Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder

Tønder – egnen 1848 – 1858 (2)

November 18, 2012

Her følger anden afdeling
af livet på vesteregnen under blandt andet tre – års krigen.
Et forvirret liv med skiftevis tysk og dansk herredømme. Embedsmænd
blev fyret og igen indsat. Der var vold mod henholdsvis tysk – 
og dan
sksindede. Tusindvis af mennesker døde i de slesvigske
krige. Og så her i den første slesvigske krig var der mange omkomne.
Masser af rygter fulgte i kølvandet på krigen. Men også lokalt ude
vest på var der kamp. Særlig apoteker Nagel i Højer fik ”kærligheden”
at føle.

 

Kaotiske forhold

Vi fortsætter vores beretning
i dagbogs – form om forholdene for befolkningen her i vest – 
Sønderjylland. Det er midt i den første Slesvigske krig, også 
kaldet Tre – års krigen. Alt efter, hvem der har magten, så 
bliver bå
de tysk – sindede og dansk – sindede arresteret.
For befolkningen var det både forvirrende og kaotiske forhold.

 Våbenstilstandens betingelser er netop blevet
forkastet af tyskerne.

 

Pastor Gram blev valgt

Den 5.10.1848 var der
i
Bredebro valg til Landsforsamlingen i København. Her blev pastor Gram fra Daler valgt. Opstillet var også Knudsen fra Forballum. Beck fra Trøjborg havde ellers peget på ham.

 

På åben mark

Valgstedet
skulle have været i kirken, men den tilhører
Hertugdømmet Slesvig. Så derfor blev valghandlingen henlagt til en
åben mark, som tilhørte
Ribe Amt. I gamle dage lå her sognefogedens
fenne.

 

En ny regering

Den
24.10.1848 indløber meldingen om at våbenstilstanden alligevel blev
efterkommet. Den provisoriske regering er trådt af, og en
ny er dannet indtil freden bliver genindført.
Den ny regering kom til at bestå af blandt andet
Reventlow, Jersbeck, v. Heintze,
v. Moltke, Preuser,
Boysen, Bremer og Bargum.  Ligeledes skal Landsforsamlingen opløses.

 

En ny herredsfoged

Den
7. 12 . 1848
overværede den nye herredsfoged, Thorup, Tingretten. Brasens gård var blevet solgt for
7.000 rdl.

I Rendsborg havde militæret igen gjort
ballade, men det var igen blevet ordnet.

 

Præsterne sang med

Den
15.12.1848 inviterede den ny herredsfoged til fest p
å Trøjborg. Ved afsked blev der sunget
en
krigssang, Den Tapre Landssoldat. Især præsterne sang godt med på denne sang.

 

Den
21.12.1848 forlød det, at tyske tropper er på vej. På 
Als er de danske tropper blevet
forstærket.

 

Når man blandede sig i
trafik

Den
27.12. 1848 kunne man først høre knægte synge
Den tapre Landsoldat forbi apoteket i Højer. Et stykke tid efter kunne
man så høre
Schleswig – Holstein mehrunschlungen. Måske var det for at genere apoteker Nagel? Sådan var det, når man
blandede sig i politik.

 

Bønderne i oprør 

Den
19.1. 1849 var der tropper overalt på vestkysten for at hjælpe
med skatteindkrævning. Men bønderne havde grebet til våben og jaget
tropperne bort.

 

Den
28.1. 1849 Kampene mellem bønderne og soldaterne havde betydet mange
såre
de bønder, 2 soldater var
døde. 30 landmænd var taget til fange og ført til
Haderslev. Mange landmænd var flygtet,
nogle til
Ribe, andre til Ballum og Rømø.

 

Nagel
– igen indkaldt til stævning

Den
26.2 1849 fik Apoteker
Nagel en stævning, at han igen
skulle møde på
Tønder Rådhus. Han slap med en mult af 40 mk. For at have udbredt
proklamationer. Han protesterede og ville anke til
Overretten.

 

Den
26.3. 1849 udløb våbenstilstanden.

 

Igen
kamphandlinger

Den
4.4. 1849 hørte folk ved vestkysten, at der ha
vde været en træfning ved Sundeved.

 

Den
6.4. 1849 var krigen brudt ud ved østkysten. Mange kamphandlinger havde
fundet sted.
Haderslev var taget af tyskerne, men
igen blev trængt tilbage til
Flensborg. .

 

Den
7. 4. 1849 gik rygterne, at danskerne igen va
r på tilbagetog.

 

Krigsskibe
taget af tyskerne

To
dage efter blev det bekræftet, at ved
Eckernförde var linjeskibet Christian den Ottende var fløjet i luften med 84 kanoner og fregatten Gefion med 42 kanoner blev taget.
Dette skulle åbenbart være sket den 5. april.

 

Danske tropper truet

Den
11. april 1849 går rygterne på, at tyskerne skulle være kommet til
Kolding. Als skulle den danske styrke
være blevet taget. Tusinder skulle være faldet og kongen skulle være
skudt. 7.000 skulle være taget til fange. Alt dette kunne ikke have
sin rigtighed.

 

Og
i
Tønder blev det den 13. april sagt,
at man havde givet de danske tropper et ultimatum. Enten skulle man
rømme
Als, ellers blev hele Jylland besat.

 

Nye tropper til vestskysten

De
dårlige nyheder fortsatt
e. Den 17. april forlød
det, at
Dybbøl Skanse samt brohovedet til Als blev taget med storm af tyskerne.
Flere tusinde skulle være blevet dræbt eller såret.

 

Dagen
forlød det, at såfremt de tyske tropper overskred grænsen til
Jylland ville det føre til krig
med
Sverige og Tyskland.

 

Den
21. april kom en del tropper fra
Flensborg til Tønder, Møgeltønder og Højer. De besatte blandt andet havnene
langs vestkysten.

 

Dagen
efter gik rygterne på, at
Kolding skulle være blevet besat.
De havde altså overskredet grænsen.

 

Indkvartering
ved vestkysten

Den
23. april er der indkvartering af fremmede tropper i
Daler, Gærup og Visby. Allerede den 20. skulle tyske
tropper være overskredet grænsen ind i
Jylland.

 

Den
25. april var tropperne forsvundet fra
Møgeltønder. De var marcheret mod Haderslev. Det hed sig, at der havde
fundet et blodigt slag sted ved
Kolding, og en del af byen var blevet
brændt. Nu var det hvis gået løs på det stakkels
Jylland.

 

Dagen
efter opstod rygterne, at
Vejles amtmand, Orla Lehmann var taget til fange og sendt til Gottorp.

 

Kanonbåd
ved Højer

I
havnen i
Højer lå en tysk kanonbåd. Den
30. april var flere kanonbåde taget til
Rømø, for at kapre Tøge Tygesens Islands – farer med fuld ladning. Den skulle
have haft en værdi af 10.000 mark.

 

Den 1. maj 1849 nedbrændte Peter Bossens gård i Mjolden. Hele besætningen undtagen
en enkelt hest blev flammernes bytte. Desuden nedbrændte 2 småhuse.

 

Tyske
tropper ind i Jylland

Den
11. maj bekendtgjorde aviser, at forbunds – tropperne var rykket
ind i
Jylland. Og i Højer skulle der findes plads til
300 soldater.

 

To
dage efter kom en del tyske tropper gennem
Bredebro. De skulle overnatte i Døstrup, og siden drage videre mod Ribe.

Der
kom ordre om at levere
havre, hø, halm, flæsk og brød til Kolding.

 

Nagel
på en kanonbåd 

Den
28. maj måtte
apoteker Nagel stille på en kanonbåd i havnen i Højer. Han var blevet angivet for
sit danske sindelag og for nogle uoverlagte ytringer.

 

En
masse brand – og krigsskat måtte betales. Og det så ikke
ud til, at det var
fred foreløbig. Man håbede
på russernes hjælp.

 

Den
25. juni 1849 havde folkene på kanonbåden i havnen ved
Højer gjort indsigelse mod de rød
hvide farver på stakittet foran apoteket. I drukkenskab var et par
af soldaterne på vej til et indbrud på apoteket, men
apoteker Nagel havde forhindret dette med et gevær.

Soldaterne
blev efterfølgende stillet for en krigsret.

 

Atter engang våbenhvile

Den
9. juli 1849 blev det berettet om kamphandlinger ved
Fredericia. Danskerne slog tyskerne tilbage.
De erobrede fjendes kanoner. Der skulle være mange dræbte.

 

Der
skulle ifølge aviserne omkring den 15. juli være indgået våbenhvile.

 

Hertugdømmerne
skulle være gået imod våbenhvilen. Det så stadig farlig og
truende ud.

 

Svenske tropper i Nordslesvig

Den
21. juli 1
849 studerede man våbenstilstanden
i
Tønder. Det så ud som om at Slesvig skulle skilles fra Holsten. De aviser man studerede var
over en uge gammel.

 

Kloster
Marked
blev afholdt den 24. august
1849 trods krig og ufred. Her var der ingen spor af dette.

 

Den 31. 8. 1849 havde svenske tropper besat Nordslesvig. Her skulle de blive ind til
freden havde indfundet sig. 4.000 preussere var stadig i
Sydslesvig.

Men
indbyrdes blandt tyskere og danskere var det en hadefuld stemning.

 

Embedsmænd
fyres

Ifølge
blad
et Mercur var mange embedsmænd i Slesvig fratrådt. Flere ville følge
efter.

 

Den
27. 8. 1849 var der en del uro i
Tønder i anledning af en ny amtmands
tiltrædelse. En del embedsmænd var blevet afsat, men befolkningen
gik imod dette. Således var det ikke blot i
Tønder, der var uro, men også i Husum, Tønning og andre steder.

 

Den
17. 10. 1849 var der 400 preussere i
Tønder. Men ellers var det stille
og rolig.

 

I Højer var der igen en del gnidninger
mellem danske og tyske. Forbitrelsen var stor.

 

Landet
va
r igen truet

Den
30.11. 1849 var der stor frygt for, at krigen skulle genopstå. Det
så meget truende ud. Landet blev igen truet med stor ødelæggelse.

 

Den
1.2. 1850 var en del præster blevet afskediget og nye indsat. Men det
var ikke til befolkningens be
gejstring.

 

Den
4.2. 1850 står vejen til
Døstrup under vand. I Skærbæk var vandet så højt, at
det gik ind i husene.

 

Det
brændte på Trøjborg

En
trist ulykke opstod den 8.3. 1850. På 
Trøjborg brændte Hede – eller Brænderigården. Det startede som en lille skorstensbrand. Dampkedlen
og en del af bygningen blev bortsprængt. En person er blevet dræbt.

 

Stor
forvirring

Den
30.3. 1850 blev kontrollør 
Hinricksen i Højer afsat efter ordre fra stattholderskabet i Rendsborg.

En
stor forvirring er opstået. Ingen
ved, hvem der har myndigheden.
De svenske tropper lader hver gøre sit.

De
preussiske tropper havde forladt
Tønder og andre byer på vestkysten.
I
Tønder så det ud som man ikke adlød Landsforvaltningen i Flensborg men Stattholderskabet i Rendsborg.

 

Den
19
. 6. 1850 var der kommet
svenske beskyttelses – tropper til
Tønder. 90 mand var taget til Højer og 50 til Emmerlev.

Kammerraad
Boolsen
var kommet til byen for at
indsætte andre toldkontrollører. En anden herredsfoged skulle også
indsættes i
Højer Herred.

 

Ballade
ved Højer Sluse

Den
22.6. 1850 var
herredsfoged Wolfhagen blevet indsat. Ingen ville have den gamle herredsfoged Lundius boende. Men apoteker Nagel forbarmede sig.

 

Ved Højer Sluse opstod der den 25. juni en
del oprør vedrørende told – klarering. Det var nogle borger fra
Tønder, der gjorde oprør. De svenske
tropper måtte have hjælp inde fra
Højer by.

 

Sten
mod danskere i Husum

Den
9. 7 . 1850 var der opstået problemer i
Husum. Der var kastet sten mod dansksindede.
Natten efter var borgmester
Davids og kontrollør Evers med kone, postmesteren og flere flygtet fra byen.

Nagel tilbage med eskorte

I Højer skete der en dramatisk udvikling.
Svenskerne var borte. Men den nye herredsfoged
Dettlefsen og toldkontrollanterne havde
taget flugten. Også apoteker
Nagel var væk. Sidstnævnte var
bange for tyskernes hævn.

 

Den
16.7. 1850 kom apoteker
Nagel tilbage til Højer. Han var sammen med en søløjtnant
og nogle bevæbnede matroser.

Byen
var blevet spærret og uden skriftlig tilladelse kunne man ikke kom
ud o
g ind.

 

Igen masser af rygter

Rygterne
gik på, at de Slesvig – holstenske tropper var gået over grænsen.
De havde besat
Slesvig.

 

Dagen
efter var
Husum også blevet spæret. Dansksindede
havde fået smadret deres vinduer.

 

Tysk
krigsskib sprunget i luften

Den
21. 7. 1850 gik det rygter i
Husum, om at danske tropper skulle
have besat
Tønder, Leck og Bredsted.

 

To
dage efter, fik man så at vide, at danskerne alligevel ikke var
i
Bredsted.

Det
Slesvig – Holstenske dampskib
von der Tann, der havde kapret et dansk handelskib, var blevet
forfulgt af et dansk krigsskib og sprunget i luften.

 

Tønder
besat

Mange
tysksindede
Tønder – borgere var flygtet til Husum. Tønder var besat af hen ved 800 mand.

 

Masser
af døde og sårede

Mange
rygter florerede den 25. 7.
1850. I det fjerne kunne
man høre kanoner. Det blev ved hele formiddagen. Folk, der kom fra
Slesvig og omegn havde set belæssede
vogne med døde og sårede.

Men
snart hed det sig at de danske tropper var blevet slået. 700 fanger
skulle være taget til fange
og bragt til Slesvig.

De
danske tropper havde hals over hoved måtte flygte fra
Flensborg. Snart igen var det tyskerne,
der havde lidt nederlag.

 

Kanonskud
– hørt i Husum

Den
26.7. 1850 fik man at vide, at danskerne havde besat byen
Slesvig. Fra Rendsborg blev der berettet om hundredvis
af vogne med døde og sårede.

 

Dagen
efter skulle de danske tropper have rejst det hvide flag. Der var våbenhvile,
så man kunne begrave de døde og pleje de sårede.

 

Den
30. 7 hørte man igen kanonskud i
Husum. Man hørte, at Hannoverske tropper skulle være kommet
til
Rendsborg og besat fæstningen.

 

Ny amtmand
i Tønder

I Tønder var en ny amtmand blevet
udnævnt af kongen, det var greve
Arthur Rewentlov. Drøhse havde atter fået et embede og var blevet udnævnt
til borgmester.

 

Ved
vestkysten var der skabt direkte sø – forbindelse til
England via Tønning, Hjerting, Ballum og Højer.

Apoteker Nagel blev beæret med ridderkorset,
og fik tilkendt hvervet som postmester i
Højer.

 

Tvungen undervisning i dansk

Den
4. 5. 1852 var ste
mningen i Tønder nu ikke den bedste. De tysksindede
følte sig krænket, efter at der var blevet indført tvungen undervisning
i det danske sprog.

 

Der
var udbrudt en kæmpe brand i
Husum den 11. 6. 1852. i alt blev
41 huse ofre for ilden.

 

Den 28.12. 1852 kunne Flensburger Zeitung berette om, at provst Ahlmann i Tønder var blevet afskediget med pension.

 

Den 31.7. 1853 foruroligede
det befolkningen, da de hørte, at der var udbrudt kolera i
København.

 

En stormflod havde ramt
vestkysten den 27.9.1853. Ved
Ballum var mange får druknet.

 

I Hertugdømmerne gjorde sprogsagen et uhyggeligt indtryk. Fra dansk
side ville man med magt tvinge det danske sprog igennem.

 

En dampbåd
i Højer

Den 6. 1. 1855 foregik
der en indsamling til en dampbåd, der skulle gå mellem
Højer og Husum. Dampskibet skulle også besøge Föhr.

 

Den 3. 9. 1856 havde heste
– og kreaturmarkedet i
Tønder rekordbesøg. Aldrig havde der været så mange
besøgende og så mange dyr på markedet. Også markedet den 23.10.
1856 var der masser af mennesker til markedet i
Højer.

 

I tiden frem til 1858 havde
roen sænket sig over vestkysten. De nationale gnidninger fortsatte
dog.  Og 8 år efter, blev vestkysten og hele
Sønderjylland tysk. Atter engang måtte tusinder og atter tusinder
lade livet.

 

Kilde: Se

 • Litteratur Tønder
 • Litteratur Møgeltønder
 • Litteratur Højer
 • Litteratur Sønderjylland (under udarbejdelse)

 

Hvis
du vil vide mere:
Læs

Under
Sønderjylland:

 • Begik kongen højforræderi?
 • De sidste hertuger på Augustenborg
 • Istedløven
  br
  øler
  stadig
 • Rendsborg 1848
 • Sønderjylland
  til Ejderen

 

Under
Aabenraa:

 • Aabenraa 1800 1850
 • Aabenraa 1864
 • Kysten ud for Aabenraa
  1863
  1864
 • Mennesker i Aabenraa

 

Under
Padborg/Kruså/Bov:

 • Sejren ved Bov
 • Kampen ved Bov og de Slesvigske krige

 

Under
Højer:

 • Heltene i vadehavet

 

Under
Tønder:

 • Dagbog fra Møgeltønder
 • Kongeligt besøg i Tønder
 • Soldat i Tønder
  1851
 • Tønder
  mellem dansk og tysk
 • Tønder egnen 1814 1848
 • Ulrich en
  Fysikus fra T
  ønder
 • Udvandring fra Tønder 1 2
 • Vajsenhuset i Tønder

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder