Dengang

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Besættelsestiden

En oktober – nat 1943

August 17, 2021

En oktober-nat 1943

Tvetydigt telegram fra Werner Best. Tyveri mod Det Mosaiske Samfund. Jøderne blev advaret. Dramatik under flugten. Fire transporter. Vi kigger på trafikkontrollør N.N.’ rapport. Et særtog var bestilt af Deutscher Reichsbahn. Det var bestilt til at afgå kl. 4 om morgenen. 60 tyske politisoldater bevogtede jøderne på Helsingør Banegård og fulgte med toget. Bøger blev senere fundet på perronen. Disse måtte man ikke tage med.

 

Tvetydigt telegram fra Werner Best

Efter samarbejdspolitikkens ophør den 29. august 1943 kom der skred i nazisternes planer om en aktion mød jøderne. Den 8. september sendte rigsfuldbemægtigede Werner Best et telegram til Berlin, hvor han henstillede til, at en aktion mod jøderne i Danmark burde finde sted under den militære undtagelsestilstand, der var blevet indført 29. august.

I samme telegram tog han forbehold over for sådan en aktion, da reaktionen fra danskerne kunne medføre stærke reaktioner.

 

Tyveri mod det mosaiske samfund

Der skete to røverier mod det jødiske samfund – den 31. august og den 17. september. Det medførte store uroligheder i menigheden. Direktør Svenningsen i Udenrigsministeriet forsøgte at berolige menigheden, idet han stolede på at Werner Best talte sandt.

Alligevel opstod de rygter. Enkelte begyndte allerede på det tidspunkt at flygte.

 

Jøderne bliver advaret

Georg Ferdinand Duckwitz, skibssagkyndig ved det tyske gesandtskab i Danmark lækkede den 28. september – med Bests vidende – meddelelsen om, at en aktion ville finde sted den 2. oktober. Det gjorde han over for ledende socialdemokrater.

Samme aften blev formanden for Det Mosaiske Trossamfund, C.B. Henriques opsøgt af bl.a. Hans Hedtoft og H.C. Hansen, der fortalte, at en aktion mod jøderne var under opsejling.

Rabbiner Marcus Melchior afbrød morgengudstjenesten den 29. september for at videregive advarslen om en aktion ville finde sted få dage efter. Advarslen nåede i løbet af kort tid ud til de fleste jøder i Danmark.

 

Dramatik under flugten

Mange gik derefter i skjul hos venner og bekendte. Andre ventede på overfartsmulighed til Sverige.  Andre søgte mod den nordsjællandske kyst for der at få kontakt med fiskere og få lavet aftale om at blive sejlet over Sundet.

Flere børn blev gemt hos ikke-jødiske familier eller på børnehjem.

Nogle måtte forsøge at flygte flere gange inden flugten lykkedes. Mange tog sig godt betalt. De bedst kendte udskibningssteder var Gilleleje, Snekkersten og Dragør. Enkelte både gik ned inden de nåede Sverige og 21 druknede.

I ganske få tilfælde skød tyskerne under arrestationerne og her døde 2. En del jøder blev fanget under flugtforsøg – de fleste mens de ventede på land. Nogle blev opdaget af tyskerne og andre var blevet stukket.

Den største gruppe blev taget af Gestapo i Gilleleje natten mellem den 6. og 7. oktober, hvor de var gemt i menighedshuset og på kirkens loft.

De jøder, der blev fanget på flugt, blev sendt direkte til Horserødlejren, enkelte blev først ført til Vestre Fængsel.

 

Fire transporter

Fire transporter med i alt 475 jødiske fanger afgik fra Danmark. De tre første direkte til Theresienstadt, hvor de ankom 5, 6 og 14. oktober. Den sidste afgik den 23. november fra Helsingør og fra dette tog lykkedes det for tre fanger at springe af nær Roskilde. De redede sig senere til Sverige. De resterende 16 personer på denne transport blev ført henholdsvis til Ravensbrück for kvinder og børn og Sachsenhausen for mænd.

 

Trafikkontrollør N.N.’ s rapport

Trafikkontrollør N.N. rapporterer til Distriktschefen natten mellem den 12. og 13. oktober 1943. Vi bringer her uddrag af et referat:

 

 • Tirsdag den 12.ds. rejste jeg med Tog 445 til Helsingør dels for at inspicere dette Tog, dels for at se Ekspeditionen af det af Deutsche Reichsbahn bestilte Særtog, der skulle afgaa Kl. 4.00 samme Nat til Tyskland.

 

 • Da jeg efter Ankomsten gik ind paa Kontoret, stod der her en SS-officer og talte med den fungerende Stationsbestyrer, Assistent M. SS – Officeren talte først Tysk og slog senere over i Dansk.

 

 

 • Og jeg forstod paa Samtalen, at Officeren ønskede oplyst, hvornaar Stammen til Særtoget kunne sættes til Perron. Assistent M. lovede, at dette skulle ske snarest muligt, og at han ville underrette Officeren, naar Toget var klar.

 

 • Da Officeren var gaaet spurgte jeg Assistent M., om han vidste, hvilke Rejsende Toget skulle befordre, og han meddelte da, at det var danske Jøder, hvoraf 120 allerede havde været samlet i Stationens Ventesal fra kl. 22.

 

 

 • Paa dette Tidspunkt havde en mand fra Bevogtningen henvendt sig til Stationen og anmodet om at faa Ventesalen beliggende ved siden af Udgangen mod Hornbæk-banen stillet til Raadighed.

 

 • Stationsbestyreren havde da henvist de Rejsende, som sad i Ventesalen, til at forlade denne, hvorpaa han aflaasede Ventesalen med Adgang fra det Lille Skilterum, der ligger til højre for Trappen, naar man kommer ind fra Gaden. Først ved 1-Tiden kom den sidste Omnibus med Rejsende fra Horserødlejren.

 

 

 • 1.30 meldte Stationsbestyreren til SS-officeren, at Toget var klar paa spor 2, men at Vognene ikke kunde opvarmes før kl. 3, fra hvilket Tidspunkt det var foranlediget, at Maskinen spændte for Toget.

 

 • Da de sidste rejsende tilsyneladende havde forladt ventesalen, blev 4 unge Mænd raabt ud af Toget igen og sås straks herefter i Løb mod Ventesalen. Efter nogle Minutter kom de tre atter til Syne bærende på en Syg (tilsyneladende besvimet) Dame.

 

 • Damen laa udstrakt saaledes at en Mand holdt fast om hendes Ben, mens de to andre hold hende under Ryg og Skulder. Da den fjerde unge Mand, der skulle samle hendes Bagage, ikke kunne finde alt, raabte han en besked til de tre, der bar Damen. Disse tre standsede derpaa et Øjeblik for at svare, hvilket atter gav fornævnte Politisoldat anledning til at skælde ud med det resultat, at de tre bærende herefter satte i Løb med Damen.

 

 • 2.45 var de rejsendes Indstigning forbi og Vagtmandskabet tog derefter Plads med 1 Politisoldat på hvert Trinbræt, til Toget kørte.

 

 • Det skete gjorde et dybt Indtryk paa de faa, der overværede Togets Ekspedition, nemlig foruden mig – Stationsbestyreren, Assistent S og en Togbetjent fra Tog 445, der skulle overnatte paa Helsingør Station. Sidstnævnte gav direkte Udtryk for sin Væmmelse.

 

 • Ved Togets Afgang Kl. 4.00 pr. havde Politisoldaterne taget Plads med 10 Soldater i hver af de benyttede 6 Vogne.

 

 • Idet Toget satte i Bevægelse, udtalte fornævnte SS-officer til Stationsbestyreren følgende paa Dansk: ”Bare det nu gaar godt”

 

 • Togføreren har paa Tograpporten noteret, at der paa Toget befordredes 168 rejsende og 60 Soldater.

 

 • Efter Togets Afgang fandtes henliggende paa Perron 3 ud for Ventesalen 50-60 – for største Delen helt nye – danske Bøger, deriblandt flere Børnebøger. Disse Bøger var formentlig frataget de Rejsende af de tyske Politisoldater.

 

 • Jeg foranledigede, at Bøgerne blev samlet og baaret ind paa Stationsforstanderens Kontor.

 

 • Jeg tog tilbage til København med Tog 792 samme Morgen.

 

Kilde:

 • dengang.dk – div. Artikler
 • aberdabei.dk
 • folkedrab.dk
 • Isi Foigel: Miraklet i Danmark – Jødernes redning 1943 -45
 • Sofie Lene Bak: ikke noget at tale om – Danske jøders krigsoplevelser 1943 – 1945
 • Jytte Bornstein: Min rejse tilbage
 • Alex Eisenberg: Theresienstadt
 • Benzion Epelmann: Ghetto dagbog
 • Corrie og Sven Meyer: Theresienstadt-det iscenesatte bedrag
 • Melanie Oppenhejm: Menneskefælden

 

 • Vi kunne ikke fremskaffe alt litteratur på kildelisten, men bruger det som inspiration til dem, der vil gå videre.

 

Hvis du vil vide mere:

 • dengang.dk indeholder 1.772 artikler
 • Under Besættelsestiden (før/under/efter) (358 artikler):
 • De Danske Jøder i Theresienstadt
 • Sverige og Jøderne

 

 • Under København (190 artikler):
 • De forfulgte jøder
 • Jødefejden 1819
 • Flugten over Øresund
 • Duckwitz – Den ”Gode” Tysker
 • Werner Best

 

 • Under Nørrebro (304 artikler):
 • Mosaisk Nordre begravelsesplads

 

 • Under Grænsen er overskredet (6 artikler):
 • Werner Best retfærdiggjorte sig selv

Forrige artikel

Næste artikel

Aktuelle kategori

Besættelsestiden