Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder

Tønder – Maj 1945

Maj 13, 2013

Vi følger Tønder i dagene 4. – 8. maj. Det var jubel, da fredsbudskabet kom. Et fly over Tønder vakte begejstring. De to piloter blev modtaget som helte. Det gjorde den første politibetjent også. En panservogn tog på sightseeing. Da englænderne endelig kom, var det ingen der opdagede det. Det var drama i Skærbæk og ved Sæd Bro. Ved grænsen blev de tyske soldater afkrævet næsten alt. Og medlemmer af det tyske mindretal blev transporteret til Fårhus – lejren i blandt andet kødvogne.

 

Tønder den 4. maj 1945

Det var den 4. maj På Tønder Kaserne lå en forholdsvis lille tysk styrke. Og på alle skoler og i større bygninger var der indrettet lazaretter. Luftsirenerne havde i dagene forud for kapitulationen lydt flere gange dagligt. Den dansksindede del af befolkningen havde hørt mange rygter. Alvoren prægede deres ansigtsudtryk. For var det nu rigtigt.? Ville englænderne komme?

 

Jubelskrig i gaderne

Tønders tysksindede befolkning holdt sig for det meste indenfor. De var præget af usikkerhed. Hvad skulle der nu ske? Gaderne var mennesketomme, stemningen var forventningsfuld. Men så kom budskabet om tyskernes betingelsesløse kapitulation. Det var overvejende ungdommen i Tønder, der gav udtryk for deres glæde. Pludselig hørtes der jubelskrig i gaderne. Og i hjemmene var der fest og glade dage.

 

Frem fra skjul

Lidt efter lidt tændtes lysene i hjemmene. Lys og fest afløste mørke og trængsel. De tyske soldater viste sig ikke på gaderne. De var ved at forberede deres afgang fra kasernen. Men der var en livlig færdsel af tyske militærbiler gennem byen. De havde kurs sydpå. Om morgenen den 5. maj kunne man se motorcykler med og uden nummerplader køre rundt og besøge deres familie rundt om i byen. Det var dem, der havde holdt sig skjult og levet under jorden. De havde gemt sig rundt om i landet eller i nærheden af Tønder. Også politibetjente, der var undsluppet mødte nu frem.

 

Foran Rådhuset

Klokken 8 samledes man på Torvet. Det var tæt pakket af mennesker. Kirken los klokkerne ringe i lang tid. Og fra Rådhus – trappen talte borgmester Paulsen. Skolebørnene, der blev undervist forskellige steder i byen samledes til en kort mindestund. Derefter blev der givet fri på ubestemt tid. Seminarie – eleverne havde ikke den glæde. De skulle snart til eksamen.

Rådhuset var blevet pyntet med danske, engelske og amerikanske flag. Og man kunne ikke forstå, at englænderne ikke kom. En strøm af mennesker gik mod Sæd, for at opleve det historiske øjeblik, når de første allierede tanks rullede ind på dansk jord. Da den første politibetjent ankom fra oplandet blev han båret i guldstol hen til politistationen.

 

Et fly over Tønder

Ved 11 – tiden hørtes der larm fra en flyvemaskine. Kort efter kredsede en R.A.F. Observationsmaskine over byen. Da den i lav højde fløj over Tønder ville jublen ingen ende tage. To flyvere vinkede ned. Og maskinen landede midt mellem græssende kreatur på en mark lige syd for byen. I løbet af få minutter var de to R.A. F. – piloter omgivet af et bøgende menneskehav. Alle ville give dem et håndtryk. De blev løftet på stærke skuldre og guldstol. Det gik gennem Søndergade og op til Torvet. Jubelråbene nåede næsten orkanagtig højde. De to piloter var Thomas C. Pinkerton og J.G. Wilson. De to blev modtaget som Tønders befrier. Efter velkomst på borgmesterens kontor, blev de budt på mad på Hotel Tønder. På vej blev de hævet op på en mælkevogn, så flere kunne se dem. De fik blomster med dannebrogsfarvede bånd.

 

En sight seeing tur

De to var udstationeret i Minden ved Hannover. Da budskabet om kapitulationen kom aftenen i forvejen havde de festet sammen med deres kammerater til hen imod de små timer. Efter et kort hvil mødtes de to om morgenen på flyvepladsen og talte om, hvad de skulle få tiden til at gå med. Da var det Wilson foreslog en tur til Danmark. De tog et landkort frem, målte afstanden. Så viste det sig, at en fyldt benzintank tillod en flyvetur til Tønder. Den lille by mod sydvest, var den første by foruden hovedstaden, der fik engelsk flyverbesøg den 5. maj 1945.

 

Man måtte vente på  ørkentropperne

Ved 14 – tiden blev de i bil kørt ud til deres maskine. Efter en rundtur over  marken gik det atter syd på. Og de to piloter måtte skuffende fortælle tøndringerne, at de ikke lige havde observeret engelske tropper lige syd for grænsen. Tvært imod havde de set masser af tyske militærkoloner og flygtninge. Så man måtte vente lidt længere på Montgomerys ørkentropper i Tønder. Men de to engelske flyvere havde været den store attraktion i Tønder.

 

Proklamation

I de første formiddagstimer samledes på Domhuset en kreds af mænd og kvinder, som havde siddet i Lokalkomitéen For Frihedsbevægelsen i tiden under besættelsen. Allerede om aftenen
var tysksindede blevet anholdt og kørt gennem Tønder på åbne lastbiler. De dansksindede havde spyttet på dem. Og på ladet stod danske frihedskæmpere med geværer og bevogtede de anholdte. De blev kørt til Missionshotellet, hvor deres videre skæbne blev afgjort. Hen på eftermiddagen blev der overalt i byen sat følgende plakat op:

 

 • Borger i Tønder
 • Den store Time er inde. Fredens og Frihedens Klokker toner ud over vor By og vort Land. Glæde og Tak fylder os alle.
 • Under vor Konges Førerskab gaar vi værdige, rolige og tillidsfulde ind i Arbejdet for at bygge Fremtidens Danmark paa Demokratiets faste Grund.
 • I Mindet om vore Døde, som faldt i Kampen for Danmarks Frihed og Ære, kræver vi Straf over dem, som forbrød sig mod Landsmænd og Landets Love og over dem, som drog personlig Fordel af vort Lands Ufrihed. Men Afstraffelsen af de Skyldige skal ske efter dansk Sæd og Skik paa Lovens Grund og af de rette Myndigheder.
 • Det danske Politi overtager nu igen Ansvaret for Ro og Orden og ingen maa nedværdige sig til at begaa Selvtægt.

Danmarks Frihedsraads Lokalkomité i Tønder

 

Efterhånden havde politiet fået samlet så mange folk, at de sammen med frihedsbevægelsens folk kunne opretholde ro og orden. Politimester Bøving overtog politimester – embedet for Modstandsbevægelsen. En bekendtgørelse blev udsendt om eftermiddagen:

 • An die deutschen Flüchtlinge!
 • Alle deutschen Flüchtlinge sollen bis auf weiteres in ihren Quartieren verblieben und dürfen nicht auf öffentlichen Strassen und Weegen verkehren. Übertretung dieses Verbotes wird augenblickliche Verhaftung zur Folge haben

Danmarks Frihedsraads Lokalkomité

Der militärische Ortsleiter

 

Folk, der af en eller anden grund måtte forlade Tønder vendte efterhånden tilbage. Hen på eftermiddagen kom også de første Frøslev – fangere, deriblandt også Pastor Magle. Nogle af De Blå Gendarmer dukkede op, nogle af dem i gallauniform.

 

Travlhed på trykkeriet

Da klokken var omkring kl. 22, tændtes pludselig alle byens gadelys. På Centraltrykkeriet arbejdede man med nedenstående bekendtgørelse som med henholdsvis dansk og tysk tekst skulle offentliggøres næste dag:

 

OVERENSKOMST

 1. Fra og med den 5. maj 1945 kl. 8.00 er vaabenhvile mellem Feltmarskal Montgomery og Generalfeltmarskal Busch og generaloberst Lindemann traadt i Kraft. Herefter forbliver
  de tyske Tropper paa dansk Omraade under deres officerers Kommando indtil videre under vaaben og sørger for militær Disciplin og Orden i deres Enheder.
 2. For at varetage den danske Civilbefolknings politimæssige Tarv træder Modstandsbevægelsen under Vaaben. Den er i Uniform og kendetegnet ved Armbind (blaat med rød – hvid Stribe og Stempel eller Skjold) og sørger for bevogtningen af livsvigtige Foraad og Orden paa Gaderne
 3. Den tyske Værnemagt paatænker efter denne givne Befaling ikke at kæmpe mod Englænderne. Efter Englændernes Ankomst er der paatænkt Forhandlinger til ordning af yderligere Enkeltheder.
 4. Ifølge Aftale med den Rigsbefuldmægtige er Modstandsbevægelsen berettiget til at skride ind imod tyske civile statsborgere, herunder Flygtninge, men i hvert Tilfælde er Modstandsbevægelsen forpligtet til ufortøvet at give Rigskommisærens Repræsentant henholdsvis Kommandanturen Underretning.
 5. Den tyske Værnemagt er ikke berettiget til at skride ind mod danske Statsborgere. I Tilfælde af Provokationer og deslige kan der fra Værnemagtens Side ske Henvendelse til nærmeste
  danske Politimyndighed.
 6. Bevogtningen af den danske Grænse i Tønder Politikreds overtages af Modstandsbevægelsen, hvis Styrker staa under kommando af kaptajn P. Digmann, Tønder.

Tønder den 6. maj 1945

H.H.
Olsen  H.Munch Knudsen  E. Bøving

Der Standortberechälteste Münkel, Major.

 

Den Danske Brigade

Søndag den 6. maj var der strålende solskin. I de tidlige morgentimer var Torvet blevet smykket med flagstænger og guirlander. Rådhuset var pyntet med med de nordiske flag. Over indgangen hang et stort Dannebrog, hvorover vajede de tre store allierede nationers flag. En bil med højttaler kørte gennem byen og proklamerede Modstandsbevægelsens bekendtgørelser. Man meddelte samtidig, at luftsirenerne ville lyde, når man havde fået sikker meddelelse om, at de engelske tropper kunne ventes til Tønder. Ved 13 – tiden ankom en afdeling af Den Danske Brigade. De skulle overtage vagten ved grænsen. De blev med glæde modtaget på Torvet. Midt under modtagelsen kom i al ubemærkethed en engelsk panservogn kørende op gennem Søndergade.

 

Engelsk panservogn i al ubemærkethed

Mens den ventede for at komme fremad og nordpå, punkterede dens mægtige fordæk. I al stilhed blev vognen ført hen til Delas Mekanikerværksted. Panservognen var bemandet med en kaptajn, en premierløjtnant og seks mand. De var kørt fra Hamborg for at kigge ind i Danmark. Som mål for deres søndags – udflugt var Haderslev. Mens mekanikerne tumlede med deres store dæk, gik de sig en tur i Tønder. Undervejs blev de budt indenfor af Tønders borgere. Og de nåede aldrig videre. For om aftenen gik turen igen sydpå.

 

Pas på dine cykler

Lidt senere på eftermiddagen afholdtes en pressekonference på Domhuset. Der blev meddelt, at der fandt forhandlinger sted angående en indkvartering af allierede tropper i Tønder og Omegn. Opfordringen til alle beboere i Tønder lød på, at passe godt på alle ejendele i særdeleshed cykler og lignende.

 

Papirer blev brændt

Rømningen af Tønder Kaserne fortsatte næste dag. Foran bygningen var der tændt et stort bål, hvor de tyske soldater brændte en hel del papirer. Om aftenen begyndte man at borttransportere våben og materiel. Der blev også gjort forsøg på at stjæle danske biler belæsset med danske værdier. Men den gik dog ikke. Grænsebevogtningen opdagede det.

 

En tur til grænsen

Mange Tønder – borgere tog en tur til grænsen ved Sæd eller Rudbøl. Her var splitflaget hejst over toldbygningen og ved de sænkede bomme stod en enkelt grænsegendarm, en tolder og flere svært bevæbnede frihedskæmpere.

 

Brug for masser af frivillige

Der var brug for masser af frivillige til bevogtnings – tjeneste. Dem der meldte sig fik udleveret armbind. Våben og uniformsgenstande fandtes til at begynde med kun på Domhuset. Man gik stadig og ventede på Ørkenrotterne, men sirenerne tav. I radioen kunne man dog høre, at spredte små afdelinger af engelske soldater var kommet til landet, men de var kørt videre gennem Sønderjylland med kurs mod København.

 

Kamphandlinger ved Sæd Bro

Dagen forløb dog ikke helt så stille. Ved Sæd Bro skulle en gruppe frihedskæmpere på 6 mand overtage vagten efter deres kammerater kl. 15.30. Afløsningen havde lige fundet sted og de, der havde frivagt var gået hjem, da der kom inspektion af vagtholdene. Den bestod af to civilingeniører og en gendarm. Næsten samtidig dukkede en gruppe tyske soldater op bestående af 15 mand og 2 officerer. På vejen gik de i stilling oppe på vejen mod broen.

En af officererne gik op til den danske vagtgruppe og forbød dem, at opholde sig der. Flere af frihedskæmperne forsøgte at forklare ham, hvorfor de opholdt sig der, men officeren ville ikke belæres. Bag ved han lå en yngre officer. Han havde hørt forhandlingerne, og gav udtryk for, at det ikke var andet end at skyde. Herefter blev der givet ordre til ild. Øjeblikkelig lød der geværskud, der faldt håndgranater og en pansernæve eksploderede. Af de o ingeniører fik den ene maven revet op, den anden albuen knust, mens handelsmedhjælper B. Schøning fik højre underben revet af.

Så  kom angriberne frem og arresterede de øvrige medlemmer af gruppen, som ikke var kommet til skade, og førte dem som fanger til Sønder Løgum. Fra dansk side var der ikke løsnet et eneste skud. Gendarmen, hvis tilstedeværelse tyskerne ikke havde noget at indvende imod, tog til Tønder for at tilkalde hjælp. Imens havde tyskerne trukket sig tilbage. Om aftenen blev fangerne atter udleveret med mange undskyldninger. Noget havde åbenbart svigtet, dog ikke den hensynsløse militære fremgangsmåde. Og så optog Frihedsbevægelsen igen vagten på broen.

 

Dramatik i Skærbæk

Et par episoder opstod også i Skærbæk, og det krævede menneskeliv. Ved 14 – tiden lod den tyske by-kommandant foretage en afspærring af det område, hvor modstandsbevægelsens hovedkvarter lå. Omtrent ved samme tid var der samlet 40 medlemmer af Skærbæk – grupperne i Karetmager Jensens ejendom. Nogle af dem skulle køres til Tønder for at deltage i bevogtningen af grænsen. Den 32 årige bogholder Johan Nielsen tilbød at bringe dem dertil og gik ned til sin bil. Men den nægtede at starte. Han bad et par kammerater om at hjælpe
med at løbe den i gang. Da de var kommet om gadehjørnet, gik bilen i stå. Nielsen var lige kommet ud af førerhuset, da en tysk vagtpost over for ham åbnede ild og ramte Nielsen, der sank sammen og blev liggende på stedet.

Da by-lederen hørte skuddene, gik han straks over til telefonen for at underrette Regionen. Han vidste, at det ikke var hans folk, der havde brugt våben, da han udtrykkelig havde givet ordre
til ikke at bruge våben mod bevæbnede tyskere.

 

Fangerne ført til Landbohjemmet

Næppe havde han lagt telefonen før han opdagede, tyskerne havde hentet forstærkninger fra Landbohjemmet. Disse var nu ved at omringe hans ejendom. En tysk officer nærmede sig hans værksted. Han skyndte sig ned for at indlede forhandlinger med ham. Men undervejs blev han standset af et heftigt skyderi. Tyskerne brød ind i huset og arresterede alle de tilstedeværende.
Derefter blev de bragt til Landbohjemmet som fangere. I over en halv time måtte de stå her med armene i vejret.

 

Modstandsbevægelsens medlemmer frigivet

Så mødte den tyske kommandant op, og spurgte efter den ansvarlige danske leder. By-lederen meldte sig og blev ført til kommuneskolen. Her oplyste han den tyske officer, at han havde handlet i overensstemmelse med den aftale, der var truffet mellem de kompetente myndigheder. Han havde fået udleveret engelske våben til dette formål. Da officeren havde overbevist sig om rigtigheden af de givne oplysninger var han straks villig til forhandling. Modstandsbevægelsen overtog kommandoen klokken 18 og de arresterede frihedskæmpere blev frigivet.

 

Tre småbørn havde mistet deres fædre

Da man atter samlede sig hos karetmageren fandt man en af deres kammerater, den 39 – årige mejerist Herman Svendsen liggende dræbt i værkstedet. Ha må have gemt sig på loftet og blevet opdaget. Han var dræbt ved et nakkeskud. Bogholder Nielsen døde kort efter, at han med ambulance var blevet ført til Ribe.

Alle flagene gled på halv i Skærbæk. To unge hustruer havde mistet deres ægtefæller og tre småbørn havde mistet deres far.

 

Mandag den 7. maj

Mandag den 7. maj var ikke helt normal. En del tysksindede håndværkere og forretningsfolk var blevet hjemme. De viste sig kun på gaden i skumringen. En del Tønder – borgere var heller ikke mødt på  arbejde, da de havde påtaget sig bevogtnings – opgaver.

 

Englænderne overraskede igen

Klokken 19.45 rullede 6 panservogne med 30 mands besætning under ledelse af to unge løjtnanter ind over Torvet. De tilhørte The Royal Dragoons – de rigtige ørkenrotter. Også de kom ganske overraskende til byen. Der lød ikke nogen sirener, og der var heller ikke nogen modstandskomité. Først en halv time senere lød signalerne, og så blev der ellers liv i Tønder.

 

Engelske soldatersange i Tønder

I mellemtiden var afdelingen kørt op i Smedegade. Mens officererne meldte deres ankomst i Domhuset, erobrede ungdommen de engelske vogne. Derefter kørte englænderne på præsentationstur rundt i Tønder, anført af af to politibetjente på motorcykler og to mænd fra Den Danske Brigade. Borgerne spyttede på bilen fra Den Danske Brigade. De troede, at det var tyskere, der havde forvildet sig ind i kortegen. Der blev budt på mad og reception for de engelske soldater. Og en højtalervogn kørte rundt i Tønders gader og afspillede engelske soldatersange.

 

Ydmygende behandling

Om morgenen den 8. maj fortsatte Modstandsbevægelsen med at anholde folk fra Det Tyske Mindretal. De oplevede en meget ydmygende behandling. Det var stadig på Missionshotellet, dette foregik. Om aftenen blev dagens fangere transporteret til Fårhuslejren i Rute – eller Kødbiler. I dagens løb kom flere engelske afdelinger gennem byen. En større kolonne tog optagelser fra modtagelsen på Torvet.

 

Visitation

Tyske styrker passerede byen på vej syd på. Der var mange O.T. – folk blandt dem. Mange var belæsset med fødevarer. Trods forbud, var mange tyske flygtninge opstillet langs den rute, tyskerne drog afsted på. Ved grænsen havde englænderne, brigade – folk og modstandsfolk en travl tid med at visitere tyskerne. Penge, smykker og fødevarer blev beslaglagt. På en enkelt dag kunne der passere 20.000 soldater på vej syd på.

På  en mark lige nord for indkørslen til Tønder var undertiden flere hundrede beslaglagte heste. På en anden mark var der adskillige beslaglagte køretøjer. Hver dag samledes der bunker af våben og ammunition. Vejgrøfterne i nærheden af Tønder var i forvejen fulde af bortkastede ting. På vejene sås også bortsprængte biler og meget mere.

Ved Sæd Grænse lå der stålhjelme, patrontasker, geværer, store kasser med knækbrød lå og flød alle vegne. Selv om der nærmest var hungersnød hjemme i Tyskland tillod man ikke tyskerne, at tage ret meget med over grænsen.

 

Kilde: Se

 • Litteratur Tønder
 • Litteratur Sønderjylland (under udarbejdelse)
 • www.dengang.dk – diverse artikler

Hvis du vil vide mere:

 • www.dengang.dk indeholder 1.780 artikler , herunder 283 artikler om Tønder
 • Hvis du vil vide mere om Besættelsestiden før/under/efter så er der 361 artikler:

 

 • Bombeangreb mod Tønder
 • Da Tyskerne kom til Tønder
 • Flygtninge i Tønder
 • Historien om Jeppe K. Christensen
 • Nazister i Tønder
 • Sabotage i Tønder
 • Obersten fra Tønder
 • Sønderjylland 9. april 1940
 • Tønder og Omegn – 9. april 1940
 • Tønder under Besættelsen
 • Tønder – Marskens Hovedstad

 

Redigeret 17.09.2021


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Tønder