebsdyr og orme.

50.000 islandske ryler besøger den danske del af vadehavet, hvor de i løbet af 5-7 uger spiser så mange muslinger, at de fordobler deres vægt. Vadehavet har helt afgørende betydning for både trækfuglene og for fiskene i Nordsøen, fordi tidevandet hele tiden tilfører ny næring til området.

Vi har tidligere lavet artikler både om Sort Sol og Saltvandssøen. Hold øje med de artikler vi henviser til bagerst i denne artikel. Dengang, da jeg var på ferie herude, havde man ikke saltvandssøen. Dengang badede vi i prilerne. Og vi byggede tømmerflåder.

 

En mindestue for E.H. Jensen

Nu er man så i gang at lave en mindestue til ære for E.H. Jensen eller Europa – Jensen. Det var karosserimageren, der bl.a. lavede kongebiler. Det sker historisk korrekt, der hvor han startede produktionen. Men se han fortsatte ud ved fabrikken ved Vidåen. Og som vi tidligere her på siden har foreslået det var at oprette et oplevelsescenter her. Ideen kommer ikke herfra, men fra familiemedlemmer til E.H. Jensen. For et lidt større erindringssted omkring denne bilproduktion kunne jo kombineres med alt det vi beskriver i denne artikel og som vi beskriver i andre artikler (se liste).

 

Tangmelsfabrik

Fabrikken herude ved broen var egentlig en tangmelsfabrik som blev opført af Det Slesvig-holstenske Fodermelsselskab i 1918. Firmaet havde den ide at bruge det mineralfyldte søgræs i vadehavet til fodermel til dyr. Fiskerbåde leverede søgræs til fabrikken, som tørrede og malede søgræsset til mel og fyldte det i sække.

Der blev ofret store summer på projektet. Men der var ikke nok søgræs i Vadehavet. Så måtte man købe det længere fra. I 1921 gik fabrikken fallit.

 

Mere held med sømos

Man havde mere held med sømos. Planten blev tørret og farvet. Det blev brugt til dekorationspynt og hattepynt. Man fiskede efter det i august måned. Det var især tyske opkøbere, der var vilde med det. Sidst i 1950’erne var dette eventyr slut. Og det var det to årsager til. Pynten gik af mode og sømoset blev ramt af en sygdom.

 

Fiskerettigheder

En speciel kultur opstod herude i marsken. Det handler om fiskerettigheder, der går helt tilbage til 1506. Fiskere fra Rudbøl havde 50 pct. af deres indtjening fra fiskeriet, 25 pct. fra landbruget og måske 25 pct. fra indtægter på transport op ad Vidåen indtil Tønder. Man stagede gennem åløbet til Tønder. De 100 fiskere, der var dengang holdt så på den måde Tønder i gang.

Fiskerettigheder var forbundet med de fleste ejendomme, der grænsede op til sø og vandløb. Men hver gang, der kom en ny sluse, så flyttede man fiskerettighederne længere ud. Efterhånden som der er kommet nye diger, er der også kommet større græsningsarealer. Og dengang blev der også høstet masser af siv til stråtage og måtter m.m.

I dag er det ikke let at være fisker. De fiskere, der har fiskerettigheder skal indgive beretning til Fiskeristyrelsen, Skattevæsnet og lignende.

 

Vidåen er meget speciel

Fiskebestanden i Vidåen er ikke typisk for et vandløb. Den har islæt fra vandløb og hav. Dette skyldes dels at Vidåen er bred og dyb, at Rudbøl Sø indgår i vandsystemet, og at området er påvirket af Vadehavets tidevand.

Her er meget mere fiskefauna end i andre danske vandløb og søer. Her er også havørred og laks. Ja rovfisk kan opleves hele året som f.eks. bækørred, gedde, aborre og sandart. Men her var også en gang masser af ål, brasen og skalle. Ja så er det jo også her som et af de få steder i verden, hvor den totalt fredede laksefisk, snæblen findes.

I 2008 og 2009 blev der skabt fri passage ved Bachmanns Vandmølle i Tønder og ved Rens Dambrug. Dette giver fiskene adgang til flere gydepladser. Ved Ubjerg Nørresø syd for Tønder er det skabt lavvandede vådområder, hvor ynglen har gode opvækstmuligheder.

 

Nu trækker man hvis lod om fiskepladser

Fiskerettighederne handler ikke bare om et fiskekort, som du køber. Det går tilbage i slægternes historie, f.eks. til 1506 da den første sluse blev etableret ved Rudbøl Sø. Denne sluse holdt nu ikke så længe. Allerede i 1511 kom en stormflod, der ødelagde det hele. Først i 1555 fik Hertug Hans etableret et Højer Dige.

Efter 1920 blev fiskeretten varetaget af forskellige lav og foreninger. Mellem Tønder og Rudbøl blev den tildelt fiskere i Lægan, Lyst og Rudbøl. Mellem Rudbøl og Højer er det Rudbøl og Omegns Fiskeriforening, der varetager interesserne. Den omfatter fiskere fra Højer, Rudbøl og Rosenkrans.

Man skiftede en gang om året side. Og hver dag rykkede man så en plads op til næste fiskeplads. Dette tvang fiskerne til at røgte og til at fjerne deres fiskegrej hver dag.

I dag trækker man hvis nok lod om fiskepladserne et år ad gangen. Og der er heller ikke så mange fiskere at vælge imellem mere.

 

En saltvands-forening

I Højer har man også en Saltvands – fiskeriforening. Den blev stiftet i 1932. De lokale fiskere blev i 1920’erne presset af kapitalstærke Esbjerg – fiskere, der rykkede til Højer med flere kuttere. Men i Højer Fiskeriforening var man smart. For at blive medlem af foreningen skal man have fisket i området i mindst to år.

Esbjerg – fiskerne forsvandt igen. De kunne ikke opbevare deres saltvandsfisk i Vidåens ferske vand.

Frem til 1920 var der mere end 100 fiskere beskæftiget ved Rudbøl Sø og langs Vidåen. To gange om året var de beskæftiget med at reparere Højer – Diget, hvor de boede i såkaldte fiskerhytter. I dag er det vel under 15 fiskere tilbage.

 

Glasål bliver båret over vejen

På den tyske side af Rudbøl Sø fanges en hel del glasål, som er kommet ind ude fra Atlanterhavet gennem slusesystemet ved Højer. Ved et kraftværk ved Aventoft i Vidåen er der tidligere gået mange glasål i kraftværkets turbine. Men nu sørger de tyske myndigheder for, at mange af de glasål, der vil videre ind til de europæiske flådsystemer slipper helskindet igennem.

Ålene bliver fanget i et trappesystem og sørger fiskere for, at de bliver indfanget og båret over vejen og sluppet ud i den tyske å Smale på den anden side af vejen. Om man stadig bærer ålene over vejen. vides ikke. Det er længe siden ”Den Gamle redaktør har været forbi.

 

Op til 30 meter bred

Vidåen var i min fars ungdom en farlig legeplads. Men her var da også badeanstalt. Som barn badede vi ude i Grønå, en del af det store å – system. Nogle steder er åen 30 meter bred. Vandløbssystemet afvander en tredjedel af Sønderjylland. Der er fire hovedløb, Arnå, Hvirlå, Grønå og Sønderå.

 

Det begyndte at sande til

I dag kan man slet ikke forestille sig at Tønder var en rigtig havneby. Man kan heller ikke forestille sig at kystforløbet var helt anderledes. Der gik en stor bugt ind til Tønder. Der var anlagt et fæstningsanlæg til at beskytte havnen. Men digebyggeriet som begyndte midt i 1500 – tallet fik efterhånden havnen til at sande til.

Anlægspladserne blev efterhånden anlagt ved Lægan, Rudbøl og syd for Højer. Før anlægget af Højer Sluse i 1861 kunne man uhindret sejle ind i Højer Kanal. Da diget blev bygget i 1861, blev der valgt en åben sluse, så skibe med mast kunne gå ind til Højer Havn, der blev anlagt inde for diget. Denne havn blev først og fremmest brugt som godshavn. Rutedamperne til Sild havde deres anløbsbro uden for slusen.

Fra 1855 Var der dampskibsforbindelse til England med det holdt nu kun i tre – fire år.

 

Skibene sejlede på grund

Allerede i 1736 fik Højer status som flække og fik en række privilegier på bekostning af Tønder. I 1799 var der kajplads mod nord til Nørremølle. Højer Kanal blev gravet fra Nørremølle til Vadehavet.

I 1861 blev Ny Frederikskog inddiget. Sejlrenden uden for slusen blev uddybet. I 1892 kom jernbanen helt ud til slusen. Kurgæster skulle videre med damperen til Sild.

Men alt dette ændrede sig da Hindenburg – dæmningen blev indviet i 1927. Der blev stille i havnen. Men fiskeriet voksede. Der kom flere fiskekuttere til havnen.  Tønder brugte i stigende grad Højer som transithavn for brændsel, kul, kunstgødning, asfalt, cement m.m. fra Tyskland, Holland og England.

Gang på gang sandede sejlrenden til. Og ikke så få gange sejlede skibene på grund.

Også under besættelsen brugte den tyske besættelsesmagt flittigt havnen. De skulle have byggemateriel over til deres befæstningsanlæg på Sild og Rømø.

I 1952 blev en ny sejlrute mellem Højer og Sild etableret. Men den forsvandt igen i 1964 da den nye Rømø Havn var færdig. Det betød at Højer Havn nu sang hen. Fiskeriet forsvandt også til Rømø.

Med det fremskudte dige i 1980 – 82 var havnens skæbne endelig beseglet.

 

Det var friserne, der startede marsk – kulturen

Selve fiskekulturen har været vigtigt for livet i Tøndermarsken. Redskaber og fiskerbåde har udviklet sig i årenes løb. Det har udviklet sig til traditioner. I løbet af 1900 – tallet forandrede fiskeriet sig. De gamle traditioner forsvandt.

Det var friserne syd fra der befolkede marsken. De bragte en helt ny marskkultur med sig. De opførte gårde på værfter. De drev marsklandbrug, tagrørsbjergning, håndværk, jagt og fiskeri. De var initiativrige og blev velhavende folk. Men de blev også ramt af stormflod, der satte dem tilbage.

På Højer Havn blev det industrialiseret. Flere fiskere kunne nu få en god indkomst ud af fiskeriet. Fiskekutterne blev også mere effektive. At der kom en havn på Rømø, betød også meget. Der kom miljøproblemer og en masse restriktioner. Der kom opstramninger i fiskeri – og miljølovgivningen for Vadehavet. Regler og restriktioner begrænsede småfiskeriet.

 

Opa fangede mange ål

Min Opa fangede mange ål. Når han besøgte os i Tønder havde han ofte ål med. Ålefiskeri var engang dominerende i Tøndermarsken. De blev fanget med åleruser, slæbegarn og fiskekroge. Efter 1920 begyndte man at stange ål.

Der findes en opgørelse fra 1925, hvor der i Rudbøl Sø blev fanget:

 

 • 750 kg. Ål, 250 kg. Skaller, 200 kg. Gedder, 90 kg Suder og 80 kg Brasen

 

I Vidåen mellem Rudbøl og Tønder blev der dengang fanget:

 

 • 850 kg. Ål, 300 kg Skaller, 100 kg Gedder, 80 kg Brasen, 40 kg Suder og 25 kg aborrer

 

I Vidåen mellem Rudbøl og Højer blev der fanget:

 

 • 500 kg Ål, 50 kg Skaller, 40 kg. Gedder og 20 kg Brasen

 

Masser af ruser

Mellem Rudbøl og Højer kunne man i perioden 1925 – 54 med 100 – 250 ruser fange op mod 12 tons ål om året. Men 5 tons var hvis nok den normale standard.

I Højer Kanal mellem Højer Sluse og Vadehavet kunne man med 200 – 900 ruser fange op mod 30 tons ål om året. Her var 17 tons gennemsnittet. Der stod åleruser overalt dengang. Min Opa havde en del af alle disse.

 

Tyskerne købte masser af fisk

Ålefangsterne blev opbevaret i hyttefade langs kajen på Højer Havn. Ude i vadehavet fangede min Opa en del rødspætter, skrubber, slethvar og Pighvar. Han lærte os også begrebet at ”trine båt”. Dette betød, at man under ebbe trådte ud på vaden og spejdede efter nedgravede fladfisk, som stak øjnene op af sandet. Når man så en fisk, så trådte man hårdt på den, så den ikke smuttede væk og så skulle man så samle den op.

Man solgte både til fiskehandlere og til private på Højer Havn. På et tidspunkt var der masser af tyskere, der kom særlig i weekenden. Der var gang i den. Men det blev forbudt for fritidsfiskere. Men min Opa var erhvervsfisker. Men i 1976 var han for længst borte og først da blev det forbudt.

 

Mange små og store eventyr

Ude i Vadehavet ved Højer blev der også en overgang fanget rokker. Det blev udelukkende solgt til kadaveranstalter og blev aldrig en god forretning.

Hjertemuslingeskaller er det også blevet samlet. Det blev solgt som hønsefødder. Omkring Ballum fortsatte dette eventyr til 1950’erne.

Og så var det muslingeventyret. I 1959 blev Højer Havn udvidet med en 29 meter kaj uden for Højer Sluse, så havnen kunne klare den meget aktivitet med omlæsning og lastbiltransport af muslinger. Men også denne aktivitet flyttede til Rømø.

 

Fiskene forsvandt

Fra 1950 og frem begyndte antallet af fisk og ål at gå tilbage overalt i og omkring Vadehavet. Årsagerne til dette var mange og mere eller mindre sikre. Der kan nævnes Hindenburg-dæmningen, Rømø – dæmningen, den almindelige havforurening, det voldsomme overfiskeri i Nordsøen, klimaændringer og ændrede havstrømme samt fredningen af skarven og sælerne.

Under bygningen af det fremskudte dige blev der suget så meget sand, at ålene mistede deres slim og døde.  Dertil kom endnu flere restriktioner.

 

Ikke alle var tilfredse med afvandingen

Afvandingen ændrede på disse forhold. Som vi tidligere i artikler har gjort opmærksom på, var det bestemt ikke alle, der var tilfredse med afvandingen. En af de største kritikere var vadehavsmaleren Nolde. Han havde også sine forslag til, hvordan det skulle gøres. Men han gad man ikke at lytte til. Men det har man vel nok gjort i anden omgang.

Læser man Noldes bøger kan man også få indtrykket af den rigdom af fisk, der var i marsken. Også rundt om i nu nedlagte søer. Men dette forsvandt fuldstændig efter afvandingen.

 

Læs alle vore artikler

Vi har i en masse artikler forsøgt at fastholde den specielle kultur, der er opstået herude i Tøndermarsken. Man forsøger nu at gengive det hele med Tøndermarsk-initiativet. Men kig engang på vores artikler. Her kan du også få en masse at vide. Se oversigten allerbagerst.

 

Kilde:

 • dengang.dk – diverse artikler
 • graenseforeningen.dk
 • historieprojekter.tumblr.com
 • Elsemarie Dam-Jensen m.m.: Sønderjylland A-Å
 • Jan Abrahamsen: Vadehavet – portrætter af et kulturlandskab
 • Ferskvandsfiskeri (Tidsskrift)
 • Claus Chr. Rolfs: Højer Sogns og Flækkes Historie
 • Søren Olsen: Danmarks Søer og åer
 • Nina Fabricius & Peter Dragsbo: Ballum – et sogn ved Vadehavet
 • Falk: Rømø – som det var engang
 • Folmer Christiansen: Om Højer By
 • Poul Holm: Vadehavsfiskere: Mark og Montre
 • King Jacobsen: Træk af Tøndermarskens naturgeografi
 • Vadehavet (1990)
 • Andreas Møller: Både og Bådfolk
 • Skov og Naturstyrelsen: Tøndermarsken
 • Se Litteratur: Tønder
 • Se Litteratur: Møgeltønder
 • Se Litteratur: Højer

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 1.695 artikler. Du finder de følgende artikler under disse kategorier (Brug evt. søgefunktionen) Tønder (270 artikler) Sønderjylland (198 artikler) Højer (77 artikler):
 • Mandø
 • Vingeskudt på Mandø
 • Mandø – en ø i Vadehavet
 • Mandø – endnu mere
 • Ballum
 • Klager over præsten i Ballum
 • Agga – en sønderjysk pige
 • Ballum – dengang
 • Mellem Højer og Ballum
 • Indre Mission, Baptister og andre
 • Da Ballum næsten fik en havn
 • Rømø
 • Anekdoter fra Rømø
 • Flere anekdoter fra Rømø
 • Borrebjerg på Rømø
 • Færge fra Ballum til Rømø
 • Da Rømø fik et Nordsøbad
 • Rømø – den tredje tur
 • Rømø – endnu en gang
 • Rømø – en ø i Vadehavet
 • Rømø – Under besættelsen
 • Jordsand
 • Soldater på Jordsand
 • Øen, Jordsand engang ud for Højer
 • Emmerlev
 • Kniplinger – nord for Højer
 • Søfolk i Emmerlev
 • Kogsbøl ved Emmerlev
 • Emmerlev Skole
 • Møgeltønder
 • Da Birthe fra Ballum næsten begik selvmord
 • En landsbydreng fra Møgeltønder
 • Overinspektør på Schackenborg
 • Møgeltønder fra Ahlefeldt til Schack
 • Dagbog fra Møgeltønder
 • Møgeltønder Kirke
 • Møgeltønder – dengang
 • Schackenborg i Møgeltønder
 • Oprør i Møgeltønder
 • Møgeltønders Historie
 • Rudbøl
 • En arbejder fra Rudbøl fortæller
 • Rudbøls historie
 • Bådfolket i Rudbøl
 • Aventoft
 • Syd for Tønder
 • Aventoft ved Grænsen
 • Tøndermarsken
 • Tøndermarsken 1-3
 • Gammel Frederikskog – dengang
 • At plukke sut ved Højer
 • Fiskeri ved Højer
 • Syd for Højer
 • Emil Noldes liv – vest på (b)
 • Tønder, Marsken og afvandingen
 • Vadehavets maler – Emil Nolde
 • Tøndermarsken – under vand
 • Saltvandssøen ved Højer
 • Emil Nolde og Tøndermarsken
 • Sort Sol – en oplevelse i Tøndermarsken
 • Vadehavet
 • Heltene i Vadehavet
 • Hammers krig i vadehavet
 • Vadehavet ved Højer
 • Søslaget ved Højer
 • Vikinger i vadehavet
 • Apotekeren fra Højer
 • Ringborge ved Vadehavet
 • Langs Vadehavet
 • Stormflod og Diger
 • Stormflod ved Vestkysten
 • Højer, stormflod og diger
 • Digebyggeri i Tøndermarsken
 • Landet bag digerne (b)
 • Stormflod 1976
 • Stormflod som Guds straf
 • Vidåen
 • Den hvide fabrik – som oplevelsescenter
 • Travlhed ved Højer Sluse
 • Askerodde ved Vidåen
 • Højer – som havneby
 • Omkring Vidåen og Havnen i Tønder
 • En vandmølle i Tønder
 • Drømmen om en havn i Tønder
 • Kanal gennem Tønder
 • Syd for grænsen
 • Rungholt – og mandedrukning et og to
 • Nordstrand – syd for grænsen
 • Föhr – en ø i Vadehavet
 • Johannes Mejer (Meyer) – en korttegner fra Husum
 • Dæmningen – syd for Højer
 • Øerne – syd for Højer
 • Det frisiske salt
 • Friserne syd for Tønder
 • Dertil kommer alle andre artikler fra Højer

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Højer