Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Indlemmelse, Afståelse, Genforening

Slesvig-Holstenisme, et flag og en sang

Juni 12, 2020

Slesvig-Holstenisme, et flag og en sang

Dette fylder ikke meget, når man i øjeblikket fokusere på Sønderjyllands historie, Hertugdømmerne og 1920. Men det er egentlig en vigtig del af vores historie. De borgerlige og spidserne satsede på Slesvig-Holstenismen. Redderne i Aabenraa udskiftede Dannebrog til fordel for det slesvig-holstenske flag. I Augustenborg mente Hertugen helt sikkert, at han havde rettighederne på sin side for at blive hertug i Slesvig-Holsten. Vi kigger også lige på adelen. Det var egentlig dem, der sad på magten i mange hundrede år i Slesvig Holsten. Det var faktisk nogle kvinder i Slesvig, der første gang præsenterede det flotte slesvig-holstenske flag. Og det var også her, at den patriotiske sang blev skabt. Den sang var forhadt af de dansksindede. Den danske konge forbød både sang og flag. Men dette skabte så lige den modsatte effekt. Og den tyske kampsang var med til at skabe en sangerkrig i Tønder. I 1658 blev Slesvig løst fra lens-forholdet til Danmark og var egentlig en suveræn stat.

 

Vi skal også kigge på denne del af historien

Dette emne fylder ikke ret meget, når danskerne diskuterer afstemningen 1920, grænsedragning, afståelse eller genforening. Det er som om, at man har glemt denne bevægelse. Den havde egentlig stor tilslutning mest i de bedre kredse også i Nordslesvig. Og også under afstemningen i 1920 provokerede de tysksindede med en bestemt sang. Og selv den dag i dag kan man syd for grænsen se det blå-hvid-røde flag. I dag har dette flag en lidt anden betydning.

Når vi nu i stigende grad fokuserer på historien i grænselandet, er det sandelig også nødvendig, at vi lige kigger på denne del af historien.

 

Der kom mange adelsslægter syd fra

Det er nok ikke mange, der tænker over, at egentlig var det adelen, der havde magten i Hertugdømmerne. Allerede omkring 1200 opstod en stand af herremænd, der var skattefri mod at yde omfattende krigstjeneste. Tjenesteforhold var i begyndelsen personligt. I 1200 kunne både kongen og hertugen ”tage mænd” i Sønderjylland. Ja for at gøre historien mere forvirret, så hed Slesvig-Holsten dengang sådan.

Gradvis blev rangen som herremand arveligt. Betegnelsen adel slog dog først igennem år 1500. Fra 1300 og 1400-tallet ved vi, at der fandtes en talrig herremandsgruppe i Nord- og Mellemslesvig. Blandt de mest markante navne dengang var Holck, Lindenov og Emmiksen.

I 1200-tallet foregik der en systematisk bosætning sydfra i den sydøstlige del af hertugdømmet på gammel kongelig jord. Her opstod en adel, som i navne- og arveskik fulgte tyske mønstre og formentlig var tysktalende. Blandt de mest markante slægter var Limbek, Sehested og Ahlefeldt.

Disse slægter anses som holstenske men kan godt stamme andetsteds fra Tyskland. De trådte i 1300 – tallet i de sønderjyske hertugers tjeneste og i løbet af århundredet bredte de sig over hertugdømmet, hvor de erhvervede gammelt krongods som pant og ejendom. Da de holstenske grever omkring 1375 overtog hertugdømmet Slesvig blev disse slægter absolut politisk førende i Slesvig og Holsten sammen med rent holstenske slægter som Rantzau, Pogowisch, Reventlow og Brockdorff.

Første gang vi hører om bevægelsen er omkring 1815 – 1816. Det var Nicolaus Falck og F.C. Dahlmann fra universitet i Kiel. De ønskede en liberal slesvig-holstensk forfatning via en genoplivning af de gamle stændermøder.

 

Mange lægger vægt på Ribe – brevet.

Fortalerne fandt især historisk belæg i deres program i Det slesvig-holstenske Ridderskabs privilegier fremført i Ribebrevet fra 1460. Her blev det sagt, at Slesvig – Holsten skulle forblive evig udelt. Nu var det Ridderskabet, der dikterede dette brev. Dette brev er nok tillagt en større historisk betydning, end det egentlig havde.

Kongen skulle regere Slesvig, Holsten og Danmark hver for sig. Allerede der, blev styreformen delt.

Ribe – brevet var egentlig glemt. Men det blev fundet frem til lejligheden.

Dengang i 1460’erne dannede slægterne med rod i Holsten og det sydlige Slesvig et politisk forbund. Dette anses normalt for grundlæggelsen af det slesvig-holstenske ridderskab. Man regner normalt ikke de nord- og mellemslesvigske slægter med til det.

Det var under ledelse af Ahlefeldt – slægten, at kongen blev udnævnt som hertug af Slesvig og greve af Holsten.

 

Adelen gjorde deres indflydelse gældende

Før 1600 kunne adelen møde op til de såkaldte landdage. Her kunne de gøre deres indflydelse gældende. Adelen fra de gamle nord- og mellemslesvigske adelsslægter fik de vigtige embeder som amtmænd på de hertugelige slotte eller medlemmer af de hertugelige råd. Ved delinger af hertugdømmerne blev adelen også holdt udenfor.

Ved oprettelse af stænderforsamlingerne i 1834 fik ridderskabet også pladser i disse. I klostrene og de institutioner der fulgte i disse, har ridderskabet den dag i dag stor indflydelse.

I 1815 blev Holsten en del af Det tyske Forbund. Men man hørte stadig sammen sagde man med henvisning til aftalen fra 1460. I 1816 gjorde Falck opmærksom på, at ved fredsslutningen mellem den danske konge og den gottorpske hertug i 1658 var Slesvig blevet løst fra lensforholdet til Danmark og dermed havde opnået fuld suverænitet. Derfor gjaldt kongeloven fra 1665 og enevælden ikke i Slesvig.

Falck var mere slesvig-holstener med tysk sprog og kultur end Dahlmann, der var mere nationaltysker.

 

Man forsøgte at øge Hertugdømmernes selvstændighed

I 1830 kæmpede landfoged Uwe Jens Lornsen forgæves for en liberal forfatning for et Slesvig Holsten. Han blev senere anholdt og mere eller mindre frivillig udvandrede han til Brasilien.

Lornsen var tilhænger af den liberale tyske enhedsbevægelse.

I 1840’erne voksede en egentlig slesvig-holstensk bevægelse frem under ledelse af Wilhelm Beseler. Samtidig blev den augustenborgske linjes arvekrav til den danske trone en brik i hele kampen. Det fremstod som et alternativt fyrstehus til det regerende danske.

Man forsøgte at styrke Slesvig og Holstens indbyrdes samhørighed og øge Hertugdømmernes selvstændighed i forhold til Kongeriget Danmark og opnå en eller anden tilknytning til et forenet Tyskland.

 

Knæfald for ”den danske propaganda”

Op igennem 1840erne frem til den slesvig-holstenske rejsning blev modsætningsforholdet mellem hertugdømmernes tysksindede beboere og dansksindede nordslesviger og kongerigets befolkning stadig uddybet. Årsagerne dertil var flere.

Som i kongeriget blev de liberale i hertugdømmerne skuffet over den nye kong Christian den Ottendes bryske afvisning af forfatningsønskerne i forbindelse med tronskiftet 1839/1840. Kongens sprogreskript af 14. maj 1840 med indførelse af dansk rets – og forvaltningssprog i det dansktalende Nordslesvig blev tolket som et forsøg på fra kongerigsk side at tilrane dig Nordslesvig og anset for knæfald for ”den danske propaganda”. Og endelig nåede de nationale følelser i Tyskland generelt op i de høje toner i 1840’erne som reaktion imod Frankrigs forsøg på at rykke den fransk – tyske grænse frem til Rhinen. Det virkede afsmittende nordpå.

I 1841 blev et digt fra Fysikus Neuber fra Aabenraa noget af et tilløbsstykke. Jo Neuber var ret aktiv og skrev også en række patriotiske sange. Hans slagord blev trykt på pibehoveder, tørklæder, litografier m.m.

 

Hertugen forsøgte at gøre brug af sine rettigheder

Vi skal også huske arvefølgesagen. Hertug Christian August af Augustenborg knyttede fra 1842 i stigende grad sin slægts fremtid til den slesvig-holstenske bevægelse. Dermed håbede han at få støtte til det augustenborgske arvekrav, det vil sige påstanden om, at den rent mandlige arvefølge modsat kongeriget var gældende i såvel Holsten som i Slesvig, hvorfor begge disse hertugdømmer ville tilfalde augustenborgerne, når den oldenborgske kongeslægt som forventet snart ville uddø.

Mulighederne for at få sin egen hertug var yderst tillokkende for slesvig-holstenerne. I agitationen fik det augustenborgske arvekrav mere og mere plads ved siden af de andre mærkesager – stændernes forening og en fælles slesvig-holstensk forfatning, Hertugdømmernes finansielle adskillelse fra Danmark og oprettelsen af en slesvig-holstensk landsbank og lignende krav fra den økonomisk betonede agitation, der også skærpedes i disse år.

 

Aviserne bakkede bevægelsen op

I 1844 vedtog de holstenske stænder en såkaldt ”retsforvaring”. Heri hed det kort og præcist:

 

 • Hertugdømmerne er selvstændige stater
 • Mandsstammen hersker i hertugdømmerne
 • Hertugdømmerne Slesvig og Holsten er fast med hinanden forenede stater.

 

De fleste aviser i Hertugdømmerne bakkede op om den slesvig-holstenske bevægelse.

 

Masser af patriotiske fester

Man kombinerede de patriotiske bevægelser med initiativer som dyrskuer, håndværksudstillinger og forsøg på sparekassegrundlæggelser med politiske manifestationer for almindelig værnepligt og jernbaner – og selvfølgelig det slesvig-holstenske flag.

Der var masser af fester, ikke kun i Sydslesvig men så sandelig også i Nordslesvig bl.a. på Mønterhøj ved Aabenraa. Det var som modtræk til de danske fester på Skamlingsbanken. Der fulgte en masse folkefester bl.a. sangerfestival.

I 1848 var der hele 120 forskellige sangforeninger i Slesvig-Holsten. Dette skal vi høre nærmere om senere. I 1845 blev bådenationalsang og nationalflag forbudt af kongen. Dette fik den modsatte virkning.

 

Det var mest spidserne, der bakkede op

Hertug og adelen var generelt tilhængere af et selvstændigt Slesvig-Holsten, men deltog sjældent direkte i agitationen. Den slesvig-holstenske bevægelse var i første omgang et byfænomen. Adskillige købmænd, skibsredere og fabrikanter var fremtrædende i bevægelsen. Dog var der en del, der holdt lav profil af hensyn til deres virksomhed. Journalister, advokater, læger, apotekere, universitets- og gymnasielærere og i noget mindre udstrækning embedsmænd, herunder også præster var aktive.

Købstædernes håndværkere var også aktive Arbejdere, daglejere, tyende og menige søfolk var derimod så godt som fraværende i den slesvig-holstenske bevægelse.

På landet havde organisationen fat i de højere lag blandt de borgerlige godsejere, forpagterne på de augustenborgske ladegårde, proprietærerne og storbønderne, møllerne, teglværksarbejderne og de gårdejere, som udover landbruget drev brændevinsbrænderi, krohold, kreaturhandel o.l. men også mange jævne gårdmænd sluttede op om bevægelsen. Men der var kun få husmænd og landhåndværkere. Fra underklassen var der kun tilslutning i områder, hvor gårdmændene over en bank var slesvig-holstenere og derfor kunne disciplinere daglejere og tyende politisk.

 

Der er brug for symboler og tegn

Men under ingen af de efterfølgende krige sejrede det slesvig-holstenske program. I Treårskrigen 1848-1850 led slesvig-holstenerne nederlag efter at have mistet Preussens opbakning.

I perioden 1864-1867 blev Slesvig, Holsten og Lauenborg lagt ind under Preussens herredømme efter Danmarks nederlag til Preussen og Østrig i krigen i 1864 og efter Østrigs nederlag til Preussen i 1866.

Der var brug for symboler og tegn, forenklede paroler og sange for at retfærdiggøre sig. Sydgrænsen for staten var Ejderen.

Ved en folkefest i Aabenraa i 1843 blev den slesvig-holstenske fane fremvist. Et våbenskjold dannet af de to hertugdømmers våben på rød bund. Men dette flag fik kun en kort levetid.

 

Kvinder skabte det slesvig-holstenske flag

Først det følgende år i 1844 opstod i Slesvig by den blå-hvid-røde fane. Det var en række kvinder, der havde nær forbindelse til den slesvigske sangforening (Schleswiger Liedertafel) der havde besluttet at skænke foreningen en fane. Man ønskede at fremstille fanen fra de to hertugdømmers våben. To såkaldte eksperter mente dog, at der skulle laves om på rækkefølgen af farverne. Men dette behagede ikke damerne.

I forbindelse med den store sangerfest i Slesvig i juli 1844 blev den nye trikolore vist offentlig frem for byens borgere.

I 1845 optrådte slesvig-holstenske sangere ved den store sangfest i Würzburg med en blå-hvid-rød fane syet af damer fra den augustenborgske hertug-familie. Fra nu af blev disse tre farver i næsten hele Tyskland forbundet med Slesvig-Holsten. Hvad symboliserede da denne trefarvede fane: Et tysk Slesvig-Holsten fra Kongeå til Elben.

Flaget symboliserede anti-danske holdninger

Der var stadig også den sort-rød-gyldne fane. Den symboliserede en national tillige borgerlig-liberalfrihedsbevægelse. Den Blå-hvide-røde symboliserede den regionale, nationale og ikke mindst anti-danske holdning.

Hertug Friederich den Syvende af Augustenborg og hans tilhængere forsøgte i 1863 – 1865 at skabe en selvstændig slesvig-holstensk stat. Da satte de blå-hvid-røde farver deres præg på optog og sammenkomster.

Også i forbindelse med afstemningskampen 1919 – 1920 som fra tysk side blev ført under traditionelle slesvig-holstenske argumenter og paroler viste man især de blå-hvide-røde farver på faner, plakater og nødpengesedler.

 

Flaget godkendt i 1957 som landsflag

I perioden efter 1867, hvor Slesvig-Holsten var en preussisk provins fik den blå-hvid-røde fane aldrig officiel karakter. Man viste den ved nationale sammenkomster, ved hjemstavns- og mindefester, men den blev ”aldrig officielt anerkendt”.

Først oprettelsen af forbundslandet Slesvig-Holsten i 1946 markerede en indfrielse af de slesvig-holstenske mål, selvom landet ikke kom til at få sin egen fulde selvstændighed eller kom til at omfatte hele det historiske landområde, som hertugdømmerne udgjorde.

Først herefter blev den blå-hvid-røde fane den officielle landsfane. Rent juridisk blev dette dog først fastlagt så sent som i 1957.

Den blå-hvid-røde fane har nu længe været symbol på det demokratiske forbundsland Slesvig-Holsten. At vi finder denne fane smuk, kan vi takke damerne fra byen Slesvig i 1844 for.

 

Det truende Norden

Sangen om det havomslyngede Slesvig-Holsten blev i 1844 slagsang for den slesvig-holstenske bevægelse. Den var i høj grad med til at skabe opmærksomhed om det slesvig-holstenske spørgsmål i hele Tyskland.

Den blev skabt tre år efter at digteren Hoffmann von Fallersleben havde skrevet ”Deutschland über alles”. Denne blev i 1922 ophøjet til tysk nationalsang af Tysklands præsident, socialdemokraten Friedrich Ebert.

Slesvig-Holsten – sangen opstod som politisk kamp- og bekendelsessang. Det bliver klart, når man læser alle syv vers. Og det bliver tydeligere, når man synger sangen på dens fængende melodi i ”marchagtig” firefjerdedelstakt. Kampen er rettet mod noget konkret, nemlig ”det truende Norden” (vers 3) Sangen indeholder også en bekendelse til ”tysk skik” og ”tysk dyd”.

Begrebet ”fædreland” bruges ikke længere om Slesvig-Holsten. I den forbindelse er ordet blevet erstattet af ordet ”hjemland” eller ”hjemstavn”.

 

Sangen bliver stadig sunget

I perioden under Det tyske Forbund (1815 – 1866) blev hver enkelt medlemsstat imidlertid forstået som ”fædreland”. Det gjaldt også den gennem stammefællesskab og historisk tradition forbundne region Slesvig-Holsten. Ganske vist hørte Slesvig ikke til ”Det tyske Forbund”.

Sangen bliver stadig sunget ved fester. En krigerisk holdning mod det danske Norden er den derimod ikke længere forbundet med.

Den havde engang en meget antidansk karakter.

Både danske og tyske nationale bevægelser satte spørgsmålstegn ved helstaten. Stridsspørgsmålet var, hvilken vej Slesvig skulle gå ved opløsningen af helstaten. De forskellige sangforeninger havde stor betydning for den slesvig-holstenske bevægelse.

 

Sangen blev skabt i Slesvig

Det var Carl Gottfried Bellman, der var kantor og organist ved det adelige St. Johannis Kloster og leder af Slesvig Sangforening, der tog initiativ til en rigtig kampsang.

Han kendte tilfældigvis justitsråd dr. Strass fra Berlin. Denne havde før fået sat musik til sine digte.  Han kom så med tekst til ”skønne lande” Slesvig og Holsten.

Men digtet tilfredsstillede ikke helt det slesvigske mandskor. Det var ikke patriotisk nok til at træde op mod de danske nationale bestræbelser. Der skulle lægges meget mere vægt på de to hertugdømmers enhed og bekendelse til tysk sprog og kultur.

Nu tog en af sangforeningens medlemmer, advokat Matthäus Friedrich Chemnitz fat. Han omdannede det følsomme hjemstavnsdigt til et tysk fædrelandsdigt. Nu blev Schleswig-Holstein forbundet med bindestreg og udvidet med tre vers.

 

Det blev en kæmpe succes

Melodien behøvede en vis tilpasning, som Bellmann sørgede for. Nu var man rustet til sangfest. Omkring 400 sangere fra alle slesvig-holstenske sangforeninger var til stede. Og der var vel 12.000 mennesker, der hørte de forskellige sangkor.

Og sangen blev i den grad modtaget med begejstring. Der brød en storm af jubel løs. Bellmann og Chemnitz kunne næsten ikke værge sig for lykønskninger. Sangen gik sin sejrsgang gennem de tyske lande.

 

Flaget og sangen blev en national identitet

Flaget og sangen blev en national identitet. På tysk side handlede det om at bevare den slesvig-holstenske egenart, sådan som de tysksindede indbyggere opfattede den. Dertil hørte den påståede tætte kontakt med de to hertugdømmer.

Jo det var denne sang som skabte sangerkrig i Tønder og sikkert også andre steder. Ved afstemningen i Tønder i 1920 måtte engelske soldater splitte en demonstration. De tysksindede sang netop denne sang, mens de dansksindede sang ”Den gang jeg drog afsted”.

 

Kilde:

 • dengang.dk – diverse artikler
 • Sønderjysk Månedsskrift
 • wikepedia.dk
 • graenseforeningen.dk
 • Hans Schultz Hansen: Hjemmetyskheden i Nordslesvig – den slesvig-holstenske bevægelse 1-2
 • Sønderjylland A-Å (Hist. Samfund for Sønderjylland)

www.thorvaldsensmuseum.dk

 

 • Hvis du vil vide mere: dengang.dk indeholder 1.579 artikler, herunder finder du under kategori ”Indlemmelse, Afståelse og Genforening” 132 artikler:

 

 • Her finder du en artikel, der hedder ”Velkommen til Indlemmelse, Afståelse og Genforening” Den indeholder en liste med 112 artikler om emnet.

 

 • Hvis du vil vide mere om ”Augustenborgerne” så se bare her:
 • Royale med brune ideer
 • Da Augustenborgerne fyldte 100 år
 • Hertuggrever og Køkkenhaver
 • Gråsten – en flig af historien
 • De sidste hertuger på Augustenborg

 

 

 

 

 

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Indlemmelse, Afståelse, Genforening