Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Sønderjylland

Sønderjylland – efter Genforeningen

April 5, 2013

Vi dukker ned i 1923 i Sønderjylland. Hvad skete der? Både nord og syd for grænsen blev mindretallene generet. Rygter opstod, at der skulle dannes en selvstændig stat. Knivsbjerg – festen samlede 2 – 3.000 deltagere. Også syd på var årsfesten hos det danske mindretal godt besøgt. Der var kampmøde mod Ejder – danskerne. De tysksindede dannede frimenigheder.

 

Grænsespørgsmålet

Selv om grænsen lå  fast, blev den stadig diskuteret. Således faldt der den 7. januar 1923 faldt der nogle skarpe udtalelser mod grænsen. Den 12. januar udtalte overborgmester Todsen fra Flensborg, at danskerne ville besætte hele området ned til Ejderen. Han så hellere, at grænsen blev lagt længere mod nord.

Også  på Grænseforeningens møde i Sønderborg blev grænsespørgsmålet taget op. I marts gik det rygter, om oprettelse af en selvstændig stat, som skulle omfatte en del af Nordslesvig og Holsten ned til kanalen. Det var gårdejer Cornelius Petersen fra Vester Anflod, der stod bag dette.

Ved Genforeningsfesten den 15. juni i Aabenraa talte H.P. Hanssen også om grænsen. Fyns Venstreblad havde en samtale med den tidligere rigskansler Dr. Michaelis under et besøg her i landet. Han slog fast, at den dansk – tyske grænse lå fast, og at afstemningen var anerkendt. Han trak dog senere nogle af sine udtalelser tilbage.

 

Kampmøde mod Ejder – danskerne

Den 13. juli blev der i Slesvig afholdt et kampmøde mod Ejder – danskerne. Her faldt der skarpe udtalelser mod grænsedragningen. I et opråb modsatte Schleswig – Holsteiner
– Bund sig yderligere mod afståelse af Slesvig-holstensk jord til Danmark. Den 25. november mødtes danske og tyske socialdemokrater i Flensborg. Fra begge sider anerkendte man den bestående grænse.

 

Mange udenlandske tjenestefolk

Syd fra kom masser af tjenestefolk. I Haderslev Amt fandtes alene 1.223 udenlandske tjenestefolk. Nærmere grænsen var tallet langt større. I 1923 skønnede man, at der var ca. 8.000 udenlandske tjenestefolk. I 1922 var trafikken over grænsen stærk begrænset. Priserne sydpå steg kraftig. Også  grænseoverløbere måtte man i stigende grad tage sig af. Således havde Aabenraa Amt en årlig udgift på 30.000 kr. til hjemsendelse og straffefuldbyrdelse.

 

Tyske menigheder

Tyskere blev opfordret til at bosætte sig nord for grænsen. Den 24.3.1923 havde de tysksindede dannet en frimenighed eller rettere en afdeling af den Slesvig – Holstenske Landskirke i Tinglev. En lignende menighed blev dannet i Løgumkloster. I Toftlund ansøgte i efteråret 55 underskrivere, der til dels ikke er det danske sprog mægtig om tysk gudstjeneste en gang
om måneden og på alle anden – helligdage.

 

Tyskerne forlangte mere

I 1923 fandtes der 11 tyske vandrelærere og – lærerinder i Nordslesvig og 7 privatskoler. Der fandtes mange tyske folkeskoleklasser, og der blev givet tysk sprogundervisning i mange ellers danske skoler. Men de tysksindede krævede mere. En deputation var hos ministeren i 1922, og over for ham krævede de:

 • En tysk folkeskole, hvor 20 pct. af de vælgere, der havde børn under 14 år krævede det, et tysk skolekommission for hver tysk skole og mindst 5 timers tysk religions – og sprogundervisning ugentlig, hvor dette ønskes.

Knivsbjerg – festen samlede 2 – 3.000 deltagere

Til vandrelærer – virksomheden var der i 1922 indsamlet 550.000 Mk. Syd for grænsen. I slutningen af året blev der vedtaget, at Den Tyske Pigehøjskole i Tinglev skulle afholde 8 dages kursus for unge landmænd. Den årlige Knivsbjerg – fest samlede mellem 2 – 3.000 deltagere.

 

Problemer for det danske mindretal

Det danske menighedsliv var samlet om menighedssalen Ansgar. Ved pinsetid 1923 ophørte de danske gudstjenester i Helligåndskirken. Det var simpelt hen mangel på tilhørere. En
kirkesal blev indviet i Valsbøl. Også i Slesvig var der en stor dansk menighed.

Det danske oplysningsvæsen syd for grænsen havde vanskelige kår. Myndighederne stillede sig på bagbenene. I flere byer måtte man nøjes med at afholde dansk kursus. I Aventoft indrettedes en dansk privatskole med 20 børn. Den blev dog forbudt. Begrundelsen var, at læreren ikke havde fået de nødvendige tilladelser. Et landbrugsmøde i Valsbøl blev forstyrret af tyskerne, og måtte flyttes til en privat stue.

I slutningen af januar købte Den slesvigske Forening i Gottorp Amt hotellet Holsteinisches Haus for 40 millioner Mk. De dansksindede indrettede det til forsamlingshus og kaldte det for Slesvighus. Da der skulle afholdes festlighed i det truede politiet med at lukke det.

 

Støtte til Sydslesvig

Til støtte for dansk kulturarbejde blev der på den danske finanslov bevilliget 200.000 kr., hvoraf 119.700 kr. gik til Dansk Skoleforening for Flensborg og Omegn, 50.000 kr. til højskoler
og resten til bogsamlinger, menighedspleje og sygepleje. Som modtræk foreslog de tysknationale i den preussiske landdag at bevilge et beløb til bevarelse af tysk sprog og kultur i det afståede Nordslesvig.

En sagfører i Flensborg blev afskediget for at have modtaget den franske krydser, Le Marseillaise. Først efter et år fik han igen lov til udføre sit hverv. En redaktør i Nibøl fik 14 dages fængsel for at genere tyske lærere.

Det danske årsmøde i Flensborg samlede 6.000 mennesker. Og de danskvenlige blade trykt på tysk var indtil videre forbudt af militæret. Først i 1924 måtte man udgive dem, men under censur.

 

Bedre økonomiske forhold

I 1923 gik det bedre for handelen. Indbyggertallet var stigende. Også  penge – forholdende  fik det bedre. Et hårdt slag var de samvirkende sønderjyske brugsforeninger, der med 10 filialer måtte likvidere med et underskud på 75.951 kr.

 

Bedre trafikale forhold

I løbet af 1923 blev jernbanernes køreplaner udvidet så stærkt, at der næsten var normal køreplan. Også amtsbanerne fik udvidet køreplanerne. En del busruter var blevet indstillet. Alligevel fandtes der i Haderslev Amt over 30 rutebiler.

Det første tog på småbanen på Als blev ført frem til Mommark Færgeleje. Også en række andre banestrækninger blev forbedret.

Landevejene blev fortsat forbedret i 1923. Alene i Tønder Amt var der siden Genforeningen etableret 40 km ny Chaussé. Forskellige havne i Sønderjylland blev uddybet.

I foråret begyndte tyskerne at bygge en dæmning fra Klangsbøl til Sild. Foreløbig gik trafikken over Højer i plomberede vogne fra strækningen fra Sønderløgum til Højer. Men stormfloden den 30. august gjorde stor skade på det påbegyndte arbejde.

 

Masser af nye skoler

Ved indvielsen af Telegraf – og Telefonstationen den 23. april oplystes, at der var 6.729 telefonabonnenter i Sønderjylland mod 3.514 ved Genforeningen. Her i 1923 var der i folkeskolen 682 lærere og lærerinder, deraf 417 med dansk og 265 med tysk uddannelse. De tyske skoleafdelinger blev besøgt af 2,774 børn.

Nye folkeskoler blev der bygget flere af. I Burkal Sogn blev der alene bygget tre, nemlig i Burkal, Rens og Jyndevad. Der blev også bygget skoler i Ravsted og Rudbøl. En ny tysk skole blev bygget i Jejsing.

 

Fornærmelse mod den danske dommerstand

Redaktør Hamann ved Neue Tondernsche Zeitung blev ved Underretten idømt 4 måneders fængsel for fornærmelse mod den danske dommerstand. Denne bøde blev stadfæstet af Landsretten med Højesteret nedsatte dommen til en bøde på 2.000 kr. I oktober måned kom en af de mange krigsfangere hjem fra krigen. Det var Hørlück fra Varnæs. Han havde siddet 8 år i fangenskab i Sibirien.

 

Masser af nyheder fra 1923

I 1923 brændte Dybbøl Præstegård. Og når vi nu er der nede, så blev Dybbøl Banke ”takseret” til fredning. Fuglefredningen på Jordsand kunne ikke forlænges, man manglede midler. På Løjt og i Aabenraa var der nu kortlagt 167 oldtidsminder. Og ved kloakeringsarbejder i Tønder fandt man rester af Gråbrødreklosteret. I Aabenraa oprettede man et Arkivdepot. Kongen besøgte Haderslev, Aabenraa, Tønder og grænseegnene, Sønderborg, Augustenborg og Gråsten.

Diget ved Højer blev forhøjet med en halv meter. Ved Brains i Frankrig blev der indrettet en sønderjysk kirkegård.

 

Kilde: Se

 • Litteratur Sønderjylland (under udarbejdelse)
 • Sønderjysk Månedsskrift
 • www.dengang.dk – diverse artikler

 

Hvis du vil vide mere:

 • www.dengang.dk indeholder 1.779 artikler, heraf 207 artikler fra Sønderjylland
 • Under Indlemmelse, Afståelse Genforening finder du 143 artikler

 

 • Det Sønderjyske Efterretningstjeneste
 • Det Tyske Mindretal
 • Flugten over Grænsen 1914 – 1918
 • Istedløven brøler stadig
 • Jordkamp, Vogelgesang og Domænegårde
 • Kongens hvide hest
 • Mere om Kongens Hvide Hest
 • Mindretallet i brændpunkt
 • Ned med de dansksindede
 • Sønderjyder i Første Verdenskrig

 

Under Aabenraa (169 artikler)

 • Folkehjem i Aabenraa
 • Løjt – mellem dansk og tysk

 

Under Padborg/Bov/Kruså ( 63 artikler)

 • Bov Sogn – mellem dansk og tysk
 • Første verdenskrig i Bov
 • Genforeningen i Bov Sogn

 

Under Højer ( 77 artikler)

 • En vandretur mod vest – dengang

 

Under Tønder (283 artikler):

 • Dagligliv i Tønder 1910 – 1920
 • Drengestreger i Tønder 1920 – 1930
 • En rebel og hans gård
 • Hvorfor var Tønder tysk?
 • Militæret i Tønder 1920 – 1923
 • Minder fra Tønder 1864 – 1920
 • Tønder før og efter Genforeningen
 • Tønders Dansksindede Og mange flere artikler

 

Redigeret 23.09.2021

 


Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Sønderjylland