Dengang

ArtiklerPå besøg i Burkal

April 13, 2024

På besøg i Burkal

En af de første beboere. Klostret havde lige som adelen mange besiddelser i sognet. Kirken er fra 1225. De egentlige prædikanter dengang var tiggermunke. Præster fik ofte ”uægte” børn med husholdersken. Man oprettede vikarembeder. Reformationen kom tidligt i Sønderjylland. Præsterne blev lutherske og giftede sig. En evangelisk præst først i 1659. Hertug Hans havde et personligt forhold til sognet. Beboere blev bortvist grundet umoralsk levned. Grøngård fra 1659. Den første evangeliske præst. Menigmand var splittet i sin sjæl. Svenskerne hærgede i sognet. Findes der en fattiggård i Burkal, sådan blev det spurgt fra Tønder. Den kom senere og blev den første i Sønderjylland. Ofte skulle den gamle præstenke også overtages, Den herrnhutiske vækkelse. Præstegården skulle pludselig være herskabsbolig. Den første præst, der var uddannet på Københavns Universitetet, kom til sognet. Pastor Kok fik styr på skolesystemet.  Og så var det præsten, der var god il at sælge stude.  Pastor Schwartz var ikke nok tysk.

 

En af de første beboere

Vi besøger atter engang Burkal og skal høre, hvad der skete i denne by.

Den første beboer, som man hører om, er nok Hr. Ubbe Tordsen fra Jyndevad. Han lå i strid med munkene i Løgum om nogle jorder i Burkal Sogn. Han var en betydelig person for selv kongen blander sig. Han fastslår at en dom, der er faldet ud til munkenes fordel skal overholdes.

 

Klostret havde mange besiddelser i Burkal

Når det ved år 1245 omtales at klostret i Løgum har besiddelser i Jyndevad, så kan det være Ubbe Tordsens ejendom eller jord, som man har overtaget. Senere i 1405 hedder det, at Erik Krummendiek havde Jyndevad i len fra Løgum. Denne familie var en mægtig holstensk adelsfamilie.

Det fortælles at Løgum allerede før 1237 ejede både en vandmølle, jorder og fiskedamme i Lydersholm. Ligeledes hører vi, hvordan bispen i Ribe i 1519 bytter sig til en ejendom i Lund, som havde været i Løgums besiddelse.

 

Wrågård

Erik Sture ejede Wrågård i 1490, men i 1494 sælger svigersønnen Tielloff van der Wijk den store gård til Løgum. I Bov boede ridder Jannikus Jonsen. Han tilbyttede sig fra Løgum to otting land i 1364. Dette jordstykke var tidligere skænket til klosteret af en kone i Bov ved navn Margaretha Karoli.

 

Adelen havde også mange besiddelser

Klosteret havde store interesser i sognet. Det havde forskellige adelsslægter også. Slægten Blå havde interesser i selve Burkal. Og godset Nolde blev ejet af Peter Ebbisen før 1365. Og som vi tidligere har nævnt så var Tyge fra Noll ikke fra Nolde. Hellere ikke via folkeviser kan man lokalisere stedet til Burkal Sogn.

Vi hører skam også om almindelige borgere, der fungerede som sandemænd en slags vidner til ejendomshandler. Disse borgere har sikkert været afhængig af adelen. Kirken i Burkal er nok den yngste i Slogs Herred, sammen med Højst, Bylderup og Hostrup.

 

Kirken er fra 1225

Kirken i Burkal er fra den romanske byggetid. Næsten intet er bevaret af inventaret er bevaret. Efter Reformationen i 1622 er man faret hårdt frem mod det gamle inventar. Man skånede dog Lægmandskrucifikset og den gamle messeklokke. Døbefonten er udskiftet med en ny.

De første 3-400 år hører vi intet om menigheden. Men vi kan dog se, at kirken er bygget omkring 1225. Det har aldrig været et rigtigt tårn på Burkal kirke. Ved højmessen i kirken blev der normalt ikke prædiket. Her var midtpunktet nadveren. Præsten har prædiket ved andre lejligheder.

 

De egentlige prædikanter var tiggermunke

Men de egentlige prædikanter i tidlig tid var normalt tiggermunkene. I Tønder blev der i 1238 et oprettet et Franciskanerkloster (gråbrødrene) og i 1275 et Dominikanerkloster (sortebrødrene). Disse munke har sikkert haft deres gang i Burkal. De Burkal bønder har mange gange med stive øjne stået og hørt disse munkes prædiken.

 

Præsten fik ofte ”uægte” børn

Munkene boede i deres klostre, men præsterne var egentlig også en slags munke. I byerne boede de sammen og ofte efterlevede de forskellige ordensregler. I de små byer som Burkal var det dog lidt anderledes. Mod kirkens vilje holdt disse præster ofte en husholderske. Han kunne jo ikke gifte sig. Men ofte fik de dog børn sammen. Disse forhold var mere end halvofficielle.

Ofte var præsterne med i et fællesskab. Således var Burkal – chefen i 1517 medlem af ”Den Hellige Trefoldigheds Kalentes Broderskab”.

 

Man oprettede vikarembeder

Normalt var der i disse små sognekirker kun en sognepræst. Men man kunne oprette kapellani, som var et vikarembede, som blev betalt af et broderskab. Det betød, at der blev oprettet et alter mere i kirken, hvor vikaren daglig læste sine messer. Sådan et blev også oprettet i Bylderup, men det var fælles for både Burkal og Bylderup sogne. De to kirker var ret selvstændige, men på dette punkt kunne de godt finde sammen.

 

Reformationen kom tidligt i Sønderjylland

Det reformatoriske røre kom meget tidligt i Sønderjylland. Allerede i 1522 talte man om, at Herman Tast i Husum havde en tilhørerskare for sin evangeliske prædiken. Det var i høj grad hertug Christian, der gik ind for den ny lære.

Men det gjorde kongen ikke. Og Burkal hørte til kongens område. Præsten i Stepping Laurentius Foss, der var præst 1607 – 1640 har dog en mærkelig optegnelse. Han skriver:

 • Jeg har set en kongelig forordning på dansk til sognepræsten i Burkal fra år 1528, hvilken forordning var af følgende indhold:
 • Dersom patronatsretten tilkommer os og vort hertugdømme eller den er eders egen, så er det vor vilje til eder, at I må underholde eders papistiske præst, så længe han lever, med nogen understøttelse. Nærværende evangeliske præst derimod, som I ønsker, må I udvælge til at undervise i den sande tro…..

 

Præsterne blev lutherske og giftede sig

Det ser ud til at der også i landbefolkningen var et vist røre. Det var ikke ualmindeligt at præsterne giftede sig og blev lutherske.

Den sidste katolske præst i Burkal, Peter Wollesen skulle have udtalt:

 • Derfor hjælp os Sct. Knud, for dit hellige navns skyld, Amen.

Men det er nu ikke rigtig. Det er vel påstået, for at gøre grin af katolsk prædiken.

 

En evangelisk præst først i 1569

Og man hører først om en evangelisk præst i sognet før 1569. Det var Andreas Michelsen, der havde været diakon i Tønder fra 1561. Han havde fået et godt skudsmål af generalprovsten for det gottorpske del af hertugdømmerne Jacob Fabricius den Ældre.  Det siges om ham, at han var en from præst.

 

Masser af forordninger

Der blev udsendt forordninger om straf på ægteskabsbrud og hor. Og så var der en forordning om helligholdelse af søndagen. Og en om, hvor mange, der måtte komme med til barselsgilder, bryllupper og begravelser. Og så en forordning om udvisning af gendøbere.

I 1552 udstedes en forordning om kaldelse af sognepræster i Tønder Amt. Og det så ud til at bønderne efter Reformationen havde nægtet at betale tiende til kirkerne. Igen i 1570 udstedes en ny forordning for Slogs Herred om præstetienden.

 

Hertug Hans den Ældre havde personligt forhold til sognet

Det var provsten og amtmanden, der skulle visitere kirkerne og få orden på regnskaberne. Det er grunden mærkelig, at vi ikke ved mere om Burkal Sogn under hertug Hans den Ældre. Det var ham, der havde den mest personlige tilknytning til sognet. Først lod han opføre gården Grøngård på ca. 1.000 tdr. land. Nogle år senere lod han jagtslottet opføre ved siden af gården.

 

Beboere blev bortvist grundet umoralsk levned

Hertug Frederik havde som tidligere nævnt tilbyttet sig nogle arealer ved Lydersholm i 1503. Det meste var skov og ufremkommeligt krat. Der var også et par udsteder, Tuetmose og Halekamp. Skoven blev delvis hugget ned og træet brugt til dige-bygning ved Vadehavet. Beboerne på de to ude-steder blev for resten bortvist grundet umoralsk og forargeligt levned.

 

Grøngård fra 1569

Omkring 1567 lader hertug Hans avlsgården bygge. I den ene ende af beboelseshuset får han et par værelser, hvor han kan bo, når han var på jagt. Det var dog nok åbenbar været for lidt selv for en beskeden hertug, med sådan et par stuer. Allerede i 1568 gav han ordre til, at der skulle bygges et slot ved siden af gården. I 1570 synes det lille slot at være færdigt. Hertugen var en ivrig jæger og efter beskrivelsen har han kælet for det lille slot

Da Hans den Ældre dør i 1580 skifter Burkal Sogn igen landsherre. Nu kommer Tønder Amt under hertugen på Gottorp. Den gottorpske hertug er ikke jæger som Hertug Hans den Ældre. Det lille jagtslot forfalder. I 1648 blev halvdelen revet ned og i 1656 resten. Det fungerede altså kun i 10 år.

Fra 1775 til 1924 er Grøngård i privat eje, dog blev der allerede i 1775 udstykket en del. Staten overtog den igen i 1924. I 1931 blev der yderligere udstykket yderligere ejendomme derfra. I 1956 overtog præsteembedet i Burkal den gamle gård, idet den mageskiftedes med præstegårdsjorden i Burkal by.

 

Den første evangeliske præst

Tilbage til den første evangeliske præst Anders Michelsen. Vi ved ikke, hvornår han dør. Men den næste præst dør allerede den 17. januar 1593. Man kender ikke så meget til denne præst, der hed Thomas Pedersen. Men præsteslægten Rigelsen der havde embeder i nabosognet Hostrup i næsten 100 år har efterladt nogle optegnelser:

 • Samme dag døde om eftermiddagen (17.1.1593) mellem 3 og 4 i sin aldres 35 år, Hr. Thomas Petersen, Guds ords forkynder udi Burkal.

 

Menigmand var splittet i sin sjæl

Den næste præst hed Thomas Petri Gualtherus. Han var blandt andet underskriver af den gottorpske præsteed. Da Luther døde i 1546, opstod der stridigheder om læren og der opstod flere partier.

Menigmand var splittet i sin sjæl. Under præsten Tycho Sveno Hoyer, som blev præst i 1617, skete der en istandsættelse af kirken. I 1637 blev kirken udvidet mod vest. I Burkal blev det middelalderlige alterbord nedrevet i 1928 og et nyt bygget af munkesten.

 

Svenskerne hærgede i sognet

Svenskerne kom 1643-45. De hærgede og plyndrede landet. De røvede kirkens kalk og ødelagde flere ting i kirken. I 1653 ofrede man 465 mark på maling af kirken. Da svenskerne kom igen i 1657 – 60 var man ved kirkerne blevet klogere. Man fik et beskyttelsesbrev udstedt for 6 mark.

For Burkal Sogn betød svenskernes besøg en forarmelse og udhungring uden lige. Mange måtte forlade gårdene. Den gottorpske hertug støttede svenskerne. Men tropperne plyndrede af hjertets lyst både ven og fjende.

 

Findes der en fattiggård i Burkal?

Pastor Hoyer dør i 1650. Han efterfølges af en rektor fra Tønder, magister Andreas Amders. I 1710 gik der kun 5-6 børn i Burkal Skole. De fleste dengang har ikke kunnet læse. I 1699 skaffede kirken Christian den Fjerdes bibel fra 1633. Der blev også udgivet en del salmesamlinger dengang, men de fleste var af ringe kvalitet.

Christian Amders efterfulgte i 1687 sin far, Andreas som præst i sognet. I hans tid udkom den berømte Varnæs – salmebog. I 1710 blev der fra ”den høje kommission” udsendt 65 spørgsmål til præsterne i Tønder Amt. Chr. Amders havde svaret på de fleste af dem. Spørgsmål 60 lød:

 • På hvilken måde sørges der for de fattige – Findes der en fattiggård?

Amders svarede

 • Da der ingen ordning er truffet for de mange tiggere, og sognet ikke underholder sine egne fattige, så løber også vore fattige i og uden for sognet for at skaffe sig det daglige brød.

 

Ofte skulle den gamle præsteenke også overtages

Ofte var det sådan, at når en ung præst skulle overtage et embede, måtte han også overtage præstegården og den afdøde præsts gamle enke, ja som oftest giftede han sig med hende.

 

Den herrnhutiske vækkelse

I 1742 var der præstekonvent i Burkal præstegård. Her bekendte man kulør. Præsterne fra Burkal, Stepping, Humtrup og Ladelund erkendte sig til den pietistisk – herrnhutiske linje. Fra dette år var Burkal kirke centrum for denne vækkelse i det midtslesvigske.

 

Indsamling til tårn gav for lidt

I 1792 samlede 90 husstande sammen til 345 mark til et tårn på kirken. Det var ikke nok, men som pastor Prætorius skriver til amtmanden, så var der ikke mange velhavende i Burkal.

 

Pastor Petersens huslige liv vakte forargelse

Pastor Petersen var rationalist og i direkte modsætning til pietisterne. De fromme i sognet håbede at det skulle gå ham ligesom faderen, der også kom som en vantro præst efter deres begreber. Men denne pastor Petersen fik som den første i Sønderjylland opført et kombineret fattig – og arbejderhus i 1815.

Det gik tilbage for herrnhuterne, men der var masser af lægprædikanter i sognet. Pastor Petersen dør i 1830. Samme år overtog pastor Paulsen Beyer embedet. Beyer var fra Bylderup Sogn. Indtil 1837 fungerede han i Burkal. Man sagde om ham, at hans huslige liv var til forargelse og han forstod ikke at omgås folk.

 

Præstebolig skulle være et herskabshus

Den næste præst hed Peter Gotthilf Claudius. Han var sognets præst fra 1838 til 1848. Fra pastor Kochs stridsskrift får vi at vide, at han var en fordringsfuld herre, fordi han krævede præsteboligen ombygget og ændret fra en beskeden præstebolig til et herskabshus. Men nu skal man ikke lægge alt i dette stridsskrift.

I Claudius tid forlod de sidste lægpraktikanter Burkal Sogn og de herrnhutiske forsamlinger ophørte. I 1849 fik man en tysksindet præst fra Bylderup, nemlig Peter Christian Schmidt. Men allerede i 1850, da danskerne var kommet til magten, forlod han sognet. Han rejste til Skodborg, hvor han ved den tyske sejr i 1864 holdt takkegudstjeneste og lader afsynge:

 • O store Gud vi love dig

 

Den første præst, der var uddannet på Københavns Universitet

Selv om folkesproget har været dansk hos store dele af sognets befolkning, så har kirke og skole været ret så tyske i sprog og tanke, men i 1850 vendte bøtten. Med Pastor Koch/Kok fik sognet også for første gang en præst, der var kandidat fra Københavns Universitet. Alle andre havde været uddannet på Tyske universiteter eller fra Kiel.

Denne præst var nok en af de mest betydningsfulde i sognet. Men efter sigende kunne han ikke rigtig få kontakt med bønderne, det lykkedes langt bedre for hans efterfølger pastor Grauer. Men Claus Eskildsen har skrevet følgende:

 • Gamle tysksindede folk fra sognet, som jeg har spurgt, forsikrer i øvrigt at pastor Koch var meget vellidt.

Pastor Kok fik styr på skolesystemet

Kok fik også styr på skolesystemet. Han ville ellers også have oprettet en folkehøjskole i Hostrup. Men i stedet begyndte han at studere det sønderjyske folkesprog. Han blev fordrevet fra sognet.

I 1898 blev der ved rigsdagsvalget kun afgivet 18 danske stemmer fra hele sognet.

 

Præsten var god til at sælge stude

Efterfølgeren Pastor Grauer var en modsætning til Kok. Han var herrnhuter. I den danske tid var han huslærer i sin hjemsogn Rise. Han var god til at tale med folk og sælge stude. Han var enkemand, da han kom ril sognet og døde i 1873.

En ny vækkelse var kommet til Burkal – en bevægelse, der var påvirket af Indre Mission. Vækkelsen voksede langsomt. Man havde egen præst og missionssal i Bylderup Bov.

 

Pastor Schwartz var ikke nok tysk

I 1916 overtog pastor Schwartz embedet. Han bliver helt til 1940. Efter indlemmelsen var der afstemning om man skulle beholde Schwartz. Det var der stort flertal for. En overgang holdt han skole i præstegården. Den tyske menighed mente ikke at han var tysk nok.

 

Kilder:

 • dengang.dk – diverse artikler
 • Sønderjysk Månedsskrift
 • Sønderjyske Årbøger
 • Jonas Brodersen: Fra gamle dage
 • Nationalmuseet: Danmarks Kirker Tønder Amt
 • Troels Fink: Rids af Sønderjyllands historie
 • Jørgen Larsen: Sønderjyllands kirkehistorie
 • Erik Christensen: Fra min virksomhed i Tønder
 • P. Nielsen: Præst ved Grænsen

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 2.132 artikler
 • Under Tønder finder du 358 artikler
 • Under Sønderjylland finder du 262 artikler

 

 • Et strejf af Burkals historie
 • Lærer i Burkal
 • En vandrehistorie fra Burkal
 • Turen går til Bylderup
 • Bylderup Sogn
 • Pastoren fra Bylderup Sogn
 • Omkring Grøngård 1-4
 • Grøngård – et forsvundet Jagtslot
 • Besættelse og befrielse ved grænsen
 • Lendemark og Omegn
 • Øst for Tønder
 • Slogs Herred mellem dansk og tysk
 • Solvig – en herregård i Slogs Herred
 • Det kneb med moralen i Slogs Herred
 • Historier fra Slogs og Kær Herred
 • En herredsfoged fra Hajstrup
 • En vestslesvigsk præstefamilie

En fortidsskov i det sønderjyske Vadehav

April 11, 2024

En fortidsskov i det sønderjyske Vadehav?

Den famøse skov ”Appenholt”. Johs. Meier anvendte ordet. Har man i Ballum set en skov mod vest og på Rømø set en skov mod øst. Navnet er anvendt i litteraturen. Er skoven forsvundet under ”Den Store Mandedrukning”? Rester kunne ses i de store isvintre i 1940erne. De gamle vandløb kan ikke hjælpe. Skovresterne findes i plovhøjde under en række lag. Eg, El og Hassel er påvist. Hvor gammel er Appenholt og hvornår forsvandt skoven helt præcis? Er der nogle af vores ”kloge” læsere, der kender nyere litteratur om temaet?

 

Den famøse skov ”Appenholt”

Det lyder helt forkert. Men måske er det nu alligevel rigtigt. I lidt ældre litteratur og artikler har vi fundet antydninger på, at der kunne have ligget en skov ude i Vadehavet måske fra Koldby og videre nord på forbi Ballum.

Skovrester har været direkte synlige ved lavvande eller dækket af et få centimeter tykt lag sand eller slik. Særlig ud for Ballum – landsbyerne har man fundet skovrester. De lokale kaldte den eventuelle fortidsskov for ”Appenholt”

 

Johs. Meier anvendte navnet

Den gamle kartograf Johannes Meier fra Husum har nu aldrig anvendt dette ord. Han var kendt for kort af området i 1600 – tallet. Men kigger man nu godt efter, så har han anvendt ordet i sin navneliste.

På kortet over den vestlige del af Haderslev samt Ribe og Løgumkloster har Meier betegnelserne Appenrum, Appensandt og Appen Capell i nærheden af Appenholt.

 

Har man i Ballum kunne se en skov i vest?

Imidlertid synes det på selve Ballum-egnen, at være tradition for benyttelsen af navnet Appenholt. Men har man fra Ballum kunnet se en skov, der hvor en del af Vadehavet er nu?

 

Navnet er anvendt i litteraturen

I Dansk Sagn af Evald Tang Christensen kan man læse følgende:

 • 1263 – der har været en stor Skov her nede i Mosen lige sønden for Byen mellem Ottersbøl og Skærbæk. Den skulle være kaldet Appenholt Skov. Man gik fra Skjærbæk over i Hvidding Sogn i en dyb indhyllet Skov.
 • 1264 – Peter Møllers i Forballum er nu brændt ned. Tømmeret skal være groet på Marken saa stor Skov har her en Gang været.

Og i bogen ”Karen Jürgens til Egtved – En fortælling fra Sønderjylland af Laura Kieler kan man læse følgende:

 • Ja endog paa Vaderne ved Landingen ud for Skærbæk komme Træstammer fra den store svundne Appenholt Skov jævnligt frem for Dagens Lys.
 • Nu pillede Pastor Jacobsens tyske Dampskibe fyldte med brandenborgske Badegæster hen over den ældgamle danske Skovbund.

Er skoven forsvundet under den store mandedrukning?

Åbenbart skulle skoven være forsvundet ved den store mandedrukning i 1362. Desuden bliver det påstået, at man har anvendt egetømmer fra Appenholt i Hjerpsted kirke og i den nordligste lade-bygning i Hjerpsted. Denne lade-bygning blev nedrevet i foråret 1952. Men når stammerne ligger i Vadehavet bliver de bløde som smør og kan ikke bruges som tømmer.

 

Rester kunne ses i de store isvintre i 1940erne

I de store isvintre i begyndelsen af 1940erne skete det jævnligt, at isen løftede overliggende lag bort fra skovresterne visse steder på vaden, så de ofte meget betydelige stammer lagdes blot, og det angives, hvad også Thade Petersen beretter – ingen fotografier af, at stammerne lå parallelt med rod-enden i NV – et forhold, der naturligvis kunne støtte den tanke, at skoven var nedmejet af vind (eller vand?) fra et bestemt verdenshjørne.

Lokale har også gravet trærester frem ude i vaden. Disse må kun blive aldersbestemt.

 

De gamle vandløb kan ikke hjælpe

Fra kystlinjen sænker vandvadens overflade udefter med en uhyre lille hældningsvinkel. Ved Ballum-landsbyerne når gesten ud til kysten, men ude under sandvaden finder man snart blot gulligt hede-sand.

Der, hvor de første trærester findes, er ca. 500 meter fra land. Her ligger sandvaden ca. 0,80 m under vandoverfladen ved normal flod. Et stykke længere ude finder vi bunden af en pril, hvor sandvaden atter hæver sig. Uden for finder vi pril nr. 2. Derefter går vaden over i Jordsand Flak. Gennem disse to priler søger strømmen ind og ud ved flod og ebbe.

Koldby leje afmærkes ikke længere siden 1950. Den var efterhånden ganske til-slikket. Selv ved flodtid var det en fælde for ikke stedkendte folk. Denne fortsætter i virkeligheden mod nord i den ene af disse priler. Man kan nok ikke beregne noget med disse løb, om der her har ligget en stor fortidsskov.

 

Skovresterne findes i plovhøjde under en række lag

Både øst og vest for disse priler findes der skovrester. Disse findes i plovhøjde under en række andre lag med sand, skaller og klæg. Nogle steder findes der også moseagtig lag og rester af rørsumpens planter.

 

Eg, el og hassel er påvist

Hidtil er kun eg, hassel og el påvist med sikkerhed. Der er fundet flere kærneholdige hasselnødder og desuden nogle insekt–og sneglerester. Skovet har lignet egeskov eller egelunde. Hvor langt skovresterne strækker sig mod nord, er ikke påvist. Når man nærmer sig land forsvinder skovresterne.

 

Hvor gammel er Appenholt og hvornår forsvandt skoven?

Men hvor gammel er Appenholt? Burde man måske ikke mere seriøst finde ud af kulturresterne i Vadehavet. Og kan vi stole på Johs Meiers kartografi? I dag anlægger vi et andet syn på kort. Et kort skal ikke fortælle eventyr eller gengive løse påstande. Men det gør Johs. Meier. Spørgsmålet er om vi skal være ham taknemmelig, fordi han har opsnappet, hvad folk har talt om.

 

Findes der nyere litteratur om fortidsskoven?

Men nu behøver Johs. Meyers navne absolut ikke at være opdigtet. Hans navne falder godt i tråd med det sønderjyske folkesprog.

Nu kan det jo godt være, at vores kloge læsere kan henvise til nyere litteratur om denne famøse skov i Vadehavet.

 

Kilde:

 • dengang.dk – diverse artikler
 • Sønderjysk Månedsskrift
 • Jessen: Marsken ved Ribe
 • Lauridsen: Kartografen Johannes Mejer (Hist. Tidsskrift)
 • Thade Petersen: Det sønderjyske Vadehav (Geografisk Tidsskrift)
 • Laura Kieler: Karen Jürgens til Egtved – en fortælling fra Sønderjylland
 • Ludwig Andresen: Kultur-spuren im Watt (Föhrer Heimatbücher)

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk findes 2.131 artikler
 • Under Sønderjylland finder du 262 artikler (bl.a. Rømø, Ballum, Vadehavet)
 • Under Højer finder du 93 artikler (bl.a. Jordsand)
 • Under Tønder finder du 357 artikler

 

 • Rungholt og mandedrukning et og to
 • Johannes Meyer – en korttegner fra Husum

 

 


Det tørstige Tønder

April 9, 2024

Det tørstige Tønder

Engang var der 80 værtshuse i Tønder. Et værtshus for hver 49. indbygger. Man kunne måske nå toget med Æ Punch Sti.  Værtshuse i min ungdom. De stakkels to bryggerier. Vi skal tilbage til 18667. Store udvidelser i 1913. Man fik ikke mange råvarer under krigen. Pludselig kom der stærke øl fra Danmark. Tørstige tøndringer blev opfordret til at støtte bryggerierne. Tønder Margarinefabrik. Bryggeriet lukkede i 1953. Kvalitetsøl fra Victoria fik mange priser. Var bogholderen uduelig? Bürgerlisches Brauhaus. Eksisterede til 1914.

 

Engang var der 80 værtshuse i Tønder

I 1890erne havde Tønder et væld af bryggerier og brænderier. Restauratørerne udgjorde den største erhvervsgruppe. På et tidspunkt havde Tønder 80 værtshuse.

 

Et værtshus for hver 49. indbygger

I 1925 havde Tønder endnu 32 hoteller og gæstgiverier samt yderligere 9 restauranter og pensionater. Men tænk engang Tønder blev omtalt i en brasiliansk avis, fordi byen havde verdensrekord i antallet af værtshuse pr. indbygger. Jo Tønder havde et værtshus pr. 49 indbygger.

 

Man kunne måske nå toget med Æ Punch Sti

Det var også i de gode gamle dage, at man havde Æ Punch Sti. Når man samtidig skulle styre sin brandert og nå det sidste tog, så var denne sti meget praktisk.

Det var især på markedsdage, hvor mange almindelige beboelser blev indrettet til værtshus.

 

Værtshuse i min ungdom

Men sådan er det nu ikke mere. Allerede, da undertegnede for nu 55 år siden fraflyttede byen var der ikke mange værtshuse tilbage. Hvor mange, der er nu, ved jeg desværre ikke.

Dengang var der Carl Skomager og endnu en bodega i Østergade. Der var Hagges og så en i begyndelsen af Strucksalle. Og så var der selvfølgelig familien Brodersens stamværtshuse Skibbroen og ”Halle” (Centralhalle). En overgang var det også Slusen under Tønderhus og et sted i Vestergade, som jeg ikke kan huske navnet på længere.

Ja så var det jo også Æ Klev og Nørbys Hotel i Skærbæk.

Når vi var hjemme på besøg, kørte vi da også til Aventoft. Her skiftede vi mellem tre steder. Og der faldt brænde, hvis vi ikke var hjemme kl. 12.30 søndag middag til krebinetterne. Det var også i Aventoft, vi skulle bestå vores manddomsprøve – nemlig at drikke ”Æ Støvl”. Og her skulle man så huske at dreje ”støvlen” ellers ville øllet skvulpe over.

 

De sidste to bryggerier

Det man husker, er de to bryggerier – Tonderne Victoriabrauerei Strucksalle og det gamle Aktie Bryggeri Østergade, der var oprettet i 1888. Det gamle ”Aktie Bryggeri” lå på hjørnet af Østergade og Nørregade. I dag er den gamle industribygning omdannet til boliger.

 

Vi skal tilbage til 1866

Se sådan står der i nogle kilder, men vi skal faktisk tilbage til 1866, da P. Poulsen grundlagde et hvidtølsbryggeri i Tønder. Han havde to sønner, hvoraf den ene blev uddannet som brygger i Schweiz. Da dette kom hjem til Tønder i 1869 påbegyndtes fremstillingen af bajersk øl.

I 1872 solgte Poulsen bryggeriet til Gustav Werther fra Halle, der drev bryggeriet til 1888 på hvilket tidspunkt det blev omdannet til et aktieselskab under navnet ”Tondernsche Actien Brauerei Gesellschaft, vorm. Werther.

 

Store udvidelser i 1913

Det kneb med at blive enig om salgsprisen. Men det lykkedes til sidst med penge fra Fuglsang. Man startede med en kapital på 131.000 mark.

Werther, der selv var hovedaktionær, var nu en ældre mand og tilmed noget svagelig. Han solgte derfor sin aktiepost til W. Neven, der på dette tidspunkt var brygmester på Victoria Bryggeriet.

Bryggeriet, der allerede under Werthers ledelse var i god fremgang, øgede nu i de følgende år med W. Neven som direktør sin omsætning betydelig. Særlig i 1913 skete der store udvidelser.

Der blev bygget et nyt bryghus med fuldstændig nyt og moderne inventar, indlagt ny dampkedel, dampmaskine og køleanlæg. Der blev foretaget udvidelser af gær – og lagerkælder.

 

Man fik ikke mange råvarer

Denne udvidelse og om-forandring nåede lige at blive færdig til krigen udbrød i august 1914. I de bevægende krigsår gik det op og ned med bryggeriets drift, alt eftersom det lykkedes at få råvarer tildelt eller ikke. Der var god brug for alt øl, der kunne skaffes. Men råvarerne blev kun stillet til rådighed i meget små mængder. Derfor måtte øllets styrke sættes meget langt ned. Regeringen bestemte, hvor stærkt øllet måtte være. Det gjaldt om at få så mange hektoliter ud af brygmaterialet som muligt.

 

Pludselig kom den stærke øl fra Danmark

For den sønderjyske befolkning var det kun tale om Ersatz. Man længtes efter den kraftige danske øl. Og lige så snart indlemmelsen fandt sted, sendtes der masser af øl til Sønderjylland. Denne konkurrence kunne bryggeriet ikke hamle op med.

Ved indlemmelsen i Danmark i 1920 mistede bryggeriet også sin kundekreds syd for grænsen og måtte træde i likvidation. Ja bryggeriet havde mistet 60 pct. af sin kundekreds. I 1921 blev bryggeriet genoplivet under navnet Tønder Aktiebryggeri. Blandt initiativtagerne til dette var bryggeridirektør Neven, rådmand Bader, borgmester Olufsen, seminarielærer Claus Eskildsen, bankdirektør Andresen, gæstgiver Witzke, købmand Jens Peter Petersen og apoteker Toft. Alle disse fik enten plads i bestyrelsen eller i Tilsynsrådet.

 

Tørstige tøndringer blev opfordret til at støtte bryggeriet

Direktør for virksomheden blev P. Nielsen, der kom fra Nørresundby. Bryggeriet havde en kapacitet på 15.000 hektoliter, som man ville bruge til fremstilling af virksomhedens specialitet – pilsnerøl. Hertil kom husholdnings-øl, malt – og dobbeltøl samt mineralvand.

I annoncer blev det slået på, at de tørstende tøndringer skulle støtte den lokale industri. Det gjorde de sandelig også i den grad. I flere år gav det et pænt overskud, som udløste 5 % til aktionærerne. Men det var ikke nogen særlig betydning for beskæftigelsen i byen. I anden halvdel af 1920erne var der kun 10 ansatte.

 

Tønder Margarinefabrik

Det samme var tilfældet med Tønder Margarinefabrik, der var et barn af bryggeriet. For at udnytte den ledige plads i baghuset, blev dette udnyttet til Margarinefabrik. I oktober 1924 blev den forevist for den lokale presse.

En journalist fra Vestslesvigsk Tidende hæftede sig ved:

 • Den til yderste gennemførte renlighed. Til eksempel kan det nævnes at ikke en finger kommer i berøring med margarinen, før denne er indpakket i papir. Selv denne pakning foregår mekanisk. Fabrikslokalet er helt adskilt fra bryggeriet, og det fører kun en dør ind til lokalet hvor margarinen tilvirkes. Noget mere renligt og indbydende af en fabrik at være, kan man i det hele taget vanskeligt tænke sig, og det kan roligt siges, at har man først set, hvorledes margarinen laves, spiser man produktet med endnu bedre appetit, end man ellers gør.

 

Bryggeriet lukkede i 1953

Efter en vanskelig start gik det fremad. I anden halvdel af 1920erne beskæftigede fabrikken 10 mand. På grund af krigen blev produktionen mere eller mindre indstillet og afløst af en beskeden sodavandsaftapning, der kunne klares af et par ansatte.

Tønder Aktiebryggeri lukkede i 1953 uden større dramatik og en æra var slut i Tønder som ølbrygger by.

 

Kvalitetsøl fra Victoria fik mange priser

Men se ude på Strucksalle boede vi lige over for et tidligere bryggeri. Det startede i 1888 som Tondernsche Victoriabrauerei, som en ny konkurrent til Actien Braueriei i Østergade. Victoria – øllet fik aldrig fodfæste på markederne i og uden for Tønder og Vestslesvig. Man kan så undre sig over det store antal værtshuse i Tønder.

Vi boede et par år lige over for. Det var nogle prominente borgere, der havde startet det. Og startkapitalen var på 150.000 mark. Man ville fremstille:

 • Eines reine, gesunde, wohlscheckendes Bieres

Og det var ikke noget galt med kvaliteten. Få måneder efter starten indkasserede man en førstepræmie på en udstilling i Hamborg. I 1892 blev det til en guldmedalje i Nice i Frankrig. Året efter blev det til en guldmedalje på en udstilling i London.

 

Bogholderens uduelighed?

Flere gange havde man forsøgt at fusionere med Aktie-bryggeriet.

I 1900 begyndte det at gå dårligt. Man sagde, at grunden til underskuddet på 250.000 mark var grundet ”Bogholderens uduelighed”. Men kan det nu passe? I 1903 gik det konkurs.

Victorias dødskamp havde strakt sig over 12 – 15 år.

 

Bürgerliches Brauhaus

Et konsortium af lokale købmænd i spidsen købte bygningerne og ændrede navnet til ”Bürgerliches Brauhaus. Det var Ernst Chr. Klüwe, der stod i spidsen. Prisen var 207.000 mark.

I starten af 1907 blev Victoria-bryggeriet atter solgt og to år senere tvangssolgt til bagermester Weidmann i Koburg for kun 106.000 mark. Man forsøgte også med forsøg med marmelade og konserves. Det gik bare ikke.

 

Eksisterede til 1914

Det eksisterede til 1914, hvor bryggeriet endelig gik nedenom og hjem.

Man skulle tro, at to bryggerier på en gang i den tid i landsdelens mindste købstad var mindst en for mange. Victoria havde i 1900 – 15 ansatte. Gennem det meste af tiden havde Victoria bryggeriet økonomiske problemer.

Derefter blev bygningen brugt til kornlager. En kort overgang var der også vandrehjem i en del af bygningerne.

Byggeriet blev i 1937 solgt til Karl Bachmann, Bachmanns Vandmølle. De ejede det indtil 1991, hvor det blev omdannet til boliger.

I dag ligger boligkomplekset Bryggergården på stedet.

 

 

Kilde:

 • dengang.dk – diverse artikler
 • toenderstier.dk
 • Carl Jacobsen: Dansk Bryggeri – Stat
 • Leif Hansen Nissen: Ad Industriens vej
 • Vestslesvigsk Tidende

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 2.130 artikler
 • Under Tønder finder du 357 artikler
 • Værtinde på Humlekærren
 • På Marked i Tønder
 • Det nye kvægmarked i Tønder
 • Da kroen Altona ved Tønder brændte
 • Humlekærren i Tønder

Lille Christiansborg på Nørrebro

April 6, 2024

Lille Christiansborg på Nørrebro

Et af de smukkeste bygningsværker på Nørrebro. Også med baghus. En erfaren arkitekt. Han tegnede også andre kendte bygninger. Ejendommen skulle indeholde friboliger. Et specielt varmeanlæg. Der blev tænkt på enkeltheder. Ejendommen blev præmieret. Mange stiftelsesejendomme på Nørrebro. Tænkte arkitekten på det nye Christiansborg. De ædle hensigter kom ikke til udførelser. En meget udførlig lejekontrakt. Er det en ”uægte” facade. Tørrelofter omdannet til taglejligheder.

 

Et af de smukkeste bygningsværker på Nørrebro

Hørsholmsgade 22 ud til Nørrebroparken ligner Christiansborg. Er det en tilfældighed? I hvert fald er det et af de smukkeste bygningsværker på Nørrebro. Forhuset er et gråpudset forhus i 28 fag med fem etager samt en kælder.

På bygningen er der en indskrift:

 • N.S.F.C.S/MCMI

Det var initialerne for bygherren Albert Nicolaj Schioldann og hustru Frederikke Christiane Schioldann. Herunder opførelsesåret 1902.

 

Også med baghus

I stueetagen er der fra porten og ind til højre adgang til stiftelsens tidligere ”kapel” og mødekontor. Rummet er paneleret. Her er en forhøjning til en talerstol samt et rustikt møblement, der stammer fra opførelsen.

Til ejendommen hører endnu et gråpudset have- eller baghus i fem etager og 11 fag. Mellem for- og havehus er en ejendommelig ”jernbro”, der går fra tag til tag. Dette stammer fra ejendommens oprindelige centralvarmeanlæg.

Ejendomskomplekset ligger på en spids trekantet grund, hvor Kronborggade løber ud i Hørsholmsgade. Gård- og haveanlægget er mellem anneksbygningen og forhusets gavl afskærmet mod Kronborggade af en gråpudset betonmur, der har skrå overkant og piller, der rager op over muren med buede afslutninger.

 

En erfaren arkitekt

Bygningerne blev opført 1901-02 af murermester Albert Nicolaj Schioldann. Han var i 1868 blevet optaget i Københavns Murer – og Stenhuggerlav. Som arkitekt valgte bygherren Emil Gustav Vilhelm Jørgensen. Denne var elev af Hans Jørgen Holm og Martin Nyrop. Disse havde en forkærlighed for den nationale og italienske teglstensarkitektur.

 

Han tegnede også andre kendte bygninger

Men Emil Jørgensen var også optaget af andre historiske epoker som barok og mere rene klassicistiske stilformer. Det var netop den stilart som C.F. Hansen repræsenterede. Emil Jørgensen var også konduktør for Martin Nyrop ved opførelsen af Københavns Rådhus.

Som selvstændig arkitekt opførte han flere stiftelser. Han opførte samtidig med Schioldanns Stiftelse også Håndværkerstiftelsen statelige bygning på Blegdamsvej 74. Amtssygehuset i Gentofte stod han også for. Ja endda Sundholm ude på Amager. Han havde sans for det monumentale og for en bygnings skulpturelle kvaliteter.

 

Ejendommen skulle rumme friboliger

Den 6. marts søgte Emil Jørgensen på bygherrens vegne om tilladelse til at opføre to 5 etagers beboelsesejendomme efter tegninger dateret februar 1901. Ejeren murermester Albert Nicolaj Schioldan havde købt grunden af virksomheden ”Brødrene Cloetta”, der stadig ejede ejendommen ved siden af – Hørsholmsgade 20.

Det var Schioldanns tanke at opføre en statelig bygning, der skulle rumme fribolig for mindre bemidlede ældre borgere. Forhuset kom til at rumme 70 lejligheder (29treværrelses og 41 toværelses) med entré, køkken med gaskomfur samt fælles toilet på køkkentrappen.

I kælderen indrettedes desuden en portnerbolig. Det var Schioldanns søn, G.N. Schioldanns søn, G.N. Schioldann, der stod for murerarbejdet.

 

Et specielt varmeanlæg

Havehuset med Kronborggade indrettedes med 30 beboelseslejligheder (10 treværelses og 15 toværelses) samt fem butikker med butiksvinduer og butiksdøre i stueetagen.

Bygningens varmeanlæg blev leveret af Beck’ s Opvarmnings – Compagni var et kapitel for sig. Den oprindelige installation afspejler sig stadig i gård intenøret. Varmtvandssystemet løb fra hovedbygningen via en rørledning i luften over til bygningen ud til Kronborggade, og heraf gik der en returledning på 9,5 m under jorden tilbage til hovedbygningen. Rørledningen er isat en nydelig jernkonstruktion.

 

Der blev tænkt på enkeltheder

Der blev ved opførelsen også tænkt på de rekreative behov, som beboerne måtte have. Det blev derfor gjort meget ud af gårdanlægget, der deltes op i en egentlig gårddel, der var i arealets spidse del, samt en halvdel, der var afskærmet fra gårddelen med et plankeværk.

Til haven indkøbtes bl.a. georginer, mange roser, fuchsiaer, hele 100 bøgeplanter, poppel og efeu. Her var også bænke.

Arkitekt Jørgensen var mere end 30 år før sin tid. Ud mod Kronborggade skulle der være lindetræer, ro kugleakacier og et kirsebærtræ plus to uspecificerede blomsterbede. En syren, kristtorn, birk of pyramidepoppel skulle også pryde arealet mellem husene.

Her er præcise tegninger til, hvordan gesimsernes profil skulle se ud og ligeledes er hegnet om pissoir og ”fejeskarnsbeholderen” i gården udførlig beskrevet.

 

Ejendommen blev præmieret

Det smukke relief med en nådig kvinde, der tager to trængende kvinder og mænd under sin kappe, står der ikke så meget om. Måske er det inspireret af brødrene Soldenfeldts stiftelse ved Sortedams Dosseringen.

I 1903 blev Schioldanns Stiftelse sammen med hotel Bristol på Rådhuspladsen præmieret af Københavns Kommune som de to første bygninger.  Tanken bag præmien var at anspore til mere smukt byggeri.

 

Mange stiftelsesejendomme på Nørrebro

Der var masser af stiftelsesejendomme på Nørrebro i slutningen af 1800 – tallet og begyndelsen af 1900 – tallet. Bygherre var privatpersoner, faglige og private organisationer var ofte særdeles ambitiøse med hensyn til bygningernes fremtræden og indretning. Her var Schioldanns Stiftelse ingen undtagelse. Bygningen er simpelthen et kvalitetsbyggeri med dekorationer og underværker af udsøgte materialer. Samtidig så man beboernes nøjsomhed for øje.

I Bydelsatlas Nørrebro fra 1996 har bygningen fået vurderingen:

 • Høj bevaringsværdi

 

Tænkte arkitekten på det nye Christiansborg?

Man måtte endelig ikke unødigt ødsle. Den strenge og monumentale facadeudformning var derfor et ideal. Samtidig med opførelsen af denne ejendom opstod der fornyet interesse om genopførelsen af Christiansborg. C.F. Hansens Christiansborg var brændt 1884 og 1887. I 1903 blev der udskrevet en ny konkurrence om genopførelse af slottet.

De tegninger som Emil Jørgensen udarbejdede tegningerne til Hørsholmsgade 22 i 1901, og hans tegninger ligner et forslag til Christiansborgs genopførelse eller en fantasi over temaet.

Men vi ved dog ikke om Emil Jørgensen havde påtænkt at deltage eller vitterlig deltog i konkurrencen. Men Christiansborgs gennemførelse har synligt optaget ham meget, da han udarbejdede tegningerne til Schioldanns Stiftelse. Han kan have været inspireret af sin foresatte ved Rådhusets opførelse, Martin Nyrop. Denne deltog i konkurrencen. Et par af de anonyme konkurrenceforslag havde mange fællestræk med Hørsholmsgade 22.

 

De ædle hensigter kom ikke til udførelse

Der var nu ikke så mange midler til at alle boligerne kunne være friboliger. Det var faktisk kun et fåtal. Schioldann håbede, at ejendommens økonomi med tiden ville tillade, at der blev indrettet flere friboliger. Der blev i mange år arbejdet med forskellige fundats.

Så sent som i 1929 var der endnu ikke udarbejdet og det er tvivlsomt om en fundats overhovedet er blevet gjort retsgyldig. Ingen af forslagene ser ud til at være trådt i kraft. Det var mange stiftelser, foruden denne, der kun fungerede delvist som stiftelser med et kun begrænset antal friboliger. Faktisk synes dette mere at have været reglen end normen. Vi må nok erkende at trods de ædle hensigter, i hovedsagen fungerede som en almindelig udlejningsejendom.

Ja hensigterne var ædle. Der skulle være en fribolig for:

 • trængende og værdige mænd og kvinder, der tidligere havde kendt bedre kår og som på grund af en eller anden uforskyldt årsag var kommet i trang.

Pågældende skulle være fyldt 60 år.

Udover denne stiftelse havde Schioldann og hans kone også et legat til

 • trængende Døvstumme

 

En meget udførlig lejekontrakt

I begyndelsen var der hovedsagelig ældre kvinder, som lejlighederne blev udlejet til. I visse lejligheder kunne man betale et engangsbeløb – så var man huslejefri resten af livet.

Ellers var beboersammensætningen god solid middelklasse – med en klar overvægt af frøkner og enker. Der var også en vis repræsentation af militære, heriblandt den velangivne oberstløjtnant H.A.T. Knub. En af de yngre beboere var stud. Theol. Karmark Tonsgaard, der senere blev aktiv i Københavns Indre Mission.

I udkastet til formål, beliggenhed og indretning stod der blandt andet:

 • Beliggenheden er lys, luftig og fri, med smuk Udsigt og uden generende Genboer eller Naboer, idet hele Hørsholmsgade, som fuldt bebygget, foruden Stiftelsen kun indeholder 5 Huse.
 • Stiftelsen vil egne sig som Hjem for ældre Ægtefolk og enlige stilfærdige Mennesker, der ønsker at bo et Sted, hvor der er Fred og Ro, hvor ingen larmende Børn og ingen gøende Hunde, ingen snurrende Maskiner og ingen hamrende Værksteder berøv er dem Muligheden for at arbejde eller hvile – og dog et Sted, som ligger i København – nær ved Sporvogn og ved Jernbanen.

Lejekontrakten var usædvanlig udførlig. Udover almindeligheder som at holde stedet rent og pænt og lukke døren ind, når det var påkrævet, er der også udspecificeret, at lejeren ikke uden tilladelse må holde

 • Hunde, Katte, hvide Mus eller andre generende Dyr

Desuden var der en forrygende bestemmelse på det ret så børnerige Nørrebro:

 • Børn må ikke opholde sig i Gården men kun passere denne.

 

Er det en ”uægte” facade?

Kritikkere vil måske anfægte, at ejendommen fremstår som et slot men med kun små lejligheder. Man har anfægtet at bygningen har en ”uægte facade”.

 

Tørrelofter omdannet til taglejligheder

Tørrelofterne er omdannet til 17 taglejligheder i to plan. Gamle nedslidte vinduer er udskiftet til nye energirigtige. Nyt tag, der isoleret efter nutidens forskrifter er der også kommet til. Desuden er facaden renoveret og nye elevatorer er installeret på bagtrapperne.

 

 

Kilde:

 • Historiske meddelelser fra København (Karin Kryger)
 • Nørrebro Lokalhistoriske Forenings Årsskrift
 • Hans Helge Madsen, Otte Käszner: Den præmierede by
 • Dydens Løn – Soldenfedts Stiftelse 1892-1992 (Karin Kryger: Et palads ved Søbredden.
 • da.wikipedia.org
 • min-andelsbolig.dk
 • dengang.dk – diverse artikler

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 2.129 artikler
 • Under Nørrebro finder du 324 artikler

 

 • Alderstrøst og Håndværkerforeningen
 • Alderstrøst på Nørrebro
 • En stiftelse i Elmegade
 • En stiftelse i Ægirsgade
 • Urtekræmmerforeningen

 


Da Struensee blev henrettet

April 3, 2024

Da Struensee blev henrettet

Et vidne overværede den makabre affære. Dokumentet dukkede op. Et 8 alen højt skafot. Masser af vagtfolk og soldater. Klædte sig af. ”Dette er ikke uden grund”, sagde bødlen. Rakkerdrengen parterede dem. Præsten sagde kun tre ord til Struensee. Struensee bad om tilgivelse. Hver opsat på fire stejle på Vester Fælled. Hvad mon de havde forbrudt sig imod? spurgte vidnet. Ingen grund til at tvivle på vidneudsagnet.

 

Et vidne overværede den makabre affære

Vi har før skrevet om denne makabre affære, hvor Struensee og Brandt i overværelse af tusinder af mennesker blev henrettet på Fælleden.

I bogen ”Struensee og hans tid” nævnes, at en ”ukendt nordmand ved navn Valentin” så det hele meget tæt på. Den ukendte nordmand var Valentin Greve Knudsen, der boede ude i Jægersborg. Kort tid efter hændelsen havde han nedskrevet sin oplevelse. Derefter sendte han dokumentet til sin søster.

 

Dokumentet dukkede op

Dette dokument forsvandt men dukkede så tilsyneladende op igen. Det blev ”udlånt” af en fjern slægtning til Politiken for 75 kr. Dokumentet indeholdt også en masse om familieforhold, sygdom og barsler.  Men det som vi interesserer os for, er en af Danmarkshistoriens store begivenheder på Fælleden. Vi har så tilladt os at redigere en lille smule i dette dokument, så det fremstår nogenlunde på nydansk.

 

Et 8 alen højt skafot

Det var lørdag middag den 25. april, at Struensee og Brandt fik deres dom. I mandags opsatte Boye Junge skafottet uden for Østerport på byens fælled. Den var 8 alen høj og lavet af tømmer og brædder i en firkant foruden en forhøjning.

 

Masser af vagtfolk

Tirsdag formiddag den 28. april foregik ekskursionen. Jeg overværede det på nærmeste hold. Uden om skafottet holdt nogle af Holmens folk vagt. Længere ude var det dragoner til hest. Og endnu længere ud var der infanterister i flere geledder. Ved indgangen til selve skafottet holdt yderligere 20 dragoner vagt.

 

Klædte sig af

Synderne kørte i hyrevogne og var hver ledsaget af en officer og en underofficer. Men ingen præst. Brandt kom først afsted. Han blev modtaget og fulgt op af provst Hee. Brandt hilste ikke på nogen.

Han gik frem på skafottet som en skuespiller. Han havde en guldgaloneret hat på. Håret var kreppet i panden, en ordentlig bukkel ved hver side og ”en liden stivpisk” – dog intet pudder. Han var iført en lang hvid ulvepels, derunder en grøn klædning med guldgaloner og støvler på benene.

 

Dette sker ikke uden grund

Da han efter ritualet havde anført og svaret på trosbekendelsen, blev domsafsigelsen oplæst af præsident Ortved. Derefter tog bøddelen straks over med disse ord:

 • Dette sker ikke uden grund men efter fortjeneste

Derefter blev lænkerne taget af ham. Derefter blev velsignelsen lyst over ham. Han klædte sig selv af men ville beholde vesten på. Men den måtte han dog igen tage af.

 

Rakkerdrengen parterede ham

Han lagde sig selv på blokken og strakte sin højre hånd ud. Den mistede han med et øksehug. Dernæst mistede han hovedet med et andet øksehug. Han nåede lige inden han døde at fremsige:

 • Jesu blod råber for min sjæl

Derpå blev han af rakkerknægtene parteret i stykker og placeret i rakkervognen.

 

Præsten sagde kun tre ord til ham

Derpå trådte Struensee ud af vognen. Den havde holdt i den inderste kreds. Han hilste på officeren ved venstre side, da han gik op. Han stod der som en ”arm synder”. Han havde en sort hat på. Håret var sat i tre fletninger, men ikke bundet. Det så ikke ud som om håret havde set til en kam fornyelig.

For resten havde han ligeledes en lang hvid ulvepels på og en gammeldags lyseblå klædning. Han havde hvide silkestrømper og sko på benene. Pastor Mynster talte kun tre eller fire ord med ham.

 

Struensee bad om forladelse

Dommen blev straks forlæst for ham. Han kastede straks sit hår bort. Da bødlen bød hans våben. Derpå bad han om forladelse for det han havde gjort. Han bad til Gud og for kongen, det Kongelige hus og hele landet. Derpå blev han afklædt, lagde sig på blokken. Ligeledes mistede han først hånden og dernæst hovedet og efterfølgende parteret.

 

Opsat på 4 stejle på Vester Fælled

Således endte de to mænd deres liv under bøddelens hånd og blev på Vester Fælled ved den murede galge lagt på hver 4 stejle. Hoved og hånd blev sat på en stage i midten. Ved Brandts hoved sad den stive pisk endnu. Nogle vil sige at Struensee gav bødlen sit ur. Men jeg så det ikke.

Samme dag da ekskursionen fandt sted blev justitsråd Struensee befriet for sine lænker. Ingen af de henrettede har fået lov til at tage afsked med nogen.

 

Hvad havde de forbrudt sig imod?

Dagen efter, om onsdagen blev skafottet nedrevet af uærlige slaver (fanger) og forvaret i Stok-huset. Om det skal bruges igen, vil tiden vise.

Hvad de egentlig har forbrudt sig imod, ved jeg ikke. Sandheden blev holdt hemmelig. By-sladderen giver nok heller ikke klarhed over dette. Både Struensee og Brandt blev omvendte, den ene af Mynster og den anden af Hee.

Historien gik i trykken. Begge præster skrev en bog. Men er det nu lutter engle, der nu ligger der på stejle?

 

Ingen grund til at tvivle på beretningen

Sådan slutter Valentin Greve Knudsens beretning om en af de mest berømte henrettelser i Danmarkshistorien. Og selv om brevet kun består i en afskrift er det ingen grund til at tvivle på at det foregik nogenlunde som studenten her beskriver.

 

 

Kilde:

 • dengang.dk – diverse artikler
 • Siden Saxo
 • Svend Cedergreen Bech: Struensee og hans tid

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 2.128 artikler
 • Under Østerbro finder du 113 artikler
 • Under København finder du 211 artikler
 • Under Sønderjylland finder du 261 artikler
 • Under Aabenraa finder du 218 artikler
 • Under Tønderfinder du 356 artikler

 

 • Henrettet på Østerfælled 1772
 • Henrettelse på Østerbro
 • Skrivefrihed, Trykkefrihed og ytringsfrihed (Struensee)
 • 1772 – Selskabet – Barn af Oplysningstiden (Struensee)
 • En skarpretter i Haderslev
 • Da skarpretteren overtog kroen i Rørkær
 • Den stakkels bøddel fra Tønder
 • Riber Ret (3)
 • De hårde domme i Møgeltønder
 • Hvorfor var bødlen og natmanden uærlig?
 • Bødler fra Tønder
 • Da præsten fra Møgeltønder blev brændt
 • Henrettelse i Tønder
 • Lov og ret i Tønder
 • Henrettet i Aabenraa
 • Lov og ret i Aabenraa og mange flere

Bevar den sønderjyske dialekt

April 2, 2024

Bevar den Sønderjyske dialekt

Det er naturligt for os at tale sønderjysk. Sønderjysk kan godt skabe opstand. Det er noget særlig at holde foredrag på sønderjysk. På Tønder Kommuneskole måtte vi ikke tale sønderjysk. Måske er den sønderjyske dialekt slet ikke så truet? Hvis Nordslesvig/Sønderjylland ikke var blevet indlemmet! Næsten fyringsgrund, ville ikke tale tysk. Den tyske Borgerskabs elever talte tysk i skolegården. I Løgumkloster er sønderjysk ikke truet. Hvilke trusler er sønderjysk udsat for. I Bjerndrup fastholdes det sønderjyske. I Haderslev er rigsmålet i fremgang. I Tønder er sønderjysk mest vedholdende. Borgerskabet har opgivet dialekten. Sønderjysk holder skansen. Den sønderjyske dialekt er den stærkeste. Skoleloven af 1814 ødelagde dialekterne. Byens spidser talte tysk. I Bylderup bevarer man konsekvent dialekten. Den symbolske betydning har ændret sig. Sønderjysk er også en fortælling om noget særligt. Rikke Thomsen: ”Min indre monolog foregår på sønderjysk”. Sønderjysk også på film. Man skal tale sønderjysk, fordi man har lyst og er stolt af at være sønderjyde.

 

Det er naturligt for os at tale sønderjysk

Forleden havde jeg besøg af min skønne lillesøster. Hun skulle hjælpe mig tik optiker efter mit uheld. Og som det altid har været ganske naturligt, talte vi sønderjysk. Om det var derfor folk smilede på vejen hen ad Østerbrogade, eller om det var medfølgende smil på grund af mit sårede ansigt, det ved jeg så ikke.

 

Sønderjysk kan skabe opstand

Når sønderjyder kom op i boghandlen ja så foregik det på sønderjysk. Det skabte en form for opstand. På boghandlerfagskolen i Odder kunne en anden sød sønderjysk pige og mig ligefrem optræde med det sønderjyske sprog.

 

Det er noget særligt at holde foredrag på sønderjysk

Og så har man ligefrem været så heldig at holde 10 foredrag for Æ Synnejysk Ambassade her i København, til Afstemningsfest i den sønderjyske by, Rens og fortælle om Tønders historie og københavnernes sære vaner på Schweizerhalle i Tønder – alt sammen på sønderjysk. Det er noget særligt at holde foredrag på sønderjysk.

 

På Tønder Kommuneskole måtte vi ikke tale sønderjysk

På Tønder Kommuneskole fik vi dengang at vide af viceskoleinspektør Werner Christiansen at vide, at vi ikke måtte tale sønderjysk i timerne. Det kan i den grad undre, da viceskoleinspektøren var en anset lokalhistoriker.

 

Måske er den sønderjyske dialekt ikke så truet?

Og det er det denne artikel skal handle om. Måske er den sønderjyske dialekt ikke så truet endda. Den er måske ikke så moderne hos ungdommen. Men vi andre ældgamle skal nok gøre alt for at bevare den. Jo dette er faktisk den tredje artikel om det sønderjyske sprog (Æ Sproch).

 

Hvis Nordslesvig/Sønderjylland ikke var blevet indlemmet

Hvordan mon det havde set ud med den sønderjyske dialekt, hvis Sønderjylland/Nordslesvig ikke var blevet indlemmet i Danmark? Der ville være sket en stærk opblanding af tyske ord. En glidende fortyskning af lyd, bøjning og sætningsopbygning ville have gjort dialekten ukendelig.

Under besættelsen og nazismens magtovertagelse opstod der en kløft mellem danske og tyske i grænselandet. Dette har utvivlsomt ført til en bevidst udryddelse af tyskheden i de dansksindedes dialekt. I disse opståede huller er det danske rigsmåls former kommet ind. Dialekten har dog bevaret udtryksmulighederne.

 

Næsten fyringsgrund – ville ikke tale tysk

Man skal også huske på at Det Tyske Mindretal i Grænselandet talte sønderjysk i deres omgangssprog. Da jeg var i lære i Andersen & Nissens Boghandel blev jeg ellers bedt om at tiltale alle fra Det Tyske Mindretal på tysk. Dette nægtede jeg, og det var lige før, at det blev fyringsgrund. Jeg tiltalte dem på deres omgangssprog – sønderjysk.

Jeg ville gerne tale tysk med dem, der kom fra Tyskland. Det havde jeg ikke noget imod. Engang havde jeg skrevet noget om, hvordan man kunne forbedre skolegangen på de tyske skoler i Sønderjylland. Det følte det tyske Schul – und Sprachverein sig provokeret af. De inviterede mig til et foredrag på Nachschule i Tinglev. Det var dog slet ikke ment som en provokation. Men nu delte jeg mit foredrag ind i dansk, tysk og sønderjysk.

 

Den tyske Borgerskoles elever talte tysk i skolegården

I Tønder talte alle fra den tyske Borgerskoles elever, der overvejende kom fra højtyske hjem også højtysk i skolegården. I Haderslev talte alle fra mindretallet sønderjysk dengang i skolegården.

 

I Løgumkloster er sønderjysk ikke truet

Løgumkloster, som er forholdsvis afsides er den særlige Løgumkloster – dialekt bevaret uden at rigsmålspåvirkningen har haft nogen indflydelse. Andre steder er rigsmålet måske en anelse mere i fremgang.

 

Hvilke trusler er sønderjysk udsat for?

Men egentlig står den sønderjyske dialekt overordentlig stærk over for rigsmålet. Der må en bevidst overgang til hos hvert enkelt individ før rigsmålet har sejret. Måske kan generationsskifte forårsage en afløsning af det bestående. Og måske kan nutidens folkeblanding også udgøre en fare for det sønderjyske.

Større krav til den enkeltes uddannelse kan tvinge de unge væk fra hjemstavnen. Dette kan måske også udgøre en fare for det sønderjyske. Der er lavet en undersøgelse i sprogforholdene i Bjerndrup. Her kan påvises at blandede ægteskaber mellem sønderjyder og andre fra kongeriget kan true dialekten. Måske bliver rigsmålet indført der, hvor der er sammenbragte familier.

 

I Bjerndrup fastholdes det sønderjyske

Kammeraternes indflydelse kan være afgørende, trods hjemmets uvilje mod dialekten. Det er måske en lidt anden indstilling end forventet. Men tilrejsende har udtalt, at børnene må tilegne sig den sønderjyske dialekt for at falde til. Men den ældre generation blandt de unge ville næppe kunne tilegne sig at tale rent sønderjysk.

Forbavsende er det dog at i Bjerndrup har den udprægede sønderjyske egenart og dialekt vanskeliggjort tilflytternes akklimatisering. Den bevidste overgang til rigsmål sker ikke i nævneværdig grad uden for de sønderjyske købstæder.

 

I Haderslev er rigsmålet i fremgang

I Haderslev tales der i byens bedste pensionat mest rigsmål. Og det gør det også hos gymnasieeleverne også blandt kammeraterne på lege- og sportsplads. Offentlige kontorer og forretningslivet præges af rigsmål. Men hovedreglen er at man taler sønderjysk med sønderjyder i forretninger. Man går over til rigsmål over for fremmede.

 

I Tønder er sønderjysk mest vedholdende

Det er som om dialekten står stærkere i Aabenraa end i Haderslev, hvilket også stemmer godt overens med, at Aabenraa er kendt med sin lokalpatriotisme.

I Tønder er dialekten nok mest vedholdende. Det skyldes for det første beliggenheden og dels på grund af det store tyske mindretal. Men også her er gymnasieelevernes sprog rigsdansk. I 1930’erne var dialekten også her stærk.

 

Borgerskabet har opgivet dialekten

De bedrestillede af borgerskabet har opgivet dialekten. Deres børn går i den højere skole. De plejede omgang med tilrejsende rigsdanske tjenestemænd og forretningsfolk. De lever stærkest i det danske kulturliv. Rigsmålet føltes efterhånden som deres naturlige sprog.

 

Sønderjysk holder skansen

Nu er dialekten er langt fra uddø i de sønderjyske købstæder. Måske skyldtes det, at der ikke før indlemmelsen i 1920 var muligheder for rigsmålspåvirkning i større omfang i Sønderjylland. Det sønderjyske ”sproch” holder stort set skansen de fleste steder.

 

Den sønderjyske dialekt er den stærkeste

Vi sønderjyder har et andet syn på vores dialekt end andre dialekt-talende i Danmark. Dialekten i kampårene i 1920 var et middel for sønderjyderne for at hævde sig over for tyskerne. Denne troskab mod dialekten dengang, styrker den sikkert i dag. Gennem fremmedherredømmet 1864 – 1920 blev den sønderjyske dialekt hærdet.

Som sådan kan tilflyttere måske hævde at sønderjyderne er et vanskeligt folkefærd. Vi citerer lige Th. Roust i Nationaltidende:

 • Den Sønderjyske Dialekt er den stærkeste Dialekt, jeg kender. Den ligger dybere i Sindet end andre Dialekter gør, og Sønderjyderne slippe den ikke.

 

Skoleloven af 1814 ødelagde dialekterne

Mange andre steder er skoleloven af 1814, udbygningen af jernbanen og landbrugssamfundet årsag til at dialekterne forsvinder andre steder. Det preussiske styre i Nordslesvig indebar at udviklingen forløb helt anderledes hernede.

I Kongeriget (nord for Kongeåen) medførte skoleloven at et københavnerbaseret skriftsprog. Mange steder bekæmpede lærerne elevernes brug af lokale dialekter ligesom det skete på Tønder Kommuneskole. I de nordslesvigske skoler dengang foregik undervisningen på tysk. Og det på nær fire ugentlige timer, hvor kristendomskundskab foregik på dansk.

Der blev talt tysk i skolerne fra 1889.

 

Byens spidser talte tysk

I Nordslesvig talte byens spidser – præsten, læreren og stationspersonalet – tysk. Resten talte sønderjysk. Jeg kan endnu huske forskellen på de forskellige by – dialekter. Og i den første tid på Nørrebro kunne jeg endnu adskille dem. Det kan jeg ikke mere.

I Sønderjylland blev bønderne ikke gjort til grin, fordi de kun talte sønderjysk.

 

I Bylderup bruger man konsekvent dialekten

Selv unge mennesker i Sønderjylland taler den dag i dag dialekt som deres umarkerede hverdagssprog. Det har sprogforskeren Malene Monka fundet ud af. Studierne viste, at de unge fra Bylderup var mest konsekvente i deres brug af dialekten. Hun siger, at de unge sønderjyder er mest konsekvente i deres brug af dialekter.

Men de unge fra Bylderup bruger ikke dialekten, når de møder andre unge fra Tønder og Bylderup. Det er ikke et godt tegn. Og åbenbart har de unge drenge svære ved at score på sønderjysk. Det er ikke nok bare at have en plakat hængende, hvor der står Mojn.

 

Den symbolske betydning har ændret sig

Den symbolske betydning har ændret sig med årene. I dag viser man ikke nødvendigvis, at man er dansk eller dansksindet, når man taler sønderjysk. Man viser tværtimod, at man er sønderjyde, og at man hører til en særlig gruppe mennesker, der kommer fra et særligt sted, som først blev dansk for 104 år siden. Brug af den sønderjyske dialekt er vel symbol og tilhørsforhold.

 

Sønderjysk er også en fortælling om noget særligt

Det er skam da også med stolthed, at jeg kan tale sønderjysk med min skønne søster langs Østerbrogade og inde hos optikeren. Vi knytter stadig vores identitet op på dialekten, selv om det er længe siden, at vi forlod Sønderjylland. Dialekten er også blevet en fortælling om at være noget særligt.

 

Rikke Thomsen: ”Min indre monolog foregår på Sønderjysk”

Men selv på Det Kongelige Teater har det fornyelig været et teaterstykke på sønderjysk. For tiden kan man også opleve både musik og film på sønderjysk. Jeg må indrømme at være en stor fan af sangerinden Rikke Thomsen, født i Blans. Hun fortæller at

 • Min indre monolog foregår på sønderjysk

Hun har modtaget Modersmål-Selskabets pris for hendes indsats for dialekten. Selv siger hun, at hun vil lave sange med nærhed og ærlighed. Det er derfor, at hun bruger hendes ”ægte sprog”

For at dialekterne kan blive bevaret kræver det en samfundsmæssig kulturændring, hvor der er fokus på at anvende dem, og dette bidrager Rikke Thomsen til gennem sin musik.

 

Sønderjysk også på film

Også filminstruktøren Frelle Petersen bruger det sønderjyske i sine film. For at det skulle virke så autentisk som muligt, valgte han sine skuespiller i en afstand fra 15 km fra det sted, handlingen skulle foregå. Og i filmen ”Onklen” valgte ham Møjn med ø – det var nemlig sådan, man gjorde det på den egn. Instruktøren er i øvrigt fra Styrtom ved Aabenraa.

 

Man skal tale sønderjysk, fordi man har lyst

Jo sønderjyder kan skam både sige Æ og jeg. Vi hilser på andre sønderjyder med et ”Møjn”, der også kan staves ”Mojn”. Ingen tvivl om at sønderjysk er den mest levende dialekt i Danmark.

Nu skal man bare ikke tale sønderjysk for at dialekten skal overleve. Man skal tale sønderjysk, fordi man har lyst. Og man skal sandelig ikke komme hjem til Tønder og tale rigsdansk. Det bliver det set ned på. Det er i orden man gør det til sine kæreste/kone fra København, der ikke forstår mange ord på sønderjysk.

 

Stolt af at stamme fra Sønderjylland

Kommer jeg et nyt sted hen og skal holde foredrag, kan jeg ikke lade være med at fortælle, hvor jeg stammer fra. Selv om det er mange år siden, at jeg har boet i Sønderjylland, er jeg stolt af at stamme derfra og stadig behersker den sønderjyske dialekt (Æ sproch).

 

 

Kilde:

 • dengang.dk – diverse artikler
 • dialekt.dk
 • kristeligt-dagblad.dk
 • Peter Jeppesen: En sønderjysk dialekts udvikling i de sidste generationer
 • Tønder gennem Tiderne (Anders Bjerum: Folkesproget i Tønder gennem Tiderne)
 • Malene Monka, Henrik Hovmark: Sprogbrug blandt unge i Bylderup anno 2016 (Dansk Talesprog 16)
 • Sønderjysk Månedsskrift
 • Landbohistorisk Tidsskrift
 • Vor Ungdom (58. årg.)
 • Nationaltidende

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 2.127 artikler
 • Under Sønderjylland finder du 261 artikler
 • Under Tønder finder du 356 artikler

 

 • Sproget i Sønderjylland
 • I Sønderjylland siger vi Mojn
 • Sprogkampen i Tønder 1851 – 1864

Voetmann – en familie fra Aabenraa

Marts 30, 2024

Voetmann- en familie fra Aabenraa

Dette handler om et erhvervseventyr. Samtidig følger vi udviklingen i Aabenraa. Det startede med et gartnerdynasti på Als. Og i Aabenraa startede det med en bagerforretning. Aabenraa var i en sørgelig forfatning omkring 1720. Byens smukke huse blev rost, men Aabenraa var en isoleret by. Den næste Voetmann blev skipper. Skibbrogade 8 blev købt. Chr. Voetmann blev konditor. Et sikkerhedsnet var spredt ud. Bagerforretning blev også købmandshandel. Ramsherred 39 blev købt i 1796. Rudebecks Hotel. Nu også med grovvarer. Voetmanns Tømmerhandel blev egentlig stiftet i 1835. Investering i jord og skibsparter. Aabenraa trak efterhånden arbejdskraft til fra hele landsdelen. Aabenraa fik bedre adgangsforhold. Handel med jern og træ. De rejsende hos Voetmann havde varerne med på blokvogne. Man havde mange ansatte. Og så brugte man banker i Hamborg. Familien var slesvig-holstensksindet. Aabenraa stagnerede. Skellet mellem dansk og tysk blev skarpere. Stor omsætningsfremgang. Aabenraa overtog førstepladsen over største importhavn i Slesvig med trælast. I 1910 havde forretningen allerede 50 ansatte. Store udenlandsrejser. Voetmann dominerede i havnen.  Årlig kurrejse. Nye kræfter ansat i firmaet. Man var ikke mere den største men den bedste, sagde man. Revolutionen i Aabenraa. Voetmann lånte driftskapital efter 1920 uden problemer. To forskellige brødre supplerede hinanden. Den sidste Christian Voetmann. Varesortimentet omfattede næsten alt til byggeriet. Sortbørshandlen trives i Aabenraa under besættelsen.  Ingen direkte arvtager. Firmaet blev i 1972 overtaget af nystiftet aktieselskab i 1972.

 

Gartnerdynasti

Da jeg befandt mig i Aabenraa, var Voetmann en kæmpestor tømmerhandel/byggefirma. Læs denne interessante beretning, hvor vi også følger udviklingen i Aabenraa. Når man nu skal følge denne familie, ja så dukker vi ned i året 1645. Ewert og Gertrud Vothmanns søn Peter var i gartnerlære. Sandsynligvis var han født i Westfalen. Og netop i 1645 var han i gartnerlære på Gammelgård på Als. Han blev stamfader til et andet gartnerdynasti på Als, en enkelt gren udvandrede til Nørrejylland (nord for Kongeåen)

 

I Aabenraa startede det med en bagerbutik

Peter Vothmann havde flere børn. Et af disse var Hans Chr. Vothmann (1). Han antages at være født omkring 1650 og død i Ketting Sogn på Gammelgård. En af hans børn var sønnen Nicolai (Nicolaus). Han var født i 1693 og var i bagerlære i Flensborg.

Han skulle have købt en stavn(grundstykke) i Aabenraa. I 1721 blev han gift med Abigall Frellesen, datter af skipper og brændevinsbrænder Frelle Petersen i Aabenraa. Brudgommen var 28 år gammelt og bruden 19 år ved brylluppet, der foregik på rådhuset.

I 1733 var Nicolai i strid med sine bagerkollegaer i Aabenraa. Giftermålet med en ung pige fra det aabenraaske borgerskab tyder på anseelse og position. Der var tre børn i ægteskabet, men kun Hans Christian Voetmann overlever og forbliver i Aabenraa. Hans fars slægtninge levede under beskedne kår i slutningen af 1600-tallet i slutningen af 1600-tallet.

Nicolai har åbenbart uformelt nedsat sig som bager og først efter en retssag fremvist sit lærebrev og aflagt borgered. Muligvis lå hans butik på det senere Skibbrogade 8. Hans Christian Voetmann (2) købte grunden og byggede et nyt hus i 1752.

 

Aabenraa var i en sørgelig forfatning

Efter Den Store Nordiske Krigs afslutning i 1720 var Aabenraa i en sørgelig forfatning. Krigen havde ødelagt byens skibsfart og handel. Borgerne var ramt af indkvartering og ekstra skatter. Byen var forgældet. Men byen kom atter til kræfter. Fra gammel tid var der industri i byen. Teglværker, skibsværfter og møller havde gode kår. Der kom gang i virksomhederne igen. Københavns behov for mursten og tegl var umættelig.

 

Byens smukke huse blev rost

Alle rejseberetninger fra Aabenraa i 1700-tallet roser byens smukke huse og beliggenhed ved vandet skærmet af de skovklædte bakker i nord, vest og syd. Men problemet var den afsides beliggenhed og de dårlige vej-forbindelser. Men skibsfarten og skibsbyggeriet gjorde, at Østersøen, Nordsøen og Middelhavet var nærværende begreber for det aabenraaske borgerskab.

Byens indbyggertal var på den tid, da Nicolai Voetmann indgik ægteskab mellem 1.200 og 1.300. Byens styre bestod af borgmester, rådmænd og et deputeret kollegium. Systemet var selvsupplerende.

 

Den næste Voetmann var skipper

Hans Christian Voetmann (2) var efter skik opkaldt efter far-faderen på Als. Hvordan familiens bageri er drevet videre efter faderens døde, vides ikke Hans Christian har næppe lært faget. Da han i 1746 løser borgerbrev i Aabenraa, er det som skipper, og han antager morfars erhverv.

 

Skibbrogade 8 blev købt

To år senere ægter han Adelheid Frees, der var født 1727. Hun tilhørte en af byens kendteste skipper- og købmandsfamilier. De får 10 børn, hvoraf fem døde som spæde. Han bygger et nyt hus på Skibbrogade 8. Det var et anseeligt to etagers hus, grundmuret med toetagers karnap.

Man kan undre sig over, hvordan en 30-årig skipper fik råd til sådan en investering. Det kan ses, at Hans Christian var partsredder. Han nåede ære og værdighed. Det viser, at han var optaget som deputeret borger i 1752, et hverv han beklædte til sin død i 1763 kun 40 år gammel. Hans yngste barn, sønnen Hans Christian Voetmann (3) var da kun et år gammel.

 

Christian Voetmann blev konditor

Adelheit Voetmann var kun enke til 1766, da hun ægtede bager og senere deputeret borger Jacob Sedien. Denne familie hørte til byens mest indflydelsesrige og velstående. Jacob Sedien flyttede til Skibbrogade 8 og fortsatte forretningen. Den lille stedsøn Hans Christian kom i bagerlære og blev ”Weisbäcker” dvs. konditor.

Adelheit Voetmann døde i 1794. Jacob Sedien solgte i 1813 huset til bager Trogelius Callesen.

 

Et sikkerhedsnet var bredt ud

En række karakteristiske familieforhold træder frem i den Voetmannske familiehistorie. Store børneflokke, som tidens høje børnedødelighed tynder ud i. En gennemsnitsalder, der lå betydeligt under den i vor tid gældende. Enker med mindreårige børn, der under vanskelige omstændigheder må afvente generationsskifter, der lå langt frem i tiden.

På den anden side var Aabenraa gennemsyret af familieforbindelser, der breder et sikkerhedsnet ud under disse enker og mindreårige børn.

 

Bagerforretningen var også købmandsforretning

Noget tyder på, at den Voetmannske bagerforretning også blev drevet som købmandsforretning, måske endda i hele sin levetid. Jacob Sedien kom ikke uden midler. Bageriet og købmandsforretningen har kunnet danne grundlag for en ordentlig eksistens. Det er tænkeligt, at Hans Christian Voetmann (2) har efterladt sig anden formue.

Hans Christian Voetmann (3) har sikkert været i lære andetsteds og er vendt tilbage til den fædrene forretning efterhånden som sted-faderen Jacob Sedien kom op i årene. Først i 1796 i en alder af 34 år indgik han ægteskab med Anne Cathrine Lorenzen, datter af rådmand og købmand Johann Lorenzen i Aabenraa, en af byens førende borgere. Samme år foretager han et betydningsfuldt køb af fast ejendom, som arven gjorde mulig.

 

Ramsherred 39 blev købt i 1796

Den 12. marts 1796 blev ejendommen Ramsherred 39 købt med hus, pakhus og stald og tilhørende have. Det har været landbrug til ejendommen med velbeliggende madeeng. På salgstidspunktet har det været en af Aabenraas store og gode købmandsgårde. Bag halvdelen ligger komplicerede familieforbindelser og økonomiske interesser. I handelen har det været indbefattet et varelager udover inventar og husgeråd. Den nyindkøbte urtekræmmerbod har antagelig også ført isenkramvarer.

Dengang boede konkurrenterne dør om dør. På den modsatte side af Ramsherred i nr. 42 har den fremtrædende købmandsfamilie Lorenzen i hele 1800-tallet være Voetmann-slægtens store modspiller.

 

Rudebecks Hotel

Først i 1801 løser Hans Christian Voetmann borgerbrev. I ægteskabet fødtes tre døtre og i 1803 sønnen Jacob, der blev opkaldt efter morfaderen. En af døtrene, Anne Cathrine blev født i 1805 og gift 1832 med gæstgiver og vinhandler Rudoph Rudebeck. Ægteparret ejede gæstgiveriet Hos Rudebecks eller Hotel Rudebeck. I 1865 blev det til Bahnhofshotel og senere Hotel Royal. Anne Cathrine blev omtalt som en meget slesvig-holstensk Madam Rudebeck.

 

Nu også med grovvarer

Hans Christen Voetmann (3) døde i 1848 kun 46 år gammel. Sandsynligvis har enken drevet forretningen videre. Hun flyttede først i 1826 efter at have købt ¼ stavn som bolig. Forretningen har næppe bevæget sig ud over detailhandel og ikke omfattet grovvarer, der krævede betydelig kapital til varelager og kreditgivning. Tiden må have været vanskelig for enken med uforsørgede børn – Få år senere indtræder statsbankerotten.

Om Johann Jacob Voetmann overtog forretningen ved moderens ejendomskøb i 1826, kan ikke afgøres. Han havde da været 23 år gammel. Sandsynligvis er forretningen kørt videre med en bestyrer eller en forpagter. Johan har åbenbart erhvervet sig kendskab til handel med jernvarer og trælast. Det kan næppe være sket uden en læretid eller i hvert fald rejser til handelshuse i disse brancher eller i udlandet. Først i 1839 en måned efter moderens død løser han borgerhverv som købmand i Aabenraa.

 

Voetmann’s Tømmerhandel egentlig grundlagt 1835

Johann døde i 1864 i den urolige krigstid. Johann Thomas Voetmann har overfor landsarkivar, senere rigsarkivar Johan Hvidtfeldt angivet 1835 som grundlæggelsesåret. Det samme har han nævnt over for maskinmester og forfatter F.H. Lassen (Aabenraa Havns Historie).

I 1885 lod den senere kommerceråd Christian Friedrich Voetmann sig fotografere foran et stort sejlskib i Aabenraa Havn sammen med de to sønner Johann Thomas og Christian Carl.

I 1840 ses det at hos Johann Jacob – Kaufmann og søsteren bor stadig hos ham. Han har både ”Lehrbursche” og ”Dienstmädchen”. I et brev kan det ses at moderen er blevet syg og hjælpeløs i foråret 1835. Sønnen Johann Jacob Voetmann er blevet eneindehaver af købmandsgården den 22.juni samme år.

 

Investering i jord og skibsparter

Det er en af erhvervslivets mest kapitalkrævende brancher at handle med træ og jernvarer. Men åbenbart har forretningen været i stand til at rejse penge. På få år lykkedes det også at investere i jord og skibsparter.

Tiderne blev forbedret op mod Treårskrigen og det blev endnu bedre mellem den krig og op til 1864. Der blev bygget og investeret på det sønderjyske bondeland og i byerne. Firmaet Voetmann var i fremgang.

 

Byen tiltrak arbejdskraft fra hele Sønderjylland

Aabenraas søfart søgte mod Sydamerika og det fjerne østen. Skibsbyggeriet oplevede en guldalder. Indbyggertallet var i 1803 2.800 og fyrre år senere 4.100. Følgen var stor bolignød og masser af nyt byggeri til følge. Aabenraa trak arbejdskraft til fra hele Sønderjylland/Nordslesvig.

 

Aabenraa fik bedre adgangsforhold

Aabenraa overvandt efterhånden en meget gammel isolation fra landsdelen. Allerede omkring 1760 blev vejen syd ud af byen til Stubbæk meget forbedret. Senere blev vejene nord og vestpå udbedrede. I 1765 blev postruten lagt om og ført over Aabenraa. Fremskridtet var iøjefaldende, men meget dyre. Kronen på værket var anlægget af chausseen mellem de østsønderjyske byer i 1840’erne. Byens handelsliv tog et stort opsving.

En meget væsentlig forudsætning for det kommende handelshus Johan Jacob Voetmann i Aabenraa var, at Aabenraa som handelsby begyndte at gøre sig gældende udover hele Sønderjylland.

I 1860’erne kom også baneanlæggene. Den nære forbindelse mellem Aabenraa og Hamborg skabte gunstige finansieringsforhold længe inden bankvæsnet i Nordslesvig/Sønderjylland kom op at stå.

 

Handel med jern og træ

Johan Jacob Voetmann havde et kort ægteskab uden børn. Et andet ægteskab indgås i 1843 med Benedicte Magdalene Raben, der nævnes at være fra Pederslyst i Østbirk. Hun var født i Aabenraa og datter af købmand Friedrich Raben og dennes hustru. Han var en af byens kendteste købmands – og skibsbyggerslægter med forbindelser til Hamborg.

Den gængse handel i byen beroede på butikshandel, stader på markeder og til en vis grad forsendelse efter bestilling. Voetmanns store konkurrent lå på den modsatte side af gaden i form af den meget ansete kommerceråd Jürgen Lorenzen og hans veldrevne købmandshandel. Tidligt havde de slået ind på handel med jern og træ. De besad store oplagspladser.

I begyndelsen af 1830’erne er Johann Jacob Voetmann begyndt handel med stangjern til smede. Det var råmaterialet ved tilvirkning af redskaber og husgeråd. Senere er handelen udvidet med hestesko, søm, nagler og værktøj.

 

De rejsende havde varerne med

Voetmann var gået et skridt videre. Den rejsende kørte rundt med en stor blokvogn eller vogn med stort lad, der kunne fragte et udvalg af varer. Forretningen havde til stadighed brug for flere køretøjer med kraftige heste på landevejen.

Systemet forudsatte betroede og kyndige folk, der kunne vinde smedenes tillid. Til stor fortrydelse færdedes Voetmanns køretøjer over det meste af Nordslesvig/Sønderjylland. Handelen må have steget kraftigt.

Aabenraa var for længst blevet omsætningshavn for træ, også de særlige træsorter, der blev brugt i vognbyggeriet.

 

Voetmann havde mange ansatte

Forretningen krævede mange ansatte. Mange fik kost og logi i købmandsgården. Johan Jacob Voetmann var ikke en elsket chef, men han var respekteret. Man mærkede en korpsånd. Fra 1840 havde man også handel med gulvbrædder. Dengang havde man ikke større lagre, men købte efterhånden som træskuderne anløb Aabenraa Havn. I 1854 var Voetmann endnu den tredje største i Aabenraa overgået af Jürgen Lorenzen og Jürgen Ahlmanns.

Man bestilte direkte i udlandet og det var ikke populært hos konkurrenterne. Ofte har det stået kulde og isolation om den entreprenante købmand på Ramsherred. Købmandshandlen omfattede også grovvarer som korn og brændsel og som skrevet håndværks- og bygningstræer. Snart havde Voetmann overtaget førstepladsen m.h.t. jernhandelen.

Der var blevet bygget vareskure, lejet tømmerpladser, Ramsherred 37 var blevet købt og på Ramsherred 39 var der foretaget store ombygninger.

 

Man brugte banker i Hamborg

I 1844 blev Christian Friedrich Voetmann født. Familieoverleveringerne taler om strengt patriarkalske forhold. Faderens ord var lov. I 1860 var Ramsherred 39 udskilt som en særskilt beboelse med butik og en meget stor vinkelbygget lagerbygning i tre etager og med udnyttede lofter, der var forsynet med kvistluger til indhejsning. Der var stalde med gennemkørsel til baggård og have.

Johann Jacob Voetmann var bare 20 år, da far døde. Grundlaget var lagt. Aabenraa havde ingen banker. Hvis der havde været nogen bankfinansiering, foregik det sandsynligvis via Hamborg.

 

Familien var slesvig-holstensksindet

Johan Jacob Voetmann var slesvig-holstensksindet. Han var medlem af foreningen Concordia. Han støttede også det slesvig-holstenske flag på skibene i Aabenraa. Men egentlig har han ikke spillet nogen stor rolle i det nationale spil. Hans forretning var sårbar, og den gik fremfor alt andet.

 

Aabenraa stagnerede

Tiderne ændrede sig og det gjorde skibsfarten også. I Aabenraa sadlede man ikke om i tide. Det vil sige, at det gjorde rederiet Jebsen og bevarede en gammel storhed gennem kriser og to verdenskrige. Efterhånden var der ved århundredeskiftet 6.000 indbyggere i Aabenraa. Men det var som om meget stagnerede i Aabenraa.

En ændring skete i 1870. Byen fik tysk flertal og den situation blev bevaret til 1920. Den dansksindede bevægelse under navne som J.P. Junggreen og H.P. Hanssen markerede sig.

Nye virksomheder kom til byen, deriblandt trælastfirmaet Cimbria, efterfølger af J.C. Overbecks Tømmerhandel. De blev en konkurrent til Voetmann.

 

Skellet mellem dansk og tysk blev skarpere

I fællesskab med moderen overtog den tyveårige Christian Friedrich Voetmann ledelsen af firmaet. Efter moderens død i 1888 var han eneindehaver. Han var opdraget til flid og sparsommelighed. Han havde været på opdragelsesanstalt syd på. Der fulgte en seksårig læretid hos købmandsfirmaet Carl Pipgras i Slesvig.

Skellet mellem dansk og tysk i Aabenraa blev skarpere. Christian var indstillet på at forretningen nu skulle betjene et større opland. I 1869 giftede han sig med Walburg Catharina Maria Maag, eneste barn af skibskaptajn og gårdejer Thomas Maag, der stammede fra Hoptrup. Hustruen var i familie med den kendte Pastor Schmidt – Vodder.

Familien Maag havde bosat sig i Haderslev med flyttede senere til Aabenraa til Ramsherred 37, forretningens naboejendom, som Johann Jacob Voetmann allerede havde købt i 1845. Ramsherred 37 må have været familiens aftægtsbolig.

 

Stor omsætningsfremgang

Christian Voetmann deltog i den fransk-tyske krig i 1870/71. Ved svigerforældrenes død tilfaldt der den unge familie Christian Voetmann en betydelig arv. Familien boede fortsat i Ramsherred 39, der blev ombygget i 1880. I stueetagen var der kontorer, udover familien var der logi for forretningens udenbys lærlinge og kontorister. Den store husholdning fortsatte også under det unge ægtepars tid.

 

Aabenraa overtog førstepladsen som importhavn af trælast

Fra 1880’erne oplevede forretningen en stor omsætningsfremgang i tømmerhandlen. Trælast blev importeret direkte fra Sverige og Finland og videresolgtes en gros over hele Sønderjylland og langt ned i Holsten. Efterhånden overtog Aabenraa førstepladsen fra Lübeck som Slesvigs største importhavn af trælast. I 1885 kom det første dampskib til Aabenraa med netop træ til firmaet Voetmann.

 

I 1910 havde man 50 faste medarbejdere

I Christian Voetmanns tid var firmaet en af byens største arbejdsgivere. Ifølge en industritælling i 1910 beskæftigede firmaet 50 faste arbejdere og periodisk et stort antal havnearbejdere. I visse år modtog firmaet op til 80 skibsladninger tømmer og brædder. Lagerbygningerne bredte sig over en stor del af Aabenraas havneområde, både nord- og sydsiden af Gammelhavn. Lagrene bugnede af varer. Rygtet i byen gik, at de for længst var betalt, når skibene sejlede ind i Aabenraa Fjord.

 

Store udenlandsrejser

Efter moderens død i 1888 ændrede familiens livsførelse sig noget. Christian Voetmann rejste allerede i 1970’erne på Sverige og Finland for at foretage indkøb og skabe forbindelser. Han fik ad den vej livslange venner og et stort stedkendskab. Som årene gik, menes han at have investeret i aktier i trævirksomheder og skove i de to lande.

Salget førte ham over hele Nordtyskland. Som børnene voksede til, fulgte hustruen med ham på rejserne. Hun slugte begejstret de nye indtryk og nedfældede hendes oplevelser i dagbøger.  Med årene blev rejserne længere og længere, endda til syden, hvilket dengang var usædvanligt. Hvert år rejste familien til kur i Baden-Baden. Det skete standsmæssigt i førsteklasses salonvogn.

De to drenge kom i lære hos forretningens forbindelser. Det var hos et stort trælastfirma i Itzehoe. Efter læretiden kom de til Sverige og forrettede volontørtjeneste på store svenske savskærerier for at slutte på en fagskole i Härnösand.

 

Voetmann dominerede i havnen

I 1889 var der ørt jernbanespor ud på kajanlægget til dampsavværk og lagerskure. Her lå også en stor tømmergård. Fra Ramsherred 37-39 var der blevet etableret en telefonforbindelse til kontoret på havnen. Der var et stort blikskur, der var fyldt med færdige brædder, lægter og spær.

Der herskede stor travlhed på havnen, når et skib lagde til kaj. Skete det om aftenen blev der losset igennem hele natten. Voetmann dominerede i den grad havnen. Kontoret på havnen blev flyttet med front mod Kystvejen; Savværket blev anlagt på arealet vest for Sønderport.

 

Årlig kurrejse

I maj 1922 døde Christian Voetmann af en uhelbredelig sygdom. Børnene var under uddannelse. Enken, fru Marie Voetmann indtrådte som passiv medejer af firmaet indtil hendes død i 1961. Johann Thomas Voetmann var derefter ene på kommandobroen. Han kom til at lede det gamle firma gennem 14 år. Han var et pligtmenneske, tilknappet og fornem i sin tankegang. År efter år føltes det som en ferie på kontoret, når han rejste på den årlige kurrejse til Wiesbaden.

 

Nye kræfter ansat i firmaet

Johan Thomas Voetmann kunne godt se at det var nødvendigt at se sig om efter yngre hjælpere i firmaet. I 1912 blev Hans Torkild Andersen ansat. Hans familie stammede fra Norge og havde i generationer været skibsbygmestre og købmænd i Aabenraa. Han var med i alle krigens år, men pladsen stod klar til ham.

Efter Christian Voetmanns død blev Hans Torkild Andersen firmaets lagerchef og siden prokurist. Der blev trukket på hans arbejdskraft tidligt og silde. Han var en rigtig slider med lune og sind.

I 1913 var en anden medarbejder blevet ansat i firmaet, Willy Kuhn. Det var en Aabenraa-dreng af holstensk herkomst. Han forlod firmaet efter nogle år men blev kaldt tilbage ved Christian Voetmanns død. Han blev en betroet og energisk medarbejder. Men hans nye ideer var ikke populære hos de ældre medarbejdere.

 

Man var ikke mere den største

I 1923 – 24 blev Sønderjyllands Højspændingsværk oprettet. Der blev bygget meget i Aabenraa. Og ved hjælp af klausuler fik Voetmann masser af afsætning. Nye konkurrenter var kommet til. Man var ikke mere den største, men så vidste man, at man var den bedste.

Johan Thomas Voetmann var næppe en elsket mand uden for familien. Pligten og firmaets vel var hans ubetingede ledetråde.

I 1939 flyttede Johan Thomas Voetmann ind i en nybygget villa på Kystvej. Det var her, hvor det tyske generalkonsulat senere flyttede hen. Men her fik han kun lov til at bo en kort tid. Han døde den 28. december 1939.

 

Revolutionen i Aabenraa

Som i så mange andre nordslesvigske byer var der også revolution i Aabenraa. Det var en af byens tyske socialister, Wilhelm Ewald, der ledede denne. Han blev også leder af Arbejderrådet. Han skrev en udmærket bog om denne hændelse. Han argumenterede for fortsat tilhørsforhold til Tyskland.  Det tyske borgerskab har næppe villet kendes ved ham, men en stor del af arbejderne i Aabenraa by var takket være ham delt i et dansk og et tyske socialdemokrati endnu en årrække efter 1920.

Begge brødre var nu familiefædre. Johann Thomas boede fortsat på Ramsherred 39. Han og hustruen Elisabeth, født Weiland fik fire døtre. Christian og Marie fik tre sønner.

 

Voetmann fik driftskapital uden problemer

Det var faktisk tysk flertal ved afstemningen 1920 i Aabenraa. Familien Voetmann var bekymret for forretningen. I 1899 havde den tyske Reichsbank åbnet en filial i Aabenraa. Det var her Sparekassen senere kom til at ligge. Året efter oprettede den store Schleswig – Holsteinische Bank en filial, hvor Handelsbanken senere fik til huse. Firmaet var blevet meget ramt af de strenge tyske valutarestriktioner.  Det var nødvendigt at skaffe dansk driftskapital.

Da Handelsbanken skulle overtage filialen, ansøgte om 250.000 kr. – et temmelig stort beløb på daværende tidspunkt, blev denne kredit givet på stedet og blanco det vil sige uden sikkerhed i fast ejendom eller værdipapirer. Det var alene på indehaverens underskrifter. Nu kom banken dog heller ikke til at fortryde deres engagement.

I løbet af 1928 var der hele 28 skibe, der løb ind kun til Voetmann.

 

To forskellige brødre

De to brødre var vidt forskellige. Men de supplerede hinanden i et godt samarbejde. Johann Thomas var den indesluttede, nøjeregnende administrator. Han gennemførte den benhårde rationalisering og sparsommelighed. Christian var den udadvendte og charmerende sælger, der kunne gå ind i folk med træsko på.

Den tredje og sidste Christian Voetmann var født i 1908, da forældrene boede i Forstalle 10. Her fødtes også broderen Carl Ernst også i 1909. Kort efter flyttede familien til daværende Norder Chaussé 23, hvor den sidste søn Friedrich fødtes i 1914.

Christian kom til faderens gamle lærested, firmaet Rühmann i Itzehoe. Carl Ernst kom i lære i Nyborg forenede Trælasthandel. Den sidste søn fik en revisoruddannelse. De to andre brødre indtrådte i firmaet henholdsvis i 1932 og 1934.

 

Den sidste Christian Voetmann

Den unge Christian Voetmann havde meget af faderens sælgertalent. Den 1. januar 1940 optog fru Marie Voetmann sin ældste søn, Christian som medindehaver og året efter var det Carl Ernst tur.

Ved siden indtræden var Christian 32 år gammel. Samme år indgik han ægteskab med Annelise Petersen, datter af kulhandler August Otto Petersen i Sønderborg.  Ægteparret boede i en lejlighed på Haderslevvej. Syv år senere flyttede de i en nybygget villa på Hjarupvej. I ægteskabet var der tre døtre.

Carl Ernst Voetmann kom til at lide meget af sin sygdom. Han døde allerede i 1948.

 

Varesortimentet omfattede alt til byggeriet

Varesortimentet omfattede nu alt til byggeri med undtagelse af materialer til vand, varme, sanitet og elektricitet. Der blev handlet med mursten, tegl, cement, kalk samt tagbeklædning. Men også støbegods, jernbjælker, riste og staldinventar.

 

Sortbørshandelen florerede i Aabenraa

Sortbørshandlen florerede meget i Aabenraa under besættelsen. Tyveri var der meget af. Ingen tvivl o at familien Voetmann var tysksindede. De har givetvis taget afstand fra kommunister og socialister. De har sikkert også glædet sig over fædrelandets genrejsning. Nazismens væsen var ”Gleichschaltung” (ensretning). Den tillod ikke neutralitet og passivitet.

Firmaet havde ikke overtrådt den danske stats love og interesser. Nogle nægtede dog at handle med firmaet, fordi de var tysksindede. Halvtredserne var igen en stram tid, hvor der ikke skete det store i Sønderjylland.

 

Ingen direkte arvtager

I 1958 havde Christian Voetmann ingen direkte arvtagere. Voetmann oplevede ikke de store udvidelser og fusioneringer. Helbredet var begyndt at vakle. De to super-medarbejdere havde forladt firmaet. Willy Kuhn forlod firmaet i 1964. Og Hans Torkil Andersen forlod forretningen som 70-årig i 1955.

Willy Kuhn blev kaldt tilbage til firmaet. Man kunne ikke undvære ham.

Ved en brand i 1960’erne brændte Ramsherred 39 og en række andre bygninger. De blev senere revet ned.

 

Omdannet til kommanditselskab

Firmaet var nu omdannet til kommanditselskab. Broderen Friedrich Voetmann var indtrådt som kommanditist. I 1968, da Christian Voetmann var blevet 60 år, opstod de første tanker om at sælge forretningen. Forhandlingerne gik ganske fint. Der opstod også et venskab mellem Christian Voetmann og den nye direktør Kristian Jessen.

 

Firmaet overtaget af nystiftet aktieselskab 1972

Den 1. maj 1972 blev firmaet Johann Jacob Voetmann i Aabenraa overdraget til et nystiftet aktieselskab Voetmanns Tømmerhandel. Forud var gået mange overvejelser.

Fritagelsen for den daglige ledelse var også en lettelse for Christian Voetmann. Denne døde den 20. maj 1980.

Da jeg var i Aabenraa i sin tid, kan jeg huske, at det var Cimbria, der havde fået den dominerende rolle i Aabenraa. Således slutter et stykker betydningsfuldt erhvervseventyr i Aabenraa.

 

Kilde:

 • dengang.dk – diverse artikler
 • Hvidtfeldt, Iversen m.fl.: Aabenraa Bys Historie 1-3
 • Peter Dragsbo: Mennesker og Huse i Aabenraa
 • Ewald: Erinnerungen an die Revolution und den Aibeiterrat in Apenrade
 • Hans Henrik Engquist: Historiske huse i Aabenraa
 • Morten Kamphövener: Borgerskabet i Aabenraa 1686-1867
 • H. Lassen: Aabenraa Havns historie
 • P. Trap: Beskrivelse af Slesvig (1864)
 • Aabenraa Handelsstandsforenings Jubilæumsskrift 1947
 • P. Jensen: Huset – Voetmann

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 2.126 artikler
 • Under Aabenraa finder du 218 artikler

 

 


Manden bag Buldog på Nørrebro

Marts 23, 2024

Manden bag Buldog på Nørrebro

Det var hedt på Nørrebro i juni 1944. Ikke alle forretningsfolk var nazister eller ”tyskervenlige”. Gadens parlament havde overtaget. På forsiden af New York Times. Ikke i Bovrup-Kartoteket, men han annoncerede i Fædrelandet. Tuberkulose som barn. Skulle have typograf. Uldvarer blev tilbudt i trillebøre. Han fik indrettet en moderne malke-stald. Tilskud til Grønlands-ekspedition. Adresse på fire steder på Nørrebrogade. Egne varemærker. Et nyt varehus skulle have været bygget. Frikendt for værnemageri. Bryllup i hemmelighed. En rigtig handelsmand – på godt og ondet. Chauffør, travheste og eget fly. Fru Olga Bryde Nielsens Fond. Den første hustru døde i barselsseng.

 

Det var hedt på Nørrebro

Det var meget hedt på Nørrebro, dengang i juni 1944 på Nørrebro. Det var hedt i dobbelt forstand. Vi har i en del artikler beskrevet forholdene. Se en artikeloversigt i forbindelse med denne artikel.

 

Ikke alle var nazister eller tyskervenlig

Varehuset Buldog skulle afbrændes, fordi indehaveren var nazist og tyskervenlig. Men inden kunne man da lige stjæle de ting, som man havde brug for. Samtidig blev en række andre butikker på Nørrebro nedbrændt, røvet og udsat for hærværk. Det kan godt være at tyske soldater handlede i disse butikker. Men langt fra alle butiksindehavere kunne betegnes som ”Tyskervenlig” eller nazister.

 

Gadens Parlament havde overtaget

En alvorlig situation opstod, da brandvæsnet blev nægtet adgang. Branden truede med at brede sig. Et stort bål opstod også på Nørrebrogade, hvor Buldogs varelager, blev smidt i. Tyske uniformer som forretningen også syede, blev kastet over bålet. Det var den 30. juni 1944 under Folkestrejken. Gadens Parlament havde fået overtaget

 

På forsiden af New York Times

Hele hjørneejendommen til Ravnsborggade på Nørrebrogade var nedbrændt. Det lykkedes for brandvæsnet at komme igennem. Derved undgik man at naboejendomme røg med. Ejendommen blev stærkt beskadiget og det i en grad, at den ikke blev genopbygget.

New York Times beskrev episoden både på forsiden og side 7. De viste billeder fra den markante begivenhed.

 

Ikke i Bovrup-kartoteket, men annoncerede i ”Fædrelandet”

Heller ikke Ejnar Bryde Nielsen er at finde i Bovrup-kartoteket og var antagelig ikke medlem af DNSAP. Men han sås ofte i selskab med ledende tyske officerer. Og så annoncerede han i DNSAP – bladet Fædrelandet. Men han sagde, at han var tvunget til dette, ellers fik han ikke de 400.000 kr. som tyskerne skyldte ham.

 

Tuberkulose som barn

Han blev lige som sin tvillingsøster, Ella og en lillebror, Christian født i landsbyen Munke Bjergby få kilometer nord for Sorø. Faderen var mejeribestyrer. Han blev betegnet som kærlig, føjelig og modig.

Som barn blev han syg af tuberkulose, der gjorde ham pukkelrygget. Åbenbart skulle han deraf have fået navnet ”Buldog”.

 

Skulle have været typograf

Som ung tog han til København og kom i lære som typograf. Men han kunne ikke tåle fagets blydampe.

 

Uldvare i trillebøre

Sammen med sin bror, Christian begyndte han derfor at bygge sit eget firma op. De solgte uldvarer, f.eks. Strømper i trillebøre i storbyens baggårde. De købte varerne hos uldkræmmere i det jyske. Snart kunne trillebøren erstattes med et lejemål i et lille kælderlokale i Baggesensgade. Kort efter flyttede de til Nørrebrogade 1.

Ifølge en omtale i den nazistiske avis Fædrelandet oplyste Bryde Nielsen, at navnet Buldog relaterer til en amerikansk strømpe, han importerede og solgte i stort antal. Varehuset Buldog blev etableret i 1922. Op til julen 1929 udsendtes deres første postordrekatalog.

 

Danmarks mest moderne malkestald

I 1932 købte Bryde Nielsen gården Sindsville ved Kvistgård syd for Helsingør. Gårdens længer brændte i 1936. Efterfølgende blev der her indrettet Danmarks mest moderne malkestald.

 

Tilskud til Grønlandsekspedition

Han købte også Gurreholm, som han kaldte for sit sommerhus. Bryde Nielsen interesserede sig for mange ting, bl.a. udforskningen af Grønland. De store Thule-ekspeditioner var sluttet i starten af 30’erne. Lauge Koch planlagde endnu en ekspedition til Østgrønland, men det var vanskeligt at få finansieret. Bryde Nielsen tilbød sig med omfattende støtte. Således bidrog han med 145.500 kr. til gennemførelse af mineralogiske undersøgelser. Sammen med et statsligt tilskud på 540.280 kr. kunne den såkaldte toårige ekspedition gennemføres.

I taknemlighed fik stationen navn efter Bryde Nielsens sommerhus Gurreholm. Og i nærheden fandtes også lokaliteter som Gurreholm Bjerge og Gurreholm Dal.

 

Adresse på 4 steder på Nørrebro

Forsendelsesforretningen blev en del af Buldogs succes. I den travle julemåned 1940 blev der dagligt sendt op mod 3.000 postpakker il kunder i det ganske land.

I 1936 angives firmaadressen til at være Nørrebrogade 9, 13, 16 og 18 samt en filial på Nordre Frihavnsgade 10. Og i dette år oprettede Zonen – Redningstjenesten landets første sø – redningstjeneste. Det var i København. Og redningsbåden blev skænket af vores hovedperson og båden fik hans navn.

 

Egne varemærker

Buldog fik fremstillet deres egne tændstikker i Tyskland med egn etiket ”Dukat”. Dette navn blev også brugt til en række andre produkter. Navnet ”Barberina” blev i 1927 registret for manufakturvarer. Parfumerivarer fik navnet Buldog.

 

Et nyt varehus skulle bygges

I 1940 købte Buldog en bygning på Nørrebrogade tæt ved Ravnsborggade med op til 100 lejemål. Formålet med købet var at betale lejerne for at flytte. Derefter ville han opføre et varehus på 8 etager.  Planerne blev dog aldrig til noget. Måske var det krigen, der var årsag til dette. Efterhånden havde broderen, Christian forladt virksomheden.

 

Frikendt for værnemageri

I 1946 Blev Ejnar Bryde Nielsen anmeldt af en borger for værnemageri. Buldog hyrede en advokat, der kunne besvare alle politiets spørgsmål. Buldog handlede med alle, bare der var penge i det.

Efter bombningen i sommeren 1944 begyndte man et brandudsalg. Postordre-forretningen fortsatte i nogle år. Et katalog, dateret vinteren 1952 – 53 var det sidste.

Ejnar Bryde Nielsen ejede møbel- og sengefabrikken Spiralen i Nykøbing Faster. Det blev i begyndelsen af februar 1952 efter hans død købt af en kreds af dens funktionærer.

 

Bryllup i hemmelighed

Olga Hansigne Marie Bryde Nielsen, der blev kaldt for Kylle, blev gift med vores hovedperson. Brylluppet skete i al hemmelighed. Familien blev orienteret pr. brev. Privat boede de på et tidspunkt på Nørrebrogade 26, anden sal.

Det er stor usikkerhed om Kylles herkomst. En af familiehistorierne går på, at

 • Buldog hev hende op fra rendestenen.

Selv fortalte hun, at hun var datter af rige, adelige spanske forældre. Og at hendes far var en højtstående militærmand i Spanien. Hun mente, at beviset kunne ses på et våbenskjold i klædestof. Familien sagde, at det var klippet ud af en sofapude.

Men denne Kylle havde nu en væsentlig del i Buldogs succes. Hun var startet som ekspeditrice i forretningen.

 

En rigtig handelsmand – på godt og skidt

Jo, Ejnar Bryde Nielsen var en rigtig handelsmand – på godt og ondt. Han købte meget billigt og solgte billigt. Noget nær alle varer købtes billigt i Tyskland, som var under genopbygning efter nederlaget under Første Verdenskrig. Noget nær – enhver pengepung kunne være med.

Billigt skidt ville mange både dengang og i dag sikkert kalde de varer, der blev forhandlet. Hans førstemand gennem flere år, hr. Sommer brød på et tidspunkt med Buldog. De blev aldeles uvenner. Hr. Sommer etablerede derefter Sommers Magasiner på Amaliegade 3. Dets første salgskatalog udkom derfra i marts 1953 med nogenlunde samme varesortiment som Buldog.

 

Chauffør, Travheste og eget fly

Ejnar Bryde Nielsen blev millionær på at drive varehuset Buldog. Han købte to større gårde i Kvistgård, travheste og en flyvemaskine. Han havde privatchauffør og amerikanerbiler.

Vores hovedperson døde allerede som 51-årige den 7. februar 1950. Han boede da på gården ”Sindshvile” ved Kvistgård. Han blev begravet fra Skt. Johannes Kirke.

 

Fru Olga Bryde Nielsens Fond

I midten af 1950erne solgte Buldogs enke hjørnegrunden til Irma-Olsen. I juli 1966 stiftede Kylle ”Fru Olga Bryde Nielsens Fond” som fik base på Hillerød Sygehus.

Kylle blev i mange år boende på Sindsville, derefter flyttede hun i lejlighed i Helsingør og endte hendes dage på Lions Plejehjem i Hillerød. Hun døde den 22. august 1992.

 

Den første hustru døde i barselsseng

Den første hustru hed også Olga. Hun var født i Tyskland og det var hende, der etablerede forbindelser til vareproducenterne i Tyskland. Hun døde i barselsseng efter at have født deres søn Christian, der døde på et plejehjem på Næstved-egnen.

 

Kilde:

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 2.125 artikler
 • Under Besættelsestiden (Før/Under/Efter) finder du 414 artikler
 • Under Nørrebro finder du 323 artikler

 

 • Buldog, Heegaard og et Lokomotiv
 • Da Buldog brændte (NørLiv 8)
 • Varehuset Buldog på Nørrebrogade
 • Sommeren 1944 på Nørrebro (A)
 • Nørrebro – 9 dage i sommeren 1944
 • Modstand og besættelse på Nørrebro
 • De fem barske år på Nørrebro (NørLiv 24)
 • Besættelse på Nørrebro 1-5
 • De Tyske Flygtninge på Nørrebro
 • Nørrebro 1945 – to episoder
 • Nørrebrogade 156
 • Nørrebro – flere sabotager
 • Sabotage på Nørrebro
 • Likvideret på Nørrebro
 • Rovmordet i Utterslev Mose

En Vestslesvigsk Præste-familie

Marts 22, 2024

En Vestslesvigsk Præstefamilie

En slægtsbog dukkede op over familien Amders (Ambders) En præstesøn skrev et brev til Tønder. Max Rasch undersøgte sagen og kunne ikke finde familiemedlemmer. Den ældste søn ændrede sit navn. Beskrivelse af 100 ”herrer og matroner” i Tønder og Omegn. 14 børn i ægteskabet. Præst i Burkal. Arveforskud på 100 Rigsdaler. En præstefamilie spredt i Vestslesvig. Fem ud af seks præstedøtre fra Burkal blev gift med en præst. Navnet ophørte/forsvandt.

 

En bog med guldtryk dukkede op

Den kendte historiker, rigsarkivar A.D. Jørgensen, der var født i Gråsten i 1840, oplyste i 1883 i Personalhistorisk Tidsskrift, at hans oldefar hed Andreas Amders og var født i Burkal.

Denne Andreas Amders var en søn af Magdalene de Bähr, der ægtede rådmand og købmand Andreas Thomsen i Tønder. Han efterlod sig en læderindbundet bog, der var forsynet med navnet Andreas Thomsen og årstallet 1616 i guldtryk.

 

En præstesøn sendte et brev til Tønder

Men hvad skete der med denne bog? Hvordan kom den tilbage til landsdelen?

For mange år siden modtog man et brev i Tønder.  Dette var adresseret til

 • Das evangelische Pfaramt, Tondern

Afsenderen var præstesøn og tidligere musikpædagog Reinhold Münch, Homburg i Hessen. Han anførte i brevet, at han i sin tid fra en hollandsk dame havde fået overrakt en over 350 år gammel bog i oktavformat med optegnelser om præsteslægten Amders.

Han havde dog ingen tilknytning til familien og fandt de rimeligt, at bogen blev overrakt til eventuelle slægtninge. Men hvor var de?

 

Max Rasch undersøgte sagen

Brevet blev overladt til den kyndige genealog Max Rasch. Han havde i årenes løb udarbejdet talrige slægts- og anetavler og anlagt et omfangsrigt kartotek med navnesedler vedrørende egnens personer.

Tilsyneladende var der ingen nære efterkommere. Rasch foreslog at bogen blev afleveret til Landsarkivet i Aabenraa. Og det var ejeren også tilfreds med.

 

Den ældste søn ændrede sit navn

Andreas Thomsen var storkøbmand og rådmand. Som sådan var han medlem af det eksklusive Fastnachtsgeslag. Sammen med 18 lavsbrødre var han medstifter af sangerpulpituret også kaldet lektoriet, der var anbragt mellem kor og skib i det nyopførte Tønder Kirke.

Bogen blev senere overladt til hjemmets ældste søn, Andreas Andersen, der ændrede sit navn og dermed også slægtens til Ambders, som senere blev til Amders.

Andreas Ambders var født i 1613 i Tønder og efter sin studietid i Rostock og Königsberg blev han lektor ved Latinskolen i Tønder.

I 1647 tog han magistergraden og fik i 1651 ansættelse som præst i Burkal, Her tog han den arvede bog i brug, idet han begyndte at optegne data for fødsler og dødsfald i hjemmet. Han føjede også til under hvilket stjernebillede den ny verdensborger så dagens lys.

 

Beskrivelser af 100 ”herrer og matroner”

Præsten har også interesseret sig for familiære tildragelser hos sine kaldsfalder og andre af egnens kendte personer. Disse optegnelser udgav han i 1646 og 1675 under fællestitlen:

 • Tundernische sterbliche Unterblichkeit

Hæfterne bringer på vers og prosa en skildring af omkring 100 ”herrer og matroner”. Deres indsats ragede vel nok vel over den jævne mands gerning. Det var datidens førende skikkelser inden for den snævre hjemstavn, så som herredsfogeder, borgmestre, rådmænd, præster og provster.

Kirkehistorikeren Carsten Petersen, der var født i Gallehus, omtaler i sin bog ”Slesvigske Præster” nogle af disse mindevers. Det vidner ikke just om den store poesi.

Intelligensblad for Tønder og Omegn kunne i 1859 fortælle at et eksemplar af disse hæfter befinder sig på Det Kongelige Bibliotek.

 

14 børn i ægteskabet

Andreas Ambders blev gift for første gang med Margrethe, en datter af pastor Mauritius i Tønder. I dette ægteskab fødes et barn Andreas, der blev diakon i Nibøl.

I pastor Andreas Ambders andet ægteskab, som han indgik i 1650 med Elsabe, en datter af købmand Karsen Jensen og Gude Schmidt i Tønder, fandtes der 14 børn. Børnedødeligheden var stor og det viste sig også her i præstegården. Den første søn døde, inden året var omme, den anden var dødfødt. Det lykkedes dog for præsteparret at få tre sønner og seks døtre gennem de vanskelige børneår.

 

Præst i Burkal

Den ældste Christian Ambders blev født Lillejuleaften i 1660 og døde på sin 65-års dag i 1725. Han blev 1687 faderens efterfølger i Burkal præstekald og fortsatte slægt-optegnelserne. Han blev 1687 faderens efterfølger i Burkal præstekald og fortsatte præsteoptegnelserne. Han blev gift med Birgitte Margrethe, datter af pastor Andreas Hoyer i Karlum.

I det nævnte ægteskab, der blev indgået i 1689 fødtes der otte børn, hvoraf den ældste, Andreas, studerede teologi, men i stedet for at få et præsteembede, blev han inspektør på godset Stapelholm.

 

Arveforskud på 100 rigsdaler

Ved indførelsen af hans navn i slægtsbogen anførtes det, at hvis han skikkede sig vel, skulle han ved arvefordelingen som forskud have 100 rigsdaler. Hans bror Christian Ambders blev præst i Ubjerg fra 1739-79. En søster, Elsabe Margrethe blev gift i 1717 med Andreas Nissen, Store Tønder, anden gang 1735 med Andreas Hoyer fra Karlum. Han blev professor og en kendt historiker.

 

En præstefamilie spredt i Vestslesvig

En tredje søn i denne generation, Hans Behrend (1665-1746) blev præst i Vesterland på Sild. Hans søn Andreas Ambders fik ansættelse som præst i Sønder Løgum 1736 – 87.

Den yngste søn hed Anders Andreas Ambders var født 1668. Han blev gift med sin svigerinde Dorothea, en datter af herredsfoged Matthias Lange, Havarvadgård. I Brøns Sogn. Anden gang ægtede han en rådmandsdatter fra Svendborg. Han blev i 1693 præst på Rømø og sad i kaldet til 1733.

Han var en af de få præster med tilknytning til det Ambderske hjem, som tilbragte et studieophold på universitetet i København. Ellers besøgte præstesønnerne Kiel, Jena, Greifswald, Königsberg og Rostock.

 

Fem af 6 præstedøtre fra Burkal blev gift med en præst

Præstegården i Burkal må i slutningen af 1600’erne have øvet en vis tiltrækning på egnens unge teologer. Deres ærinde i hjemmet lod sig ikke skjule. De kom på frierfødder. Og besøgene synes ikke at have forgæves. Fem af pigerne fik deres fremtidige hjem i en præstegård.

 • Margaretha blev gift med pastor Ernst Friedlieb i Emmersbøl
 • Anna Magdalena blev gift med pastor Lohmann i Ensted
 • Gude indgik ægteskab med Lorens Ewald, en præstesøn fra Bylderup. Han blev præst i Dagebøl
 • Catharina giftede sig med pastor Friedrich Fabricius i Rinkenæs. Som enke giftede hun sig senere med efterfølgeren Christian Lund, der stammede fra Ladelund
 • Marina Sofie blev viet til pastor Georg Outsen i Aventoft.

Datteren, Elsabe, der giftede sig uden for præstestanden med herredsfoged Matthias Lange på Havervadgård, efter at han i 1681 havde mistet sin første kone.

 

Navnet ophørte/forsvandt  

Den tredje af slægten, der overtog sognekaldet i Burkal var Andreas Christian Ambders. Han kom på universitetet i Kiel, senere Jena og fik præsteembedet omkring 1727. Han giftede sig i 1731 med Margrethe Christine, datter af pastor Johann Hoyer i Karlum.

Da der ingen sønner fødtes i dette ægteskab, blev præstenavnet Ambders (Amders) ikke videreført. Det er vel næppe nogle i dag, der bærer dette navn.  Det må antages at datteren Birgitte Margrethe overtog slægtsbogen. Hun giftede sig med kancelliråd Brinckmann, der var herredsfoged over Struckstrup herred i Gottorp amt.

Deres søn Andreas Brinckmann, der blev ridder af Dannebrog, blev præst i Stenberg og Wedel fra 1818 – 42.

Hvordan slægtsbogen havnede i Holland, må det være andre, der kan opspore.  

 

 

Kilde:

 • Sønderjysk Månedsskrift
 • dengang.dk – diverse artikler
 • D. Jørgensen: Personalhistorisk Tidsskrift
 • Ludwig Andresen:
 • Festskrift til Johannes Hvidtfeldt
 • Carsten Petersen: Slesvigske præster
 • Otto Fr. Arens: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864

 

Hvis du vil vide mere: Om Præster, kirker m.m. i Vestslesvig

 • dengang.dk indeholder 2.124 artikler
 • Under Tønder finder du 356 artikler
 • Under Højer finder du 93 artikler
 • Under Sønderjylland finder du 260 artikler

 

 • Da præsten fra Møgeltønder blev brændt
 • Pastor Hjorts oplevelser i Tønder 1864
 • Ubjerg Kirke og Præstegård
 • Visby Kirke og et par præster
 • En præstefamilie fra Abild
 • Emmerske Bedehus og Skole
 • Brorsons Bogtrykkeri i Tønder
 • Brorson – en præst fra Tønder
 • Tønder Kristkirke
 • Åndens Folk i Tønder
 • Præsten fra Daler
 • Møgeltønder Kirke
 • Balthasar Petersen – grundlægger af Seminariet
 • Bispens Borg Brink i Ballum
 • Advarsel mod præsten fra Ballum
 • Hvem ejede Brede Kirke
 • Løgum Kloster – nord for Tønder
 • Pastor Jacobsen fra Skærbæk
 • Præster og andet Godtfolk fra Sønderjylland
 • Præsten fra Bylderup Sogn
 • Indre Mission, Baptister og andre
 • En dansk præsts hverdag i Højer
 • Den sure præst fra Højer
 • Højer Kirke og andre artikler

 


Kolonister i Tønder Amt

Marts 4, 2024

Kolonister i Tønder Amt

549 personer var på vej. Rentekammeret havde udpeget pladserne. Slippe ud af et hærget land. De var lidt forstemte. De blev lovet en masse. De måtte ikke selv drive ko-drift eller sælge tørv. De anlagde haver. ”Lad dem ej komme til Jylland”. Planen var oprindelig at oprette 4.000 brug. Lokalbefolkningen var ikke begejstret. ”Urolige Hoveder blandt kolonisterne. Inspektører undersøgte kolonisternes dygtighed. Kolonier i Tønder Amt. Husene var endnu ikke bygget, da de ankom. Og de lovede dagpenge måtte de vente flere år på. Vi kigger på, hvordan et fæstebrev så ud. Årene bragte trængsler og savn.  Planen var dårlig forberedt.

 

549 personer var på vej

Det var den 12. oktober 1762, at et stort vogntog bevægede sig fra Flensborg i nordvestlig retning mod Kravlund, som var det foreløbige mål. Her blev det gjort holdt. Her holdt tilsagte vogne fra Medelby, Stedesand, Ladelund, Burkal, Bylderup, Tinglev, Ravsted, Højst, Bjolderup og Uge viderebefordrede transporten til nævnte sogne.

Det var 157 familier bestående af 549 personer fra Sydtyskland. Jo det var indkaldte kolonister, som var udset til at påbegynde opdyrkning af hede-arealerne i Tønder Amt. De var nu undervejs til de kvarterer, hvor de midlertidig skulle underbringes.

 

Rentekammeret havde udpeget pladserne

Hen på eftersommeren havde man på foranledning af Rentekammeret udvalgt de pladser de pladser ”som Undersaatterne kunde undervære”. Disse ville man stille til rådighed for disse nybyggere.

Af en fortegnelse fremgik det, at man havde bestemt at anlægge:

 • 42 pladser i Tinglev Sogn
 • 24 i Burkal
 • 9 i Bylderup
 • 7 i Ravsted
 • 3 i Hostrup
 • 3 i Emmerlev (Vester Gammelby)
 • 1 i Hjerpsted
 • 2 i Skast
 • 23 i Abild
 • 3 i Tønder Landsogn
 • 117 i forskellige sogne i Kær Herred

Dengang tilhørte alle de nævnte områder Tønder Amt.

 

Sluppet ud fra et hærget land

Kolonister havde sikkert i første omgang åndet lettet op. Nu var de kommet til deres bestemmelsessted. De var undsluppet deres hærgede hjemland. Ikke mindst de fortumlede mødre, der efter flere ugers rejse havde måttet trøste de forkomne børn. Mange havde 5, 6 ja endda 7 børn med.

Men de var undsluppet deres hærgede hjemland, hvor krigen havde sat sine spor. Gennem seks år havde de været vidne til brand, rovtogter og andre ødelæggelser.

 

De var lidt forstemte

Da de så det sted, som de skulle dyrke, blev de forstemte. Der var intet hus og intet læ. Og jorden så ikke for godt ud. De kom fra Württemberg, Hessen og Pfalz. Her var vinranker og majs var en almindelig markfrugt. Men de havde fået mange løfter her oppe fra det høje nord.

 

De blev lovet en masse

Gennem opråb i Frankfurter Zeitung i april 1759 og en masse plakater var man blevet gjort opmærksom på det opdyrkningsarbejde, man havde påtænkt i Danmark. Bl.a. blev følgende stillet dem i udsigt:

 • De kunne på segl og brev få så meget jord, som de formåede at dyrke
 • De ville få 20 års frihed for samtlige afgifter
 • I rejsepenge ville de få 100 Gylden i rejsepenge for en mand og en kone
 • Et barn over 12 år ville få 20 Gylden
 • De ville få dagpenge indtil de var i stand til at høste afgrøder
 • Der ville blive opført et beboelseshus med lade og stald
 • Man ville få tildelt ”træk- og andet kvæg”

Tilbuddet var meget fristende. Og de mundtlige tilsagn har sikkert været endnu bedre.  En kolonist, som nåede hertil udtalte, at man havde lovet dem ”Kløver til Knæene”. Han tilføjede skuffet:

 • Men vi fandt kun lyng til bukselinningen.

 

De måtte ikke drive ko-drift eller sælge tørv

Man måtte ikke sælge tørv eller drive ko-drift. Det blev straffet med fængsel. Kvinderne måtte derimod gerne væve og sælge deres produkter.

 

De anlagde haver

Til store forundring for de lokale anlagde kolonisterne hurtigt urtehaver ved husene. Her blev der dyrket kål og forskellige andre grøntsager, krydderurter og bær. Havebrug var ikke kendt på egnen. Men efterhånden tog de lokale ved lære.

 

”Lad dem ej komme til Jylland”

Tilstrømningen blev noget større end behovet. Efter at man havde fået anbragt de første transporter -i alt 265 familier med 961 personer på Randbøl – og Alheden, måtte man stoppe.

”For Guds skyld” udtalte en af Kommissionens medlemmer, da han erfarede at flere var på vej herop:

 • Lad dem ej komme til Jylland. De 250 Familier, her er, giver os Dag og Nat saadant Arbejde, at vi fast med Skriveri og Rejser er ganske udslæbte

 

Planen var at oprette 4.000 brug

Det var så ved den lejlighed man henledte opmærksomheden på den uopdyrkede uudskiftede del af den slesvigske hede. Her skulle der begyndes i amterne Flensborg og Gottorp.

Det var en Dr. Erichsen fra Halle, en forhutlet person, der havde været fysikus i Bergen, der mente at have forstand på hedens karakter. Han skulle finde egnede pladser i Hertugdømmet. Han havde gjort et mislykket forsøg med oprettelsen af en fabrik, der skulle udvinde salpeter af tang og rådne fisk. Men det blev en stor fiasko.

Hans forslag gik ud på at oprette 4.000 nye brug, deriblandt 100 på heden omkring Egebæk-Broderup og desuden en snes stykker ved Gram og Bevtoft. Planen blev dog ikke fulgt. Senere blev der udarbejdet en ny for Tønder Amts vedkommende.

 

Lokalbefolkningen var ikke begejstret

Lokalbefolkningen var ikke begejstret for de nye indbyggere. I Indkvarteringslisten fra Medelby står følgende:

 • Vi ser helst, at kolonisterne bliver helt borte herfra, og at vi ikke får en eneste af dette folkefærd hertil.

Der forekom også vold fra de lokale mod kolonisterne. Og eksempler på hærværk var der masser af.

 

”Urolige Hoveder” blandt kolonisterne

Samkvemmet kom ikke rigtig til at fungere. Blandt dem der kom, var der ”urolige hoveder” imellem. I marts 1763 blev der foretaget en udsondring, fordi der fandtes ”unyttige og ubrugelige folk” imellem de nye. Der var vinkelskrivere, parykmagere, møllere, uldkræmmere, bedagede enker og lignende ledige kvindepersoner, skrøbelige og forarmede, berygtede på grund af dovenskab og opsætsighed. Kort og godet, der var mange, der overhovedet ikke havde kendskab til landbrug.

 

Inspektørerne kontrollerede kolonisternes dygtighed

Man fik tilbudt enten at få fri tilbagerejse eller også at bosætte sig et andet sted i landet. Og de fik lovning på Kongens beskyttelse. Mange tog hjem igen eller udvandrede til den tyske koloni Sarepta ved Volga – mundingen.

Der kom inspektører rundt. De skulle kontrollere om kolonisterne var egnede og arbejdede for sagen. Det var da også dem, der blev sendt retur, fordi de ikke egnede sig til det. Dem der klarede sig bedst, fik foræret en bibel eller et pengebeløb.

 

Følgende kolonier i Tønder Amt

Resultatet blev derefter, at der i Tønder Amt oprettede følgende kolonier:

Frederiksgave:

 • 4 brug i Sølsted
 • 1 –    i Vennemose
 • 2 –    i Travsted
 • 1 –   i Emmerske

Julianeborg:

 • 1 brug i Solderup
 • 2 –     i Frestrup 
 • 1 –     i Lendemark
 • 1 –     i Bylderup
 • 1 –     i Horns
 • 2 –     i Hynding

Kristianshaab:

 • 1 brug i Lund
 • 2 –    i Rends
 • 5 –    i Jyndevad
 • 1 –    i Burkal
 • 1 –   i Stemmild
 • 1 –   i Stade

Og endelig Sofiedal med 20 i Eggebæk.

 

Husene var endnu ikke bygget

Nu er dette med forbehold. Vi har set andre optegnelser som ikke svarer til disse. Således var der 11 koloniststeder i Burkal Sogn. Der ar planlagt 24.

Men ak, det var langt fra lyserødt. Husene var ikke opførte. Ja byggematerialerne var ikke engang afhentet. Adskillige måtte den første sommer tage bolig i opkastede jordhytter.

De huse, der blev bygget, lignede slet ikke de lokale. Længden var på 42 fod og en bredde på 30 fod. To fag af 7 fod blev afsat til stue og kamre. De øvrige fire fag blev indrettet til stald og lo. Gavlen fik en stor port med en mindre dør ved hver side. På langsiden kom der også en dør.

Efter kolonisternes egen anvisning blev der ikke anbragt en skorsten men hvælvet kamin efter holstensk forbillede. Hvert brug havde ca. 20 tønder land.

 

Husene var ikke alle af samme kvalitet

I en liste fra 14. december 1763 optræder 10 bygmestre, heriblandt Lorent Paulsen fra Tønder. Han skal bygge i alt 9 huse. Nu var kvaliteten meget svingende både af hensyn til materialevalg og den håndværksmæssige udførelse. Mursten havde dårlig ler-kvalitet og dårlig brænding. De kunne ikke tåle vind, regn og frost. Tagene var ofte tækket med for tynd lag strå, så det regnede og blæste ind. Men efterhånden blev husenes kvalitet forbedret.

 

Et Fæstebrev

Et Fæstebrev havde følgende ordlyd:

 • I min allernådigste Arvekonges Hans Kongelige Majestæts Navn overdrager jeg Amtmand over Tønde Amt, Friedrich Wilhelm von Holstein, Ridder, Kolonisten N.N. det som Nr.? anførte hus med tilliggende jord i arvefæste til følgende betingelser:
 • Hans Kongelige Majestæt har af sær Nåde på egen bekostning ladet bygge huset, tillige ladet anskaffe besætning og redskaber bestående af to heste, en ko, to får, en plov og en havre og skænket alt dette til kolonisten til dennes og efterfølgerens brug på stedet.
 • Modtageren og hans efterkommere skal i 20 år fra dagen for tiltrædelsen i det færdige hus være fritaget for skatter, af hvad art de måtte værre, lige som fra alle udskrivninger til militærtjeneste og militær indkvartering.
 • Dør indehaveren, træder børnene eller slægtninge efter lovens forskrifter i hans sted og får et nyt fæstebrev.
 • Skulle indehaveren endnu efter 20 års forløb have nogen yderligere frihed nødig, da han håber at blive benådet hermed.
 • Han må søge at forbedre sin jord med yderste omhu og herunder rette sig efter sine foresattes anordninger, ligesom også holde huset i beboelig stand og i det hele taget opføre sig sådan, som det sig hør og bør en flittig og lydig undersåt, og som man kan forlange det efter den overordentlige nåde, han nyder fra sin Konge.
 • i særdeleshed er det under tab af dette fæsteforbudt ham uden særlig skriftlig tilladelse at bortgive noget af den ham overdragne ejendom eller belaste den med gæld.
 • Nærværende fæstebrev, det første, tilstilles skadesløst på ustemplet papir. De efterfølgende vil blive tildelt fra Amtshuset.

Der var heller ikke købt nogen husdyr til kolonisterne. Udbetaling af rejsepenge kom først flere år efter ankomst, og da var de fleste allerede rejst igen. Riget fattedes penge.

 

Årene bragte trængsler og savn

Det var bestemt ikke nogen stor høst de fik. Det skyldtes den karrige jord, mangel på læ og på gødning. Årene bragte trængsler og savn.

Danskerne så med forundring på de nye indflyttere, der kunne leve af kartofler. Allerede den første vinter modtog en kolonist fire tønder.

Staten måtte stadig træde hjælpende til for at lindre deres kår. De fik ikke alene såsæd og brændsel. Men de fik også ordnet deres kirkelige forhold. I Abild Sogn skulle præsten enkelte dage holde tyske gudstjenester. I Burkal var det hver tredje søndag.

Disse bestemmelser fik dog næppe nogen betydning, eftersom de fleste kolonister drog bort og overlod deres ejendom til hjemlige folk. Hele kolonisationen gav et magert udbytte og bragte stort set ikke andet end skuffelser for staten.

 

Planen var dårlig forberedt

Planen var dårlig forberedt. Medarbejderne var samvittighedsløse. Valget af de sydtyske bønder var måske ikke det mest smarte. Mange af dem var slet ikke landbrugskyndige.

De fleste kolonister var kommet i 1762

Men på egnen er der stadig efterkommere af disse kolonister. Jeg kender således to af dem. Ja de kaldes godt nok også for kartoffeltyskere. Men det var ikke dem, der kom med kartoflen til Danmark. Det var Huguenotterne fra Fredericia

 

Kilde:

 

     Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 2.123 artikler
 • Under Sønderjylland finder du 260 artikler
 • Under Tønder finder du 355 artikler
 • Under Padborg/Kruså/Bov finder du 62 artikler
 • Under Andre Historier finder du 101 artikler

 

 • Kartoffeltyskerne
 • Kolonisthusene fra Frøslev
 • Dupont-slægten-ophav og Historie (Huguenotter)