Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Højer

Jordsand – dengang i Vadehavet (3)

Januar 29, 2024

Jordsand – dengang i Vadehavet (3)

Dette er vores tredje artikel om øen, der forsvandt. Afbrænding af hytten på øen skete i 1999. Men engang var der en marskflade ”så langt øjet rækker” Jo Jordsand var engang en stor ø. Mange døde soldater på øen. Jordsand blev mindre. En havn og en jernbanestation var planlagt inden 1864. Ikke mere ”hallig” i 1983. Skyldes det de to dæmninger at den skrumpede? Der var engang hjortevildt på øen. En katastrofe i 1823. Ingen hjælp at hente. Mange druknede dyr på øen. Var der ferskvand på øen? Rester af brønde på øen. Masser af fugle. Krybskytter på spil. Knogler og benstumper blev fundet. Hvilke fugle var der på øen. Konge af Jordsand. Jordsand forsvandt helt i 2001.

 

 

Afbrændingen af hytten

I september 1999 blev afbrændingen af pælehytten på Jordsand det rituelle symbol på, at øen ikke længere eksisterede som vadehavs-ø. Nu er den en del af Jordsand Flak. Det er højsandet mellem fastlandet og den tyske ø Sild.

Dermed var det slut med Danmarks eneste hallig og det var slut med det særegne liv herover på øen. I den tyske del af vadehavet er der mange af disse halliger. Gennem tiden har mennesker herover trodset diverse oversvømmelser og stormfloder.

 

Marskflade ”så lang øjet rækker”

I dag kan man slet ikke forestille sig at området set fra Hjerpsted Kirke skulle have været dækket af en næsten ubrudt marskflade ”så langt øjet rakte” Ifølge datidens kilder kun adskilt fra fastlandet af en pril.

 

Jordsand var en stor ø

Åbenbart har Jordsand engang været stor ifølge datidens kort. Men nu var disse kort fra 1500 – tallet godt nok lidt unøjagtige. Første gang Jordsand optræder på et søkort er på et hollandsk søkort fra 1586. Der figurer da to huse på øen.

Kartografen Johannes Mejer (Meyer) fik til opgave at kortlægge hertugdømmerne af Christian den Fjerde. Men man har da såret lidt tvivl om nøjagtigheden. Det var også lige her i nærheden at Christian den Fjerde udkæmpede et søslag med 9 skibe mod 30 hollandske skibe.

 

Mange soldater døde på Jordsand

I 1689 besluttede Christian den Femte at imødekomme en henvendelse fra kong Wilhelm den Tredje om hjælp i indenlandske stridigheder. Udskibningen af mange tusinde soldater foregik fra Jordsand. Dette har vi beskrevet i en artikel.

Soldaterne blev overrasket af tæt tåge og storm. De var fanget på øen i tre dage. Samtidig frøs de, da de ikke kunne finde noget beskyttelse på øen. Mange omkom. Man var nu tvunget til at lade sig udskibe fra Højer.

 

Jordsand blev mindre

I 1782 ejede Hans Pilgaard begge lodder på Jordsand. Men han følte sin ejendom truet og anmoder amtmanden om at besigtige øen. Men det afslår han. Han gør Hans Pilgård opmærksom på, at han selv skal klare det økonomiske.

I 1805 viser Videnskabernes Selskabs kort at Jordsand er på 40 ha. Og åbenbart består den udelukkende af marsk. Allerede i 1873 var Jordsand på ca. 20 ha. Her udgjorde marskfladen 75 pct.

 

En havn og en jernbanestation på tegnebrættet

Før 1864 havde den danske regeringer planer om at anlægge en dybvandshavn og en jernbanestation på øen. Men efter 1864 anlagde man i stedet havnen i Esbjerg.

 

Ikke mere hallig i 1983

I 1936 var øen indskrænket til ca. 8 ha. I 1973 var størrelsen reduceret til 2,3 ha – med en marskflade på mindre end 10 pct.  Den sidste rest af marskoverfladen blev nedbrudt i 1983. Nu kunne den ikke mere betragtes som en hallig. I 1999 blev det stykke vegetation opslugt af havet.

 

Skyldes det de to dæmninger?

Man havde ellers i perioden 1976-78 forsøgt sig med en kystsikring i et forsøg på at standse nedbrydningen. Man ville sikre øen som en vigtig rasteplads for områdets rige fugleliv. Men man opgav dette i 1987.

Øen blev aldrig sikret af et beskyttende havdige.

Men hvorfor blev øen nedbrudt så forholdsvis hurtig. Det kan skyldes anlæggelse af dæmningerne til Sild 1927 og Rømø i 1948.

 

Der var hjortevildt på Jordsand

Gennem opmålinger fra 1900-tallet kan man dokumentere områdets store naturmæssige betydning.

Allerede i 1200-tallet synes det at have været en form for bebyggelse på øen. I Valdemar Sejrs Jordebog fra 1231 omtales Jordsand som ”Hjortsand Hus”, hvilket er tolket som kongens opholdssted under hans jagter på øen – bl.a. hjortevildt. Øens navn menes derfor at være en afledning af dyrenavnet ”hjort”.

 

Der var to gårde på øen

I 1500 – 1600 – tallet synes det at have været to gårde på øen. Men en fast beboelse på øen syntes allerede at være ophørt i 1695, hvilket tilskrives en voldsom stormflod samme år. Men se venligst længere nede for en anden kilde nævner et andet årstal.

I 1543 nævnes en Laurens Frese fra ”Jordtsandt”. I 1613 nævnes i en hertugelig skattebog to bønder ”Mads og Jens Jordsand”. De avler årligt 60 læs hø, har 14 køer, 10 stykker ungkvæg, 5 huse og 60 får.

I en fortegnelse af 29. september 1607 hedder det:

 • Jordsand er en flad ø mellem List og Rømø, ikke særlig stor, på denne bor to mennesker (Bønder) som tilsammen giver en tønde smør. Disse er Matz Truelsen og Jens Michelsen.

Efter Højer Herreds Tingbog synes det at fremgå, at disse to huse er forsvundet under julestormen 1717, for den 22. februar 1718 møder Tyge Nielsen fra Hjerpsted og Nis Hansen fra Koldby og ansøger om lindring af afgifter, fordi en stormflod har givet dem stor skade.

 

En katastrofe fra 1825

I 1825 blev der ved Hus- og Kirkekollekter samlet ind til de skadelidte i Højer Herred efter stormfloden. Den daværende ejer af Stampemøllen ved Hjerpsted fik 540 Rigsdaler for at have lidt meget skade. Men der skulle snart komme en begivenhed, der overskyggede denne.

Den 17. oktober 1834 blev den 20-årige tjenestekarl Jens Christian Jensen fra Højer, der var i plads hos overnævnte M. Mathiesen sammen med sin husbonds børn sendt over til Jordsand for at hente fårene hjem. De havde sommeren igennem græsset på øen.

Mens de var på hjemvejen, blev de pludselig overrasket af en storm, så de alle fandt deres død i bølgerne.

Pastor Rolfs anfører i sin bog om Højer, at der i alt druknede fem. I Hjerpsted Kirkebogs Dødsregister står kun navnet på den 22 – årige søn, Hans. Muligvis er de andre lig blevet ført bort af strømmen.

Faderen skulle have stået ved stranden og set ulykken uden at kunne komme de stakler til hjælp. De kæmpede værgeløse mod bølgerne.

 

Igen hjælp at hente

I 1897 ansøgte ejeren de preussiske myndigheder om at bekoste genopførelsen af det grundmurede hyrdehus af teglsten og af værftet som var blevet ødelagt af stormfloden 1 1/2 år tidligere. Ansøgningen blev afslået og huset samt værftet blev aldrig genopbygget.

Omkring 1900 opførte nye ejere en pælehytte samme sted. Hytten tjente som opholdssted for hyrder og fugleobservatører indtil sommeren 1923, hvor en kraftig stormflod satte et endelig punktum for Jordsand som græsningsø.

 

Mange druknede dyr på øen

I 1923 blev der berettet om, at der var druknet to heste på Jordsand. Ejernes bevægelsesfrihed var hæmmet af fredningen på øen. Ejeren havde dog tilladelse til at avle hø på øen efter ugetiden.

I samme år var en sommerstorm årsag til mange druknede får og heste.

 

Rester af brønde på øen

I 1969 Fandt den daværende ejer, Medert Ehmsen håndgribelige beviser for, at øen engang har været beboet. Han fritlagde en brønd af teglsten. I 1975 fandt han endnu en. Og i 1978 dukkede en klægring op. Dette kunne også tyde på en brønd. I 1982 kom tilskårne klægblokke til syne.

 

Var der ferskvand på Jordsand?

Måske har et ferskvandsførende sand- eller gruslag fra den 15 meter høje Hjerpsted Bakkeø under Vadehavet i tilstrækkelig dybde ført ferskvand over på øen?

Lokalt ved man, at der ca. 50 meter vest for den lave klint ved Koldby springer en ferskvandskilde op af vaden. Men 7 km ude i Vadehavet fersk grundvand? Flere mystiske ting er, at man mener, der har ligget en skov ude i vaden mellem fastlandet og Rømø. Men se det mysterium kan vi tage op en anden gang.

I slutningen af 1930erne hentede fugleobservatøren på Jordsand sit ferskvand fra denne omtalte kilde.

 

Masser af fugle

Der har bredt sig en interesse i at bevare naturen ved og i Vadehavet, som allerede tidligt var kendt for sit rige fugleliv. I 1907 blev ”Verein Jordsand” dannet.

Dansk Ornitologisk Forening videreførte det tyske pionerarbejde fra 1922. Særlig omkring 1960 blev fuglelivet genstand for mere omfattende videnskabelige undersøgelser. Det blev foretaget fra den observationshytte, der blev afbrændt i 1999 nærmest som et symbol på at nu var det slut.

Det var ikke alle, der bare kunne betræde Jordsand. Man skulle have speciel tilladelse fra Politimesteren i Tønder eller ”Dansk Ornitologisk Forening” Men det var der nu ikke alle der rettede sig efter.

 

Krybskytter på spil

Her kom en masse ægsamlere og krybskytter.

I 1907 fandt man således flere patronhylstre i græsset. Desuden var der en del haltende og vingeskudte terner. Man kunne finde en hel række terner, der var skyllet døde i land. Åbenbart er der jægere, der har forsøgt sig med deres skydekunst på de smukke fugle.

 

Knogler og benstumper blev fundet

Ca. 1 ½ km syd for Jordsand ligger den såkaldte Skallebanke. Her er der årligt gravet ikke så få tons skaller. Men undertiden er der også kommet andet frem i lyset. Det er knogler og benstumper. Det skulle efter al sandsynlighed være svenskere og hollændere.

 

Hvilke fugle var på øen?

På et tidspunkt havde sølvmågerne overtaget magten på øen. De holdt andre ynglefugle nede og røvede deres æg og unger. Fjordterner og Havterner fik i en periode ikke lov til at få en eneste unge selv om der var over 100 reder af disse terner. For Rødtern og Strandskade er det sket næsten det samme. Lærken og Stormmågens klarede den. Så var her også Rylen, Kobbersnepperne, Ænder, Ederfugle og masser af andre svømme- og vadefugle.

 

Konge af Jordsand

Peter Jensen fra Hjerpsted fungerede på et tidspunkt som opsynsmand på øen. Ja man kaldte ham for ”Konge på Jordsand”. I juni måned regnede han med, at der var 2.000 æg derover. Han blev fremstillet i Vestslesvigs Tidende:

 • Manden selv, der konge over Jordsand viser også i sine vaner, at fuglene kan lære nøjsomhed af de mærkelige tobenede væsner, hvis tid er mest optaget af at prædike mådehold og forsagelse for naboen.
 • Han bor i en hytte, der er bygget på pæle nogle få meter over øens højeste punkt. Det er naturligvis ikke for at kunne få den friske luft, at Peter bor så højt. Men var pælene ikke så høje og så solide, som de er, så kunne det jo hænde, at der en morgen hverken var Peter eller pæle igen, hvis det skulle falde ind med en stormflod. Nu er der ingen fare. Ganske vist slog bølgerne op over hytten ved stormfloden i 1923 men pælene holdt, og når de holder til en sådan omgang, skal de nok blive stående.
 • Det er en smule ensomt derude i Vadehavet, men der er kønt, og det kan være stemningsfuldt. Har vi mennesker mistet paradiset på jorden, så har fuglene dog hist og her beholdt deres og et sådan lille paradis er Jordsand.
 • Ovre på den store genbo-ø Sild fanger man fugle ind i kunstige indretninger.
 • På Jordsand er alle fjedrede væsner velkomne. Her er ingen, der lokker dem og ingen, der kvæler dem. Men det hænder, at en gammel mand bøjer sig nænsomt ned over en rede og hjælper en våd duntingest ud af et æg. Og det hænder, at den første lyd, en sådan tingest, det mest uskyldige og hjælpeløse der findes, hører, et menneskeligt ord, der er lige så blødt, som hånden er nænsom. Thi det er hvisket ud af en indre samhørighed med disse små vidundere af levende vattotter.

 

Jordsand forsvandt i  2001  

Jordsand forsvandt endeligt i sommeren 2001.

 

Kilde:

www.dengang.dk – diverse artikler

www.da.wikipedia.org

Sønderjysk Månedsskrift

Palle Uhd: Jordsand-Fuglenes Ø i Vadehavet (Bygd)

Højer Mølle-og Marskmuseum

Haderslev-Samfundets Årsskrift 1941

Claus Rolfs: Højer Sogn og Flækkes historie

H.E. Sørensen: Vadehavet og Vesteregnen

Vestslesvigsk Tidende

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 2.110 artikler
 • Under Højer finder du 92 artikler
 • Under Sønderjylland finder du 259 artikler
 • Under Tønder finder du 348 artikler

 

 • Øen Jordsand – engang ud for Højer
 • Soldater på Jordsand
 • Søslaget ved Højer
 • Søslaget ved Højer – endnu mere
 • En sort dag i Højers historie
 • Hammers krig i Vadehavet 1864
 • Saltvandssøen ved Højer
 • At plukke Sut ved Højer
 • Stormflod ved vestkysten
 • Heltene i Vadehavet
 • Vadehavet ved Højer
 • Stormflod som Guds straf
 • Vikinger i Vadehavet
 • Da Fanø, Rømø og Langli forsvandt
 • Stormflod i Vadehavet – endnu mere
 • Ringborge ved Vadehavet

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Højer