Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder

Tønder Havn – vækket til live

April 22, 2022

Tønder Havn – vækket til live

Tønder har fået et nyt turistplaster. En gang havde byen en storhavn og kom på Verdenskortet. Og så fandt man pludselig rester af en havn – dog ikke storhavnen. Men man kunne ikke både beskytte området og bevare Storhavnen. Det blev til en mindre havn. Efterhånden måtte ydre-havnene også flyttes. En tunnel-løsning skal fortælle historien – Vi fortæller den her.

 

Havnefronten så dagens lys

For mange var det en overraskelse, da den gamle havneplads pludselig dukkede frem på Skibbroen i Tønder. Det vakte stor begejstring. For første gang i 87 år så havnefronten dagens lys. Det blev slukket for 87 år siden – i 1934.

Men for Tønder Lokalhistoriske Forening var det ikke så stor en overraskelse.  De kunne have udpeget den østlige havnefront med en halv meters nøjagtighed. De skulle bare have ringet. Men hvorfor henvendte de sig ikke selv?

 

Arbejdsmand i 2005: Der er ikke mere at komme efter

Man foretog nogle prøvegravninger i 2005. Men ifølge en arbejdsmand var det ikke noget tilbage. Men denne gang fik man professionel hjælp fra arkæologer fra Haderslev. Og det er heldigvis besluttet, at den genfundne havn ikke skal tildækkes, men bevares for eftertiden.

 

En tunnelløsning

En enig kommunalbestyrelse har besluttet, at der nu skal indrettes et underjordisk museumsrum, hvor de genfundne rester skal vises frem. Man er blevet enige om en tunnelløsning. Og sådan en løsning koster 8 – 9 mio. kr.

Man havde også talt om en glasoverdækning. Her kunne man præsentere det hele. Det kan man så ikke med en tunnelløsning.

Af de fund som man har fundet i forbindelse med udgravningerne, er to sted med årstallene 1761 og 1878. De to tal markerer årstallene for havnens ombygning og udvidelse. Nu kan der fortælles en helt ny version af Tønders spændende historie.

 

En ny ”Fiskebæk – sag?”

Under nedlægning af vandrør kom Tønder forsyning til at ødelægge en østlig tunnel fra dengang. Og åbenbart var denne ødelæggelse i strid med, hvad Kulturarvsstyrelsen har bestemt. Man sammenlignede dette med Fiskebæk – sagen, hvor Tønder Kommune nedbrød en historisk bro. Man havde dog fået lov til at gennembryde et enkelt sted. Sammenligningen med broen holder nok ikke.

I 1878 havde Tyskland fået en krigsskade-erstatning fra Frankrig, der havde tabt krigen om Alsace – Lorraine. Nogle af disse penge blev brugt til at grave en kanal og fuldmure en rørledning, der skulle bringe frisk vand fra Vidå til den tilsandede havn.

Denne rørledning er 40 meter lang.

 

Da Tønder kom på Verdenskortet

Nej det var ikke denne havn, der fik Tønder på verdenskortet. Nogle mener stadig at det er Møgeltønder. Men det var den arabiske geograf Idrissi (1099-1164) der besøgte Tønder/Møgeltønder omkring 1130.  Han udgav i 1153 et værk i Palermo. Han skrev følgende om Tønder/Møgeltønder:

 • Det er en havn, der er dækket fra alle vind og ved den er bebyggelse.

Kan det være Tønderhus eller forgængeren for denne han har set?

I danske Atlas nr. 8 fra 1781 fortælles, at byen i 1017 havde en betydelig havneplads. Som sagt mente mange, at havnen lå i Møgeltønder, men det har geologer senere afvist. Godt nok er Møgeltønder ældre end Tønder, men den havde ikke en havn af nævneværdig størrelse.

 

Dengang: Besejlingsforhold helt anderledes

Den gang var besejlingsforholdene helt anderledes. Man taler om en fjord, der gik ind til Tønder. Skibene lå på Slotsbanken. Når der var ebbe, var det ikke mulighed for at sejle.

Marskområderne vest og syd for byen var havbund. Tønder lå ved en bugt. Der var mange øer og holme. Vi kender dem endnu i dag – Tønder, Ubjerg, Aventoft, Rosenkrans, Rudbøl og Møgeltønder.

Sejladsen i bugten havde et ganske betydeligt omfang. De lavt-bundede både kunne gå ind på den lave strand ved Møgeltønder.

 

Fra Lille Tønder til Tønder

Efterhånden som handelsskibene blev større og tungere søgte skipperne bedre egnede ankerpladser. De valgte at gå længere ind i deltaet og fandt den ideelle landingsplads – en naturhavn – mellem to øer, hvoraf den ene havde en boplads.

Klyngen af hytter kaldtes Lilletønder. Den vandrige Vidå holdt sejlrenden farbare. Sådan gik det i små to hundrede år. Bopladsen voksede. Man kaldte sig Tønder – Danmarks første købstad.

Endnu i Middelalderen var sejldybden sådan at store skibe kunne anløbe havnebyen Tønder. Men allerede før 1500 kneb det for de store skibe at anløbe Tønder. Skibe på 30 – 60 tin fik indsnævret mulighederne.

Sluserne ødelagde det efterhånden for havnen i Tønder. Den driftige handels – søfartsby Tønders skæbne var nu for alvor besejlet. Lægan – slusen betød det endelige punktum

 

Asgersodde – den første yderhavn

Fra 1611 til 1617 blev der gravet en kanal til Asgersodde – senere losseplads. Ad denne kanal blev Tønder besejlet frem til 1934. Om man brugte også en penge på at forbedre kajanlæg i den lange periode hertil, vides ikke.

Den omtalte kanal var på 2,4 kilometer.

Alle større skibe lagde nu an ved Lægan. Kun ganske få både kunne nu gå ind til Tønder såfremt de kunne lægge deres master ned.

Tønder fik dog i 1600-tallet en aftale omkring fri ind- og udskibningsaftale med Aabenraa Havn, så der også var mulighed for handel østpå.

 

Mange kanal – planer

Den Gottorpske hertug Frederik den tredje ville opbygge Rudbøl til et fristed. Her skulle der være plads til alle uanset religionsforhold. I den forbindelse skulle der graves en kanal til Flensborg. Denne kanal skulle formidle vareudveksling mellem øst og vest. Den skulle besejles af fortrinsvis fladbundede både, der kunne laste op til 40 tons. Men planen blev aldrig gennemført. Grunden var de store ødelæggelser ved stormfloden i 1634.

Endnu i 1634 var der 14 skibe hjemmehørende i Tønder. 30 år senere var der ingen. Men fra Rømøs historie ved vi at Tønder – købmænd havde andele i Rømø – skibe.

Christian den fjerde havde en ide om, at Ballum skulle gøres til havneby. Der skulle så graves en kanal til Aabenraa til skibe med en dybde på 11 fod.

 

Yderhavn flyttes fra Rudbøl til Højer

I 1706 gjorde man noget alvorligt ved kajanlægget i Tønder, men da var det for sent. Optimismen fejlede ikke noget.

I løbet af 1700 – tallet var det kun lokale pramme og småbåde, der anløb Tønder havn. I 1715 blev Rudbøl inddiget. Havneaktiviteterne blev flyttet til Højer, men selv i Højer mærkede man problemerne. Nu måtte Emmerlev bruges som nødhavn.

Vi kan finde ud af, hvilke skibe der anløb Tønder Havn i 1760 ved at kigge på Statholderens reskript af 5. april 1760, som skulle godkende Tønder Magistrats foreslåede regulativ vedrørende opkrævning af havne – og kanalafgifter efter fartøjets størrelse. Der nævnes følgende arter af skibe. Nogle af disse var sandsynligvis på indtil 6 læster (12 tons):

 • Pramme fra Rudbøl og Sild
 • Fanninger” hængemastere, everter fra Rømø, Sild
 • Tre -, to – og engangsbåde fra det lokale område

Der må antages, at de første to nævnte arter af skibe, der ikke var fladbundede kun under særlig omstændigheder kunne anløbe Tønder havn.

 

1790: Asgersodde: ”Zugeschlammt”

Cirka 30 år senere foreligger der en opmåling (A. Hinrichsen) af 1790, kanalens afsnit fra ”knæet” syd for Tønder til Asgerodde virker temmelig forsømt (zugeschlammt) Den nordfra kommende kanal går i reliteten med en bred forbindelse over i den lige syd derfor lidende Vidå, som dog på dette tidspunkt mellem Møllekulen og Askerodde kun havde en vandstand fra 0,30 meter til 1,20 meter.

Ved selve landingspladsen var dybden a,50 meter til 2,10 meter. Det var det sted man kaldte Asgersodde Kule. Her var åens bredde udvidet til 40 – 50 meter. Ja så staves det både sådan Askersodde og Asgersodde!

 

Bådfolket i Rudbøl udnyttede situationen

Tværs over den gamle Tønderbugt blev der nu etableret et dige fra Gl. Frederiks Kog i syd til Højer Kog i nord. Det var i 1715.  De store skibe lagde nu til i Rudbøl. Men så blev der anlagt en sluse i Nørremølle.

Tønder – købmændene pressede på for at få forbedret kanal – systemet. De ville ikke være afhængige af fragtmændene og bådfolket fra Højer og Rudbøl, der tog sig særdeles godt betalt.

Omkring 1830 var der hele 30 bådsmænd tilbage i Rudbøl. De levede hovedsagelig af bådfart til og fra Tønder.  Jo, der var mange skippere, der var utilfredse med den betaling, som de forlangte.

 

1764: Nye kanalplaner

I 1764 var de igen planer om at føre en kanal gennem Tønder. Det var den tyske forfatter og økonom J.H.G. v. Jushi der hævede at de bedste steder var enten Slesvig – Husum eller Flensborg – Tønder – Højer.  Hvis kanalen var dyb nok. ville det også mindske skaderne ved en stormflod mente han

 

Lokal – trafik i Vidå

I Rosenkrans og Rudbøl var der tidligere tre kroer og fire købmænd. De fik alle bragt deres varer fra Tønder med båd. Således lå købmand Tygesens butik lige ved kanalen. Købmand Søren Jensen havde en ugentlig fragttur via Vidåen til Tønder, hvor han tog imod bestillinger fra egnens beboere.

Når Søren Jensen anløb Skibbroen besøgte han først grossisterne. De største var Peter Sørensen og Klüver. Derefter blev der afgivet bestillinger hos alle andre i Tønder. Søren Jensen vendte så tilbage til skibet og tog imod det bestilte gods.

Til kroerne fragtede han brændevin i store fade. Købmændene fik bl.a. petroleum i sværere tønder og eddike i store flasker emballeret i kork. Foruden de almindelige kolonialvarer som mel, gryn, salt og sukker var dette samlet i sække som rummede store mængder. Søren Jensen tog sin sidste tur i 1913.

Lige som i Aventoft var der også en bager i Rudbøl, der solgte produkter fra sin båd. Det var Max Pørksen, der ved sit barndomshjem, møllen i Fiskerhusene fik opført et bageri. Her arbejde han indtil 1915, da han blev indkaldt til krigstjeneste.

Hver torsdag fik han lastet sin båd med firepundsrugbrød (50 pfenning), sigtebrød, franskbrød, Kavinge (tvebakker), wienerbrød og kager.

Problemet var at man ikke måtte tage vandtrykket fra møllen. Og denne mølle var ejet af hertugen. Så der var ingen hjælp at hente herfra.

 

1857: Planer om en skibskanal til Højer

Vesterhavet for længst hindret i at nå ind i den inderste del af Tønderbugten. Opstemningen af å-vandet fra Vidå spredte sig dog ud over landskabet.

I 1857 tog diskussionen om udførselshavn igen til. Vandbygningsdirektør E.R. greve udarbejdede et projekt om en afvandings – og skibskanal fra Tønder til Højer. Diskussionen varede helt til 1864. I 1850 var der startet kreatur-transport fra Ballum til London. I 1851 begyndte man også fra Højer, men dette måtte opgives året efter.  Ved Ballum var det meget besværligt, fordi damperne måtte ligge 2- 3 kilometer fra kysten. Derefter overtog Tønning transporten til England.

 

1865: Nye planer om kanal gennem Tønder

I 1865 skrev Grev Baudissin en længere artikelserie i Flensburger Norddeutsche Zeitung. Heri gjorde han rede for en storslået inddæmningsplan:

 • Hvis man kunne afspærre hele Vadehavet mellem Slesvig og Sild på samme måde som kanalen ved Højer så ville det kun vare nogle år før øen er landfast. At man ved ebbe kan tilbagelægge den tre mil lange vej ind til fastlandet og at postkaptajn Selmer forrige vinter en enkelt gang besørgede posten til fods er kendt på øen.

Snakken dengang gik meget på inddæmning af hele Sild, en stor havn på Rømø og en kanal tværs gennem Slesvig.

Den omtalte greve gik ind for en linje Flensborg – Højer – Rømø.  Men den preussiske generalstabschef von Moltke var imod denne forbindelse.

 

Havnemesteren har en plan

Havnemesteren i Flensborg fremkom i 1868 med et anonymt skrift. Heri påpager han, at der skulle anlægges en kanal på 50 kilometer. Den skulle føres fra Kobbermølle – bugten og tunneldalen ved Kruså og direkte mod vest. Mærkelig nok anså man det ikke nødvendigt med sluser.  Kun ved endepunkterne var der behov for sluser.  De dansksindede slesviger modtog planen med skepsis.  Også tyskerne var bekymrede. Måske skyldtes det, at den danske regering ved lov af 24. april 1868 havde vedtaget at anlægge en havn ved Esbjerg.

Men det endte som bekendt med Kaiser – Wilhelm – Kanalen, der blev påbegyndt i 1887 og indviet i 1895.

 

Da Bismarck anløb Tønder – eller gjorde den?

Det sidste store skib, der sejlede til Tønder var Bismarck, som var en hjuldamper.

Egentlig starter den historie i 1871 på Hotel Munkmarch på Sild. Thomas Selmer Var hotelejer, kaptajn og postskipper. Han driver en færgerute med damperen Bismarck – og en lystsejlads med sin sejlbåd ”Seemöwe. Han elskede at fortælle skrøner og ofte handlede disse om Vadehavet. En af gæsterne foreslog, at han skulle sejle ad Vidåen til Skibbroen i Tønder. Jamen det gør dig da, svarede han.

Gæsten tvivlede dog på, at han kunne passere Vidåens broer. Han nævnte også åens lave vand. Med udstrakt hånd tilbød Selmer et væddemål på 200 Mark.

Søndag den 22. oktober 1871 ilede Tønders befolkning til havnen. Og sikke et syn, der mødte dem. Skibets skorsten var kappet og masterne lagt ned.

Men der var bare det problem. Skuden kunne ikke vende i havnen. Men det problem fik han løst. Han lod velvillige børn og voksne trække båden baglæns med lange tove ad skibsfartskanalen til et sted, hvor han kunne vende. Og så gik det ellers hjemad igen. Væddemålet var vundet.

 

 I den store søfartsby – Tønder

Det var jo en sand bedrift. Nogle seminarielærer forfattede en morsom vise:

 • In der grossen Seestadt Tondern

Den blev fordansket af Svend Møballe

 • I den gamle havneby Tønder
 • lagde et kæmpe skib til kaj.
 • Alle – købstadsfolk, som bønder –
 • Troede deres øjne ej

 

 • Mand og kvinde, dreng og pige

Ilede mod Skibbroens rand.

Hvad de så, var uden lige

mon dette kunne gå an?

 

Og på ”Bismarck” gloede mange,

Tem’lig smudsig lå den der.

Kilet fast i forhold trange

 

Byens vise fædre flokkes

Her må virk’lig gøres no’ed

”Bismarcks – klumpen” kan ej rokkes

hvem kan komme med et råd?

 

Hæng den! Sagde en i koret

Hæng den højt i kranens top!”

”Det bli’r ikke brig for roet,

Før I graver Skibbroen op!”

 

Se dem skubbe – se dem hale,

Stævnen skal den anden vej!

Alle slider de som gale

Men det hele nytter ej

 

Endelig råber en fortørnet:

”Når den ej kan komme frem.

Skal den ikke om hjørnet

Træk den hel’re baglæns hjem!”

 

Evigt jeg moralen mindes,

Som blev talt af vise mænd:

”Hvor der ingen udgang findes,

Skal man aldrig søge hen!”

Men kom Selmer nu helt ind til havnen? Tondernsche Zeitung skrev den 23. oktober:

 • I går så vi ved Skibbro for første gang et dampskib, som havde til formål at vise os tøndringer, hvilken vej vi skal og hvad vi nu bør gøre.

Artiklen mener, at Tønder har en ny fremtid som søfartsby.

Den 29. oktober kom anden del af artiklen. Heri beskrives de mange genvordigheder ved turen og at

 • Trods alle åens krumninger

Var lykkedes at komme ”helt æt på Tønder” – men ikke hele vejen ind til Skibbroen.

 

1878 Kanal til Møllekulen

I 1878 blev der gravet en kanal fra havnen til Møllekulen. Det var et noget tvivlsomt forsøg på at skabe en form for gennemstrømning, så vandet ikke var så stillestående. Det fortsatte det med at være. Kanalen virkede ikke efter hensigten.

I 1882 forsøgte Byrådet med et sidste desperate forsøg. Kajanlægget blev fornyet på slidte steder. Kranen blev moderniseret.  Men trafikken i havnen blev ikke større af den grund.

Det var ellers langs Jomfrustien at der gravedes en kanal. Da vandstanden i Kulen var højere end i havnen blev der bygget en sluse ved Porthus – broen.

 

Ildelugtende mudderpøl

Det stille vand – den dybe grund. Den stolte havn var til sidst et ildelugtende mudderhul. Efterhånden var den godt tilgroet. Det var søfartsbyens endeligt. Byrødderne interesserede sig ikke for havnen. De ville hellere bruge pengene andre steder. Nogle af virksomhederne brugte havnen som losseplads. Til tider havde vandet en mærkelig farve. Og alskens ting og sager flød i vandet.

Opfyldningen af havnen var efterhånden en barmhjertighedsgerning. Jorden til opfyldningen hentede man på Slotsbanken. Ved hjælp af tipvogne blev jorden transporteret til Skibbroen. Den endelige udjævning foregik ved hjælp af sand fra kulerne i Møgeltønder.

 

Nye kanal – planer

I 1887 blev Tønder forbundet via jernbane til havnebyerne Husum og Esbjerg. En jernbaneforbindelse blev i 1892 etableret til Højer.

Med jævne mellemrum dukkede der dog stadig planer om en kanal mellem Flensborg og Tønder således både i 1891 og så sent som i 1930’erne under den store arbejdsløshed.

 

En sejltur omkring år 1900

Mellem århundredeskiftet og Første Verdenskrig kunne man i en lille båd sejle over ”Gasgraven”. Og omkring kanalhjørnet i Askersodde kom man snart i de sivbevoksede bredder uden at man lade mærke til det, at der havde været ladeplads. Men så dukker der pludselig en sideløbende strøm af sivene. Det var rester af 1795 – strømmen.

Den var kun adskilt med en smal jordstrimmel støttet af gamle egetræsstolper forbundet med rusten ståltråd. Mærkelig nok virkede den ene strøm mørk og uigennemsigtig og dyb. Nabostrømmen til venstre var klar med gennemsigtig sandbund, hvor der gik en mængde fisk.

Den oprindelige skibskanal samt Askersodde – kulen og den tilsluttede Vidå helt til pumpestationen ved Lægan blev efter regulering til en forholdsvis smal afløbskanal med til tider skummende indhold, der stammede fra Tønders kloaker.

 

En udflugtsbåd til Rudbøl

Sigfred Larsen formand for Dansk Arbejdsmands Forbund, som jeg kan huske fra Lærkevej købte i 1932 en fiskerbåd i Højer, Den byggede han om til passagerbåd. Så kunne tøndringerne tage på sejltur ad Vidåen hver søndag i sommerperioden.

Båden, der var døbt ”Lægan” var så smart indrettet at når sommerperiodens fornøjelige ture var overstået kunne Sigfred Larsen montere kahyt og fiskegrej og bruge den til fiskeri.

Plakat, afgang og ankomst: Møllekulen. Målet var Rudbøl, hvor man drak kaffe i Grænsekroen. Man kunne også nøjes med en kortere tur til Lægan og drikke kaffe der.

Benzinmangel under besættelsen gjorde ende på dette initiativ. Båden blev solgt, men generhvervet efter besættelsen efter krigens ophør. Da var den dog så misligholdt at genoptagelse af 1930’ernes succes ikke lod sig gøre.

 

 

Kilde:

 • Der Nordschleswiger
 • Jyske Tidende
 • Sønderjysk Månedsskrift
 • Litteratur Tønder
 • dengang.dk – diverse artikler
 • Skibbroen i Tønder – der var engang en havn/Forlaget Neffen
 • Nyt fra Lokalhistorisk Forening for Gl.-Tønder Kommune
 • Rolfs: Højer Sogns og Flækkes historie
 • Deutscher Volkskalender 1972
 • Ludwig Andresen: geschichte der stadt Tondern biss zum dreizig Jährigen Kriege
 • Carstens: Tønder 1243 – 1943 ’Kr. Iversen: Vidåen – Turistbogen 1966
 • Jacobsen: Skibsfarten i det danske vadehav
 • Mackeprang m.fl.: Tønder gennem Tiderne (1-2)
 • Andreas Møller: Om Rudbøl-både og deres anvendelse
 • Skovrøy. Den gamle mølle

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk kan du finde 1,785 artikler
 • Under Tønder finder du 284 artikler
 • Under Højer finder du 77 artikler

 

 • Askersodde ved Vidåen
 • Omkring Vidåen og havnen i Tønder
 • En vandmølle i Tønder
 • Tønder, marsken og afvandingen
 • Vikinger i vadehavet
 • Tøndermarsken under vand
 • Drømmen om en havn i Tønder
 • Digebyggeri i Tøndermarsken
 • Kanal gennem Tønder
 • Tøndermarsken (1)
 • Tøndermarsken (2)
 • Ture i Tønder (3)
 • Landet bag digerne
 • Vadehavet ved Højer
 • Travlhed ved Højer Sluse
 • Bådfolket i Rudbøl
 • Rudbøls historie
 • Højer – stormflod og diger
 • Højer som havneby
 • Aventoft – byen ved grænsen
 • Syd for Tønder og mange flere

 

 

 

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder