Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

København

Strenge regler for skolegangen i Københavns Kommune

Oktober 18, 2022

Strenge regler for skolegangen i Københavns Kommuneskoler

Dette er bestemmelser fra 1914. Det er præget af meget strenghed. Måske har det noget at gøre med, at før denne tid, var det vigtigere for forældrene at sende deres børn ud at sende penge i stedet for at sende dem i skole. I de regler, som vi her gengiver, står der ikke noget anført, hvad lærere kan tillade sig. Det står heller ikke noget om, at skolegangen er kønsopdelt. Interessant er det også at skulle man finde på at lave ballade på vej hjem fra skole, så er man stadig underlagt skolens disciplinære straffe.

 

Vi har ændret lidt i teksten

Vi har kigget på reglerne for skolegangen i Københavns Kommuneskoler og så har vi kigget på Ordensbestemmelserne. Og forfatterne til disse regler var Direktionen for Borger- og Almueskolevæsnet i København.

Og disse bestemmelser er bestemt ikke nye. Således henvises der til anordninger helt tilbage fra 1844. Og den sidste ændring er fra Kommunalbestyrelsens Beslutning af 11. februar 1914.

Nu har vi redigeret lidt i teksten og forsøgt at skrive det hele i nutidens sprog. Nu kan det måske synes lidt mærkelig at nogle af bøderne er helt nede i ører. Men husk, dengang var det også mange penge.

Man anvender ordet ”Mulkt” mange gange. Vi har forsøgt at finde et mere moderne ord for dette. Og det bliver jo nok ordet ”bøde”. Og ordet ”Mulkt” bliver flittig brugt.

 

Skolegangen i Københavns Kommune

 

 1. Intet barn må antages i nogen offentlig skole før det er fyldt 6 år. Skolegangen kan dog udsættes til det 7. år

Ved indskrivningen i skolen medbringes dåbs – og vaccinationsattest.

Hvis det viser sig, at børn over 7-årsalderen ikke søger nogen skole og heller ikke på ordentlig måde undervises derhjemme bliver disse med deres forældre tilsagt at møde i vedkommende skole. Der gives en bøde på 4 kr. ved udeblivelse.

De børn der undervises hjemme, kan indkaldes til prøve. Ved udeblivelse gives en bøde op til 4 kr.

Hvis det viser sig at disse børn ikke undervises tilfredsstillende eller har fået bibragt tilfredsstillende kundskaber ophører fritagelsen for skolegang.

I yngste klasse optages børnene kun to gange ordentlig. Børn som enten har unddraget sig indkaldelse eller som før deres indmeldelse har nydt undervisning privat eller i private skoler eller i offentlige udenbys skoler, optages til enhver tid i skolen.

Undervisningspligten ophører ved slutningen af det skoleår i hvilket barnet har fyldt 14 år. Barnet kan ikke forblive i den offentlige skole, medmindre Skolekommissionen giver deres samtykke dertil.

 1. Børnene får alle undervisningsmidler uden betaling
 2. Flinke børn kan – efter en forudgående prøve – optages i den kommunale mellemskole, i hvilken såvel undervisning som lærebøger og undervisningsmidler ligeledes er vederlagsfri.
 3. Børnene skal over for deres lærere være høflige og lydige. De skal nøje rette sig efter deres forskrifter, der gives dem til overholdelse af god orden. Og det ikke blot på skolen men også uden for skolen.

Hver gang det viser sig, at forældrene ikke holder deres børn renlige, kan Skolekommissionen idømme dem en bøde på 8 – 16 øre.

 1. Forsømmelse af skolen uden tilladelse udløser en bøde. Den første gang er 8 øre for hver dag. Gentages forsømmelserne er taksten 16 øre, derefter forhøjes dette til 32 øre og endelig 64 øre for hver forsømt dag.

Forsømmelserne fra gymnastik og svømning takseres efter samme regler som forsømmelser fra skolen.

Udeblivelser fra skole-eksamen eller fra sådanne overhøringer som ifølge anordninger af forskellige grunde kan foretages, medfører bøde af indtil 4 kroner.

Når de af Skolekommissionernes dikterede bøder af mindre beløb ikke har haft nogen virkning er Skoledirektionen bemyndiget til at diktere bøder af indtil 20 kr.

Bøderne indkræves for så vidt de ikke er betalt på skolen, af politiet. Ikke betalte bøder afsones i henhold til gældende lovbestemmelser med simpelt fængsel.

 1. Forandring af barnets opholdssted skal straks meddeles på skolen. Skift af skolegang fra en af kommunens skoler til en anden kan i så fald kun finde sted ved skoleårets begyndelse, med mindre begge vedkommende skolers inspektører er enige om i et enkelt tilfælde at gøre en undtagelse fra reglen.
 2. Tages et barn ud af de offentlige skoler for at sættes i en anden offentlig eller privat skole eller for at nyde privatundervisning, må det, før det kan udsættes af den første skole, levere attest for, at det er forsvarlig undervisning. Indsendes sådan en dokumentation ikke, betragtes det som om barnet har forsømt skolen uden gyldig grund.

Børn under 12 år kan ikke udtages af en offentlig skole for at undervises privat uden særlig tilladelse fra vedkommende skolekommission.

 

Ordensbestemmelser for eleverne i Københavns Kommuneskoler

 • Ved siden af den almindelige forpligtelse til at udvise flid, lydighed, høflighed og sømmelig adfærd skal eleverne følge følgende forskrifter

 

 • Ved samling før skoletiden

 

 1. Børnene samles før skoletidens begyndelse på legepladsen. I samlingstiden er al leg forbudt.
 2. De skal møde rene og sømmelig påklædte og må kun medbringe, hvad de skal bruge på skolen.
 3. Når der ringes op, ordner hver klasse sig og går uden støj i den anviste orden til sit klasseværelse, hvor enhver i stilhed indtager sin plads.

 

 • I skoletiden
 1. Både formiddags – og eftermiddagsundervisningen indledes med en kort andagt (salmesang eller bøn eller begge dele), under hvilken alle børn står op. Alle deltager efter bedste evne. Kommer et barn for sent, må det ikke gå ind i klassen før indledningsandagten er afsluttet.
 2. Når et barn tiltales af en af sin foresatte, rejser det sig op og svarede højt og tydeligt på de spørgsmål, der stilles. Når en af lærerpersonalet eller en fremmed træder ind i klassen, rejser alle eleverne sig op og bliver stående indtil det betydes dem, at de atter må sætte sig.
 3. Ethvert barn er ansvarlig for sin plads. Forsætlig beskadigelse af skolens eller kammeraternes ejendele straffes. Uforsætlig beskadigelse skal straks anmeldes af vedkommende selv til skolens inspektør eller en af lærerpersonalet.

Kun større børn må åbne og lukke vinduerne, tænde og slukke gassen samt lægge i kakkelovnen, dog ikke uden særlig ordre.

 1. Det er forbudt at spytte på gulve og trapper
 2. Al slags handel mellem eleverne indbyrdes er forbudt.

 

 • I frikvarteret
 1. Ved frikvarterets begyndelse forlader børnene først klassen, når læreren giver tegn dertil, og begiver sig stille og i den anviste orden til legepladsen.
 2. Intet barn må uden tilladelse forblive i klassen eller opholde sig på trappen. Ej heller må noget barn opholde sig ved åbne vinduer.
 3. På legepladsen må børnene bevæge sig frit, men afholde sig fra enhver usømmelig støj, slagsmål og voldsom eller farlig leg. Der må ikke henkastes papir eller madrester. Hvad der tabes må uopholdelig opsamles.
 4. Intet barn må forlade legepladsen uden skriftlig tilladelse fra dets lærer.
 5. Der må ikke være mere end et barn ad gangen på hvert klosetrum.
 6. Når der ringes ved frikvarterets slutning, ophører straks al leg og børnene ordner sig hurtigt til opgang, der foregår på samme måde som ved skoletidens begyndelse.
 7. Når vejret ikke tillader børnene at gå ud, forbliver de i deres klasser eller hvor der ellers anvises ophold under tilsyn af en lærer.

 

 • Ved bortgangen fra skolen
 1. Ved skoletidens ophør samler enhver sine sager, når læreren giver tegn dertil. Hvis en elev mangler noget, anmelder han det straks til læreren, som derefter undersøger dette.
 2. Når læreren giver tegn til bortgang, forlader børnene parvis og i sluttet række klasseværelset. I denne orden går de ledsaget af læreren, indtil de er kommet ud for skoleporten, hvorefter enhver går stille og roligt hjem.

Dem, der på vejen til eller fra skole gør sig skyldig i nogen uorden, starffes, som om uorden var begået på skolen.

 

 • Ordensduks og medhjælper
 1. Klasselæreren vælger skiftevis mellem klassens elever en ordensduks og en eller to medhjælpere.
 2. Ordensduksen sørger for, at alt er i orden og på rede hånd ved hver undervisningstimes begyndelse. Enhver beskadigelse af skolens ejendele eller anden uorden melder han straks til klasselæreren.
 3. Som regel må kun ordensduksen og en af medhjælperne forblive i klassen i frikvarteret, og kun for så vidt der er brug for deres tjeneste.
 4. Hvis en lærer ikke er kommet ved timens begyndelse, melder ordensduksen det straks til inspektøren eller, hvis denne ikke er til stede, til viceinspektøren eller viceinspektricen.
 5. Viser en ordensduks sig upålidelig i opfyldelsen af sine pligter, afsættes han.

 

 • Forsømmelser
 1. Udeblivelse fra skolen må i reglen kun finde sted på grund af sygdom. Når et barn bliver sygt, skal det samme dag ske anmeldelse til skolen, enten skriftlig eller ved en voksens personlige henvendelse.

Hvis barnet på grund af sygdom udebliver fra skolen i mere end tre dage skal en af skolen eller tilsendt blanket forevises i skolen forsynet med lægens påtegning. Denne forevisning må gentages en gang om ugen, medmindre barnet er indlagt på et hospital, eller lægen har givet en anden påtegning.

Hvis der altså ingen tid, anføres på sygemeldingen, gælder denne kun for en uge.

His et barn mere end en gang i samme måned bliver sygemeldt, må sygdommen straks godtgøres ved en lægeattest.

For så vidt hjemmet ikke opfylder de her givne forskrifter, kan skolen betragte de skete forsømmelser som ulovlige.

 1. Udbryder der i et hjem tyfus, feber, blodgang eller en af disse beslægtede sygdomme, difteritis, skarlagensfeber, , smitsom hjerne – rygmarvsbetændelse eller akut børnelammelse, må børn far sådant et hjem ikke søge skolen, forinden de medbringer lægeattest for at de kan antages at udbrede smitte.

Børn, der lider af mæslinger må ikke modtages på skolen før 4 uger efter at den krampagtige hoste er begyndt. Børn som lider af røde hunde, skålkopper, rosen, influenza, fåresyge eller halsbetændelse må ikke modtages på skolen, så længe sygdommen er akut.

Attester udstedes i kommunen af kommunelægerne uden betaling.

 1. Fritagelse i gymnastik eller svømning tildeles kun på grund af legemesskade eller svagelighed som må godtgøres med lægeattest.
 2. Undtagelsesvis kan der tildeles et barnet at forsømme skolen en enkelt eller nogle få dage, men skolens tilladelse må altid indhentes forud.
 3. Enhver forsømmelse af skolen uden tilladelse pådrager sig en bøde, der stiger 8 – 64 øre for hver forsømt dag. Udeblivelse fra skolens årsprøve straffes med en bøde på indtil 4 kr.

 

Man forventer af børnenes forældre og værger, at de giver børnene den nødvendige tid til forberedelse til skolen og selv gør deres til at overholde de ovenfor givne bestemmelser.

I alt hvad der vedkommer barnets forhold til skolen, henvender man sig til inspektøren, der daglig kan træffes på skolen i kontortiden

Direktionen for Borger – og Almueskolevæsenet i København

 

www.dengang.dk indeholder 1.892 artikler

 • Under København finder du 195 artikler

 

 

 

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

København